Emblémová kniha

Emblémová kniha je špecifická historická tlačená kniha (a iné typ tlačených dokumentov), pri ktorých ilustrácia a text sú v symbióze, vzájomne sa dopĺňajú a reprezentujú žáner na rozhraní literatúry a výtvarného umenia.[1]

Titul : Annona Spriritualis Sive Meditationes od autora Michela Cuveliera, vytlačená a vydaná v Antverpách v roku 1666. Na titulnom liste je figurálna medirytina.

Pojem emblémUpraviť

Žáner vznikol v Taliansku a od 16. storočia sa mu venovali vzdelanci v celej Európe. Rozkvet žánru spadá do 16. až 18. storočia. Na Slovensku skúma problematiku emblémových kníh okrajovo literárna veda a dejiny umenia, najviac však knihovníctvo špecializované na dejiny knižnej kultúry. Emblém je symbolické znázornenie znaku, hesla, idey. Emblém znamená aj ozdobný, väčšinou kovový prvok, ktorý sa vkladal či prikladal k rôznym predmetom (napr. na označenie nádoby) a takto sa chápal ešte v 16. Storočí. V emblémových knihách ide o symbolické zobrazenie myšlienky diela. Reálne pojmy a obrazy v emblémoch získali symbolický význam a symboly odkazovali na reálne, ale aj nadpozemské pojmy, vzťahy a emócie.[1]

Emblém a jeho zloženieUpraviť

Emblém sa skladá z motta alebo lemmy, z obrazu a textu, väčšinou básne. Vývojom prešiel formát emblémov od drobných klasických emblémov s výškou 10-20 cm až po barokové, veľké, reprezentatívne publikácie s výškou 35-45 cm. Text, väčšinou báseň, s moralizujúcim alebo didaktickým obsahom vysvetľuje pripojený obraz a má doviesť čitateľa k pochopeniu tajomných, hmlistých súvislostí vizuálneho prvku emblému. Emblém pre množstvo asociácií a metafor predpokladá vrstvu používateľov s podobnou kultúrou vzdelania, akú mal ich autor. Pojem emblém zaviedol Andrea Alciato, významný taliansky právnik, autor prvej zbierky emblémov, ktoré vydal v roku 1531 v Augsburgu s názvom Emblematum Liber.

 
Emblémová kniha od autora J. Arndta s názvom Zahrádka Ragská plná Křesťanských ctnostj, genž skrze wraucné, nábožné a potěssitedlné Modlitby do dusse wsstjpeny býti magji (prepis názvu : Zahrádka rajská plná křesťanských cností,jenž skrze ...)

Časti emblémuUpraviť

  • Nadpis : inscriptio, pomenúvajú aj slová motto alebo lemma. Je umiestnené nad obrazom, nesie v sebe časť myšlienky emblému. Môže to byť voľne vybrané slovné spojenie, heslo, citát.
  • Obraz : pictura, icon, imago, alebo symbol. Nie je to bežná ilustrácia, ale má hlbší obsah, ktorý tiež treba „čítať“. Je to umelecký a etický symbol, poučuje a vychováva nás. Nemá za úlohu len vizualizovať text, ale vždy obsahuje aj časť myšlienky emblémového celku. Obraz v embléme v spojení s mottom tvorí obsah, hádanku, ktoré napokon možno vyriešiť pomocou tretej časti emblému, textúry.
  • Textúra : subscriptio, môže byť vo forme básne, prózy a obsahuje výklad, komentár, ktorý čitateľovi poskytuje riešenie tajuplného významu emblému.[1]

Ukážky emblémových kníhUpraviť

Všetky uvedené knihy sa nachádzajú v Digitálnej knižnici UKB, kde je možné si ich bez obmedzenia pozrieť v plnom rozsahu.

ReferencieUpraviť

  1. a b c Univerzitná knižnica v Bratislave. In: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave = Emblem book´s in the University Library in Bratislava. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2011. 303 s. ISBN 978-80-89303-28-1. S. 7 – 12.

Pozri ajUpraviť