Frázová gramatika je jeden z najdôležitejších modelov na opis formálnych jazykov.

Jednotlivé slová gramatika generuje pomocou svojich pravidiel zo štartovacieho symbolu. V každom kroku je možné podľa pravidiel prepísať istú časť už vytvoreného slova na iné. Do jazyka, ktorý táto gramatika generuje, potom vyberieme tie odvodené slová, ktoré sa skladajú len zo špeciálnych symbolov -- terminálov.

Definícia

upraviť

Frázová gramatika   je usporiadaná štvorica  , kde

  •   je abeceda neterminálnych symbolov (neterminálov),
  •   je abeceda terminálnych symbolov (terminálov), pričom  ,
  •   je množina prepisovacích pravidiel (konečná!),
  •   je počiatočný neterminál.

Prvky   relácie   (prepisovacie pravidlá) sa zvyknú označovať zápisom  , ktorý názornejšie vyjadruje, že časť   vo vetnej forme sa má prepísať na  .

Prepisovanie, odvodenie a jazyk generovaný frázovou gramatikou zavedieme teraz formálne:

Krok odvodenia v gramatike   je binárna relácia na množine vetných foriem (t. j.  ) označovaná symbolicky   a definovaná takto:

  práve vtedy, keď   pre nejaké  

Symbol   označuje reflexívno-tranzitívny uzáver relácie  .

Jazyk generovaný gramatikou   je množina terminálnych slov  .

Trieda jazykov, ktoré dokážu vygenerovať frázové gramatiky, je presne tá istá trieda, ktorú dokážu akceptovať Turingove stroje. Táto trieda jazykov sa nazýva ako trieda rekurzívne vyčísliteľných jazykov a označuje sa  .

Postupným pridávaním rôznych obmedzení na pravidlá frázových gramatík získame (väčšinou) slabšie gramatiky (t. j. generujúce ostrú podmnožinu rekurzívne vyčísliteľných jazykov), napr. kontextové gramatiky, bezkontextové gramatiky či regulárne gramatiky. Rekurzívne vyčísliteľné jazyky stoja na vrchu Chomského hierarchie jazykov.

Keďže frázová gramatika ako taká má konečný zápis (hoci reprezentuje potenciálne nekonečný objekt -- jazyk), všetkých frázových gramatík je spočítateľne veľa, z čoho vyplýva, že k veľkej väčšine jazykov sa nedá nájsť príslušná frázová gramatika, ktorá ich generuje. Tieto jazyky sú však veľmi komplikované a vykazujú istú „nepredstaviteľnosť“. Príkladom jazykov, ktoré nie sú rekurzívne vyčísliteľné, sú komplement diagonálneho jazyka či komplement univerzálneho jazyka.

Formálne jazyky, automaty a gramatiky
Chomského
hierarchia
Gramatika Jazyk Minimálny
automat
Typ-0 Frázová Rekurzívne vyčísliteľný Turingov stroj
Rekurzívny Vždy zastavujúci Turingov stroj
Typ-1 Kontextová Kontextový (Nedeterministický) lineárne ohraničený
Typ-2 Bezkontextová Bezkontextový (Nedeterministický) zásobníkový
Typ-3 Regulárna Regulárny Konečný
Každá množina jazykov alebo gramatík je vlastnou nadmnožinou množiny priamo pod ňou.