Royal Institute of British Architects

Royal Institute of British Architects (skratka RIBA, doslova "Kráľovský inštitút britských architektov") je britský orgán pre architektúru a architektonické povolania.

Budova Royal Institute of British Architects na Portland Place v Londýne

Sformovaný bol v roku 1834 prominentnými architektami ako Philip Hardwick, Thomas Allom, William Donthorne, Thomas Leverton Donaldson, John Buonarotti Papworth a Thomas de Grey. Poskytuje podporu pre 44 000 členov po celom svete vo forme tréningov, technickej podpory, publikácií a podujatí. Taktiež stanovuje štandardy vo výučbe architektúry v Spojenom kráľovstve aj v zahraničí.[1]

RIBA sa v spolupráci s parlamentom snaží zlepšiť kvalitu verejných stavieb, obytných budov a nových komunít. Každoročné hodnotenia sledujú výnimočnú architektúru a vrcholia do ocenenia Stirlingovej ceny. Z londýnskeho ústredia sprostredkováva RIBA verejnosti informácie o životnom prostredí cez webstránky a knižnicu, ktorá obsahuje jedinečné kolekcie kníh, fotografií a rukopisov.

Organizácia

upraviť

RIBA je členská organizácia so 44 000 členmi pod vedením prezidentky Ruth Reed a vedúceho tímu v počte 170 ľudí z centrálneho Londýna a z regionálnych úradov.

Rada organizácie RIBA Rada je kontrolným orgánom a je zodpovedná za vedenie a rozvoj inštitútu. Zahŕňa 60 správcov, z ktorých veľká väčšina pozostáva z architektov. Rada prenecháva detailnú zodpovednosť a technický dôraz na výkonný výbor.

Výkonný výbor je rozdelený na štyri dcérske spoločnosti, každá s vlastným predstavenstvom, správcami a zamestnancami.

Predstavenstvo RIBA Predstavenstvo RIBA je holdingová spoločnosť zodpovedná za celkové podnikanie organizácie. Narába s celkovou politikou,pomocou voleného Orgánu správcov a koordinuje pôsobenie dcérskych spoločností.

Čo RIBA robí

upraviť
 • Poslanie a stratégia
 • Každoročné kontroly
 • Politiku
 • Styk s verejnosťou
 • Prieskum a rozvoj
 • Tvorba plánov
 • Knowledge Communities

Poslanie a stratégia

upraviť

Úlohou je prispieť k napredovaniu v architektúre a podporovať jej jedinečnosť.

Vízia

 • RIBA bojuje za lepšie budovy, komunity a životné prostredie pomocou architektúry a RIBA členov.

Stratégia

 • Poukazovať na prínos dobrej architektúry
 • Podporovať a zväčšovať prínosy
 • Umožniť tvorbu dobrej architektúry
 • Zabezpečiť vysokoštandardné služby
 • Vyvinúť potenciál na tvorbu stratégií

Každoročné kontroly

upraviť

Poskytujú celoročné zhodnotenie a podávajú finančnú správu o činnosti RIBA.

Politika

upraviť

Hlavnými povinnosťami sú:

 • koordinovať politické aktivity
 • zabezpečovať prieskum
 • sledovať politickú situáciu
 • kontrolovať strategický plán RIBA

Styk s verejnosťou

upraviť

Architektúra je politická – týka sa problematiky toho kde človek žije, kde sú vzdelávané deti, ako je o človeka postarané v chorobe alebo toho ako vyzerá životné prostredie. Úlohou RIBA je cez rozhodnutia v parlamente zvýšiť úroveň architektúry.

Prieskum a rozvoj

upraviť

RIBA podporuje prieskum a inovatívnosť pri zvyšovaní vedomostí o profesii podnecovaním interakcie medzi výskumníkmi a realizátormi. Prieskum a rozvoj organizácie podporuje hlavne RIBA poslanie a stratégie a týka sa objektov zadefinových v strategickom pláne RIBA.

Tvorba plánov

upraviť

Je program zameraný na vízie do budúcnosti. Zahŕňa podniknuté prieskumy, vydané publikácie a poskytnuté lekcie, semináre a debaty. Vytvára priestor na komunikáciu o potrebách spoločnosti, o architektúre v minulosti a víziách architektúry do budúcnosti.

RIBA Ocenenia

upraviť

Sú udelované budovám, ktoré dosahujú vysoký štandard a sú prínosom pre svoje okolie. Ceny sú každoročné a udeľujú sa od roku 1966. Hodnotené stavby sú posudzované pre konkrétny prípad a región. Porota pre každý región je zostavená z miestnych zástupcov, súdneho poradcu a z predsedajúceho, ktorý je zväčša známy architekt. Porota sa každoročne mení.

