Intenzita elektrického poľa

Intenzita elektrického poľa alebo elektrická intenzita je fyzikálna veličina vyjadrujúca veľkosť a smer elektrického poľa. Je definovaná ako elektrická sila pôsobiaca na teleso s kladným jednotkovým elektrickým nábojom. Označuje sa E.

Základná jednotka: volt na meter, skratka V.m-1

Ďalšia jednotka: newton na coulomb, skratka N.C-1

Výpočet: , kde F je elektrická sila, Q0 je elektrický náboj

Veľkosť elektrického poľa v okolí bodového náboja je podľa Coulombovho zákona rovná , kde ε je permitivita prostredia elektrického poľa, Q je elektrický náboj, ktorý vyvolal elektrické pole, r je vzdialenosť od nabitého telesa.

Smer vektora elektrickej intenzity je daná smerom pôsobiacej sily. Orientácia elektrickej intenzity je daná dohovorom, že skúšobným telesom je kladne nabité teleso, a teda elektrická intenzita smeruje od telesa s kladným elektrickým nábojom k telesu so záporným elektrickým nábojom.

Ak sa nechá vektor elektrickej intenzity prechádzať Gaussovou plochou, ide o veličinu elektrický tok.

Zmena elektrickej intenzity má za následok vznik magnetického poľa, čo opisuje dynamická teória elektromagnetického poľa a ukazujú javy ako napríklad elektromagnetická indukcia.

Vyjadrenie intenzity vyplývajúcej z elektrického potenciálu homogénneho elektrického poľa medzi dvoma opačne nabitými (+,-) doskami kondenzátora.

Výpočet: , kde U je elektrické napätie, d alebo l je vzdialenosť medzi doskami [V.m-1]