Paralelné zapojenie

Paralelné zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode pod sebou, tzn. paralelný obvod obsahuje uzly, v ktorých sa vodiče vetvia a súčiastky môžu byť umiestnené v rôznych vetvách.

Paralelné zapojenie

Elektrické napätie medzi dvoma uzlami je rovnaké pre všetky vetvy.

Elektrický prúd prechádzajúci jednotlivými vetvami môže byť rôzny a závisí na odpore súčiastok vo vetvách. Z Ohmovho zákona plynie , kde Aji je prúd v i-te vetve, U je elektrické napätie medzi uzlami, Ri je elektrický odpor v i-tej vetve.

Prevrátená hodnota celkového elektrického odporu Rc paralelne zapojených súčiastok sa rovná súčtu prevrátených hodnôt odporov R1, R2, ... súčiastok v jednotlivých vetvách:

Pri paralelnom zapojení elektrických zdrojov zostáva celkové elektromotorické napätie rovnaké, zdroje však môžu dodávať celkovo väčší elektrický prúd.

Ako symbol paralelného spojenia rezistorov sa používajú dve čiarky "||". Pre dva rezistory spojené paralelne je možné použiť zjednodušený vzťah:

Typickým použitím paralelného obvodu je súčasné zapojenie viac spotrebičov v domácnosti, pretože prerušením obvodu v niektorej vetve (vypnutie spotrebiča) sa nepreruší obvod v inej vetve (iný spotrebič beží ďalej).

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Paralelní zapojení na českej Wikipédii.