Fenické písmo (resp. abeceda: fenická abeceda; slovo fenické je kodifikovaný tvar, vyskytuje sa ale zriedkavo aj tvar foinické a nesprávne (bohemizmus) fénické) je kváziabecedné spoluhláskové písmo, ktoré používali Feničania na zápis feničtiny, severozápadného semitského jazyka.


Fenické písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 115 / Phnx

Vyvinulo sa z proto-kanaánskej abecedy približne v 11. storočí pred Kr. Malo 22 hlások. Z fenického písma bolo neskôr odvodené hebrejské písmo, arabské písmo, grécke písmo, latinka aj cyrilika.

Tabuľka fenickej abecedy

upraviť

V prvom stĺpci tabuľky je uvedená podoba fenického písmena. Druhý stĺpec obsahuje názov daného písmena. V treťom stĺpci je uvedené, čo pôvodne daný obrázkový symbol vyznačoval. Nasledujú ekvivalenty v odvodených abecedách.

Písmeno Meno Význam Prepis Zodpovedajúce písmeno v abecede
hebrejskej arabskej gréckej latinskej cyrilskej
  ʼālef býk ʼ א A α A a А а
  bēth dom b ב Β β B b Б б, В в
  gīmel ťava g ג Γγ Cc, Gg Гг
  dāleth dvere d ד ﺩ، ذ Δδ Dd Дд
  okno h ה Εε Ee Ее, Єє
  wāw hák w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
  zajin zbraň z ז Ζζ Zz Зз
  ḥēth plot ח ﺡ، خ Ηη Hh Ии, Йй
  ṭēth koleso ט ﻁ، ظ Θθ
  jōdh ruka y י ﻱ، ى Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
  kaf dlaň k כ,ך Κκ Kk Кк
  lāmedh bodec l ל Λλ Ll Лл
  mēm voda m מ,ם Μμ Mm Мм
  nun ryba n נ,ן Νν Nn Нн
  sāmekh stĺp s ס Ξξ, Χχ Xx Хх
  ʼajin oko ʼ ע ﻉ، غ Οο Oo Оо
  ústa p פ,ף Ππ Pp Пп
  ṣādē papyrus ? צ,ץ ﺹ، ض (Ϡϡ) Цц, Чч
  qōf opica q ק (Ϙϙ) Qq
  rēš hlava r ר Ρρ Rr Рр
  šin zub š ש س، ش Σ(ϲ)σς Ss Сс, Шш
  tāw značka t ת ﺕ، ث Ττ Tt Тт