Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí[1] (iné názvy: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste[2], ADR; z francúzskeho Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o preprave nebezpečných vecí po železnici.

Tabuľka označujúca vozidlá prepravujúce látky podľa ADR

Dejiny upraviť

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21. augusta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

Základné pojmy upraviť

Podľa ADR sú nebezpečnými vecami predmety, pre ich vlastnosti (horľavosť, žieravosť, výbušnosť a ďalšie) môže byť ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia.

Obsah dohody upraviť

Stanovuje a triedi nebezpečné látky a predmety podľa ich nebezpečných vlastností, stanovuje podmienky pre ich prepravu, balenie a značenie a predpisuje používanie a vypĺňanie stanovených sprievodných dokladov. Stanovuje požiadavky na zabalenie kusu, zápisy do prepravných dokladov, dopravné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vozidlo podľa jednotlivých tried a ďalej ustanovuje ďalšie pravidlá ako omedzenie množstva prepravovaných vecí, dozor nad nimi, spôsob státia a parkovania v noci atď.

Členské štáty upraviť

Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.[3]

Podmienky na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou upraviť

  1. Cestnou dopravou je dovolené prepravovať iba nebezpečné veci vymedzené medzinárodnou dohodou ADR.
  2. Obzvlášť nebezpečné veci je možné prepravovať iba na základe povolenia ministerstva dopravy (neplatí pre ozbrojené sily)
  3. Pre prepravu jadrových materiálov je potrebný súhlas Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť.

Identifikační čísla NV upraviť

Delí sa na identifikačné číslo nebezpečnosti látky a na identifikačné číslo látky

Značky tried ADR upraviť

Na označenie nebezpečných vecí zaradených do jednotlivých tried podľa ADR dohody sa používajú tieto ADR značky:

Referencie upraviť

  1. Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí [online]. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2011. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. ADR. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 56.
  3. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [online]. UNECE, [cit. 2019-07-05]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí na českej Wikipédii.