Merná spotreba paliva (motor)

Merná spotreba paliva spaľovacieho motora je veličina, ktorá udáva koľko hmotnostného množstva paliva je potrebného na vyprodukovanie jednotky energie. Označuje sa mp a udáva sa v jednotkách g.kW-1.h-1 alebo kg.kW-1.h-1.

Čím je merná spotreba nižšia, tým sa palivo lepšie využije. Merná spotreba paliva je teda nepriamo úmerná účinnosti motora. Všetky faktory, ktoré zvyšujú účinnosť motora zároveň znižujú mernú spotrebu. Pri rovnakom chemickom zložení paliva a podmienkach spaľovania je merná spotreba priamo úmerná produkcii CO2.

Merná spotreba paliva závisí od zvolenej koncepcie spaľovacieho motora, jeho technickej realizácie a prevádzkových podmienok. Ten istý spaľovací motor nemá jednu hodnotu mernej spotreby paliva, ale rozsah hodnôt v závislosti od otáčok a zaťaženia, pri ktorých sa merná spotreba meria.

Merná indikovaná spotreba paliva

upraviť

Pre určenie mernej indikovanej spotreby paliva sa používa indikovaný výkon motora získaný z indikátorového diagramu. Ide o teoretický parameter, pretože indikovaný výkon je hodnota, ktorá je k dispozícii vo vnútri valca. Na jej praktické využitie ju treba mechanizmom, ktorý nikdy nepracuje bez strát vyviesť, na výstupný hriadeľ motora. Merná indikovaná spotreba paliva sa označuje rozšírením indexu na mpi a vypočíta sa:

     , kde
 • mpi — merná indikovaná spotreba paliva [g.kW-1.h-1]
 • Mph — hodinová spotreba paliva [kg.h-1]
 • Pi — indikovaný výkon [kW]

Platí tiež vzťah medzi mernou indikovanou spotrebou a indikovanou účinnosťou:

     , kde
 • mpi — merná indikovaná spotreba paliva [g.kW-1.h-1]
 • Hu — dolná výhrevnosť paliva [MJ.kg-1]
 • ηi — indikovaná účinnosť [-]

Merná efektívna spotreba paliva

upraviť

Merná efektívna spotreba paliva má praktickejšie využitie, pretože na jej určenie sa používa efektívny výkon motora t. j. ten, ktorý je reálne k dispozícii. Merná efektívna spotreba paliva sa označuje rozšírením indexu na mpe a vypočíta sa z podobných vzťahov pri použití iných veličín:

     , kde
 • mpe — merná efektívna spotreba paliva [g.kW-1.h-1]
 • Mph — hodinová spotreba paliva [kg.h-1]
 • Pe — efektívny výkon [kW]
     , kde

Navyše možno uviesť vzťah medzi mernou efektívnou a indikovanou spotrebou, z ktorého vyplýva, že merná efektívna spotreba je vždy vyššia:

     , kde
 • mpe — merná efektívna spotreba paliva [g.kW-1.h-1]
 • mpi — merná indikovaná spotreba paliva [g.kW-1.h-1]
 • ηmmechanická účinnosť [-]
 • Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.