Nemecký spolok
Deutscher Bund
 Rýnsky spolok
 Rakúske cisárstvo
 Pruské kráľovstvo
1815 – 1848
1850 – 1866
Štátny znak
znak
Geografia
Mapa štátu
Rozloha
630 100 km² (1815)
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
29 200 000 (1815)
Štátny útvar
Vznik
Zánik
Predchádzajúce štáty:
Rýnsky spolok Rýnsky spolok
Rakúske cisárstvo Rakúske cisárstvo
Pruské kráľovstvo Pruské kráľovstvo
Nástupnícke štáty:
Severonemecký spolok Severonemecký spolok
Rakúske cisárstvo Rakúske cisárstvo
Bavorské kráľovstvo Bavorské kráľovstvo
Württemberské kráľovstvo Württemberské kráľovstvo
Bádenské veľkovojvodstvo Bádenské veľkovojvodstvo
Hesseské veľkovojvodstvo Hesseské veľkovojvodstvo
Luxembursko Luxembursko
Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko

Nemecký spolok (zastarano Nemecký Bund) bol politický zväzok nemeckých štátov (najmä Rakúska [vrátane Česka], Pruska, Bavorska, Württemburska, Hannoverska a Saska) v rokoch 1815 - 1866. V roku 1815 sa rozkladal na 630 100 km2 a mal 29,1 milióna obyvateľov (v roku 1865 47,7 milióna).

Bol vytvorený 8. júna 1815 na viedenskom kongrese ako „náhrada“ za rímskonemeckú ríšu, ktorá zanikla v roku 1806.

Pôvodne doň patrilo 38 štátov (z toho 34 kniežatstiev a 4 slobodné mestá). V Prusku a Rakúsku patrili do Nemeckého spolku len tie územia, ktoré aj predtým patrili do rímskonemeckej ríše. V roku 1863 sa v dôsledku kúp alebo dedení medzi štátmi počet štátov v spolku znížil na 35.

Po kríze v rokoch 18481849 bol obnovený Rakúskom v roku 1850, ktoré malo stále predsedníctvo. Zanikol v roku 1866 po rakúsko-pruskej vojne.

Jeho snem zasadal vo Frankfurte nad Mohanom.

Iné projekty upraviť