Guľa

rozlišovacia stránka

Guľa môže byť:

 • v matematike: a) množina bodov trojrozmerného euklidovského priestoru, ktorých vzdialenosť od pevného bodu je menšia alebo rovná určitej pevnej hodnote, b) množina bodov (nielen trojrozmerného) euklidovského priestoru, ktorých vzdialenosť od pevného bodu je (v prípade tzv. uzavretej gule) menšia alebo rovná určitej pevnej hodnote alebo (v prípade tzv. otvorenej gule) len menšia ako určitá pevná hodnota, c) ekvivalent definície b pre metrický priestor, d) topologická guľa, e) zriedkavo: guľová plocha, sféra[1][2][3][4][5][6][7][8], pozri guľa (matematika)
 • tvar matematickej gule alebo predmet s tvarom rovnakým či podobným matematickej guli[9], pozri napr. snehová guľa, biliardová guľa, krištáľová guľa, očná guľa, spojovacia guľa
 • v športe:
  • náčinie zo železa (liatiny), mosadze alebo iného materiálu, používané pri vrhu guľou[10][11], pozri pod vrh guľou
  • kolkárska guľa[12][13][14], pozri pod kolky
  • v Tyršovej sústave: telocvičné náradie v podobe dutej guľa, po ktorej sa behá v rámci cviku v rovnováhe[15], pozri guľa (beh)
 • v kartách: jedna z farieb v nemeckých a švajčiarskych kartách[9][16], pozri napr. hracia karta § nemecké karty
 • v školskom a študentskom slangu: najhoršia známka v škole, t.j. na slovenských základných a stredných školách tzv. nedostatočný prospech (čiže piaty stupeň klasifikácie prospechu) a na vysokých školách obyčajne tzv. klasifikačný stupeň „nedostatočne“/“FX“ (staršie v štvorstupňovej stupnici: známka „nevyhovel“)[9][17][18][19][20][21][22][23], pozri klasifikácia (školstvo)
 • vo vojenstve a náuke o zbraniach:
  • všeobecne (dnes aj historicky): strela alebo náboj strelnej zbrane[9][24][25][pozn 1], pozri strela (zbrane) a náboj (zbrane)
  • najmä historicky:
   • guľatá strela do palnej zbrane, t.j. strela do palnej zbrane s hladkou hlavňou (pôvodne v prípade diel kamenná a v prípade pušiek [tzv. guľka] železná alebo olovená, od 16. stor. kovová), buď plná alebo dutá s trhavou či inou náplňou, predchodca dnešnej pozdĺžnej (vrátane špicatej) strely[15][26][27][28]
   • strela v delostrelectve, pozri delová guľa[29]
 • alternatívny slovenský názov amerického filmu „Sféra“ z roku 1998, pozri Sféra (film)
 • ľudovo: Fontána mieru (fontána na Hodžovom námestí v Bratislave)[30]
 • obyčajne v množnom čísle:

Poznámky upraviť

 1. V súčasnosti palné zbrane delíme primárne na tzv. brokové zbrane (využívajú tzv. brokové náboje, t.j. broky alebo slugy) a tzv. guľové zbrane (využívajú tzv. guľové náboje alebo guľové strely, t.j. „nebrokové“ náboje; napriek slovu „guľový/-vá“ v názve mávajú dnes zašpicatený tvar). Dnes by sa teda ako guľa v užšom zmysle dal označiť takýto „nebrokový“ náboj.
  Zdroje: zákon 190/2003 Z.z. Príloha 6 – A; CIGÁNIK, Ľubomír; SELINGER, Petr. Náuka o zbraniach a strelive. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2003. 172 s. ISBN 80-8070-064-8. S. 57 – 99. ; Nauka o zbraních [online]. LD Computer, [cit. 2016-02-26]. Dostupné online.

Referencie upraviť

 1. koule. In: Technický slovník naučný 4. K – L. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-86044-21-1. s. 216.
 2. Ball. In: Encyclopedia of Mathematics [online]. Springer, rev. 2011-02-07, [cit. 2016-02-25]. Dostupné online.
 3. Sphere. In: Encyclopedia of Mathematics [online]. Springer, rev. 2011-02-07, [cit. 2016-02-25]. Dostupné online.
 4. guľa. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 393.
 5. guľová plocha. In: Pyramída. s. 1203.
 6. KVASNIČKA, Vladimír. Reálne funkcie viac premenných [online]. Bratislava: Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, [cit. 2016-02-25]. Dostupné online.
 7. SCHNÜRER, Oliver C. Topologie [online]. Universität Konstanz: Fachbereich Mathematik und Statistik Universität Konstanz, [cit. 2016-02-25]. Dostupné online.
 8. Kugel. In: Brockhaus Enzyklopädie 12. KIR – LAG. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim: Brockhaus, 1990. ISBN 3-7653-1112-X. s. 567.
 9. a b c d e guľa. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 176.
 10. PERÚTKA, Jaromír, ed. Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. 2. vyd. Bratislava : Obzor, 1982. 724 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 263 – 264.
 11. guľa. In: Pyramída. s. 1203.
 12. koule. In: Malá československá encyklopedie III. I – L . 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 565.
 13. PERÚTKA, Jaromír, ed. Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. 2. vyd. Bratislava : Obzor, 1982. 724 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 389 – 390.
 14. http://www.kolky-galanta.sk/soubory/dokumenty/oficdok/Kolkarska_draha_2009.pdf
 15. a b koule. In: Masarykův slovník naučný 4. Ko – M. Praha : Československý kompas, 1929. s. 131.
 16. Spielkarten. In: Brockhaus Enzyklopädie Bd. 20. SCI – SQ. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim: Brockhaus, 1993. ISBN 3-7653-1120-0.
 17. guľa. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 18. guľa. In: HOCHEL, Braňo. Slovník slovenského slangu. 1. vyd. Bratislava : HEVI, 1993. 187 s. ISBN 80-85518-05-8. S. 82.
 19. guľa. In: Veľký slovensko-ruský slovník 1 A – K. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1979. s. 568.
 20. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, [cit. 2016-02-26]. Dostupné online.
 21. Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave [online]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 25.6.2013, rev. 2013-11-05, [cit. 2016-02-26]. Dostupné online.
 22. vyhláška 105/1980 Zb. dostupné online
 23. DRAVECKÝ, Ján. Hodnotenie a klasifikácia žiakov [online]. december 2011, [cit. 2016-02-26]. Dostupné online. Archivované 2016-03-06 z originálu.
 24. a b c guľa. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online
 25. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/734/378832733_102542_21853_653
 26. Kugel. In: Pierer's Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, Band 9. 4. Aufläge. Altenburg: Verlagsbuchhandlung von H. A. Pierer, 1860. dostupné online s. 874.
 27. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/734/376419007_98332_22261_697
 28. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/1484/618658663_202268_48454_799
 29. koule In: Ottův slovník naučný díl 14: Kartel – Kraj. V Praze : J. Otto, 1899. dostupné online. s. 999 – 1000.
 30. a b c d ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 73.
 31. koule. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.