Typy ocenení :

Knowledge Communities

upraviť

Knowledge Comunities RIBA (Vzdelávacie komunity RIBA) sú internetové interdisciplinárne skupiny, ktorých úlohou je zachytiť, vzájomne zdieľať a aplikovať v praxi poznatky z oblasti architektúry a životného prostredia.

Je to nekomerčná iniciatíva otvorená odborníkom na životné prostredie a všetkým, ktorí sa chcú podeliť s poznatkami z príbuzných odvetví.

RIBA ako organizácia sa usiluje umožniť prenos vedomostí a poznatkov pomocou týchto špecializovaných skupín.[2]

Komunity

upraviť

RIBA momentálne ponúka vzdelávacie komunity v týchto oblastiach:

 • Študenti architektúry – umožňuje študentom vzájomne sa informovať o novinkách, skúsenostiach a podujatiach a sledovať progres vo výskume v architektúre.
 • Stavebné vzdelávanie a dizajn – pomáha vylepšiť systém vyššieho vzdelávania a umožňuje viesť diskusné fóra.
 • Práca na integrovanom projekte – úlohou je zaangažovať profesionálnu multi-disciplinárnu základňu do ďalšieho vývoja počítačového dizajnu a distribúcie technických informácií všetkým odvetviam pracujúcim v oblasti životného prostredia.
 • Udržateľnosť v architektúre – zameraná na odborníkov na životné prostredie a diskusie ohľadom environmentálneho zaťaženia v architektúre.
 • Normy a regulácie – snaží sa zapojiť členov do tvorby stavebných noriem a regulácii a podporuje dlhodobé projekty v spolupráci s RIBA, Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT) a Building Research Establishment (BRE).
 • Tradičná architektúra – priestor pre RIBA Radu pre tradičnú architektúru na šírenie výsledkov jej výskumu a na zachytenie skúseností členov.
 • Mezdinárodné – zameraná pre RIBA Radu pre medzinárodné vzťahy s cieľom vytvoriť medzinárodnú vzdelávaciu skupinu
 • Malé praxe v architektúre – základňa pre architektov z malých praxí pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností a možnosť konzultácie dokumentov RIBA Rady pre malé praxe.
 • Mestská zeleň – vytvoriť vhodné podmienky,ktoré umožnia architektom zahŕňať stromy ako hlavnú časť projektu od počiatočnej fázy dizajnu.
 • Rozvoj a humanitárna pomoc – úlohou je preskúmať ako inovatívny, moderný dizajn a výstavba môžu prispieť k zlepšeniu životnej úrovne v najchudobnejších oblastiach sveta.

Vnútorné usporiadanie komunít

upraviť
 
Diagram zobrazujúci vnútorné usporiadanie RIBA Vzdelávacích Komunít.
 
Diagram zobrazujúci vnútorné usporiadanie RIBA Vzdelávacích Komunít.

Internetové stránky pre RIBA Vzdelávacie komunity sú podporované RIBA Oddelením pre výskum a rozvoj. Komunity sú riadené existujúcimi výbormi RIBA.

Úlohou výborov je vytvárať podmienky pre rozvoj motívov spojených so životným prostredím.

 • Promotér – je hlavným správcom príslušnej komunity. Promotéri sú vyberaní na základe ich odborných vedomostí, skúseností a aktívnej účasti v komunite.
 • Odborná rada – pozostáva zo 6 až 8 osôb. Členovia rady sú volení na základe ich odborných vedomostí a aktívnej účasti v komunite. Rada deleguje zodpovednosť za aktivity a úlohy v spolupráci s členmi komunity a facilitátorom.
 • Facilitátor – zodpovedá za vytvorenie a údržbu komunity a je jej hlavným administrátorom. Podporuje Odbornú radu a Promotéra. Facilitátor je podporovaný RIBA Oddelením pre výskum a rozvoj.
 • Členovia komunity – sú architekti a odborníci z príbuzných odvetví, ktorí chcú spolupracovať v oblasti dizajnu, manažmentu a výstavby.[3]

Použitie

upraviť

Internetové stránky pre RIBA Vzdelávacie komunity ponúkajú členom možnosť aktívne sa zapájať do oblasí ich záujmu formou: blogov, diskusných fór, kalendára podujatí, kontaktov, zoznamu členov, aktivít a RSS feed.

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť