Poéma (z franc. poème – báseň) je rozsiahlejšia básnická lyrická alebo lyricko-epická skladba. Na rozdiel od eposu má posilnenú lyrickú zložku textu, ktorá je v texte v prevahe nad epickými prvkami diela. V poéme je lyrický subjekt angažovaný v texte a podľa zastúpenia subjektívnych zložiek je posudzovaná aj jeho celková hodnota. Príkladom poémy je Puškinovo dielo Ruslan a Ľudmila.

  • ŽILKA, Tibor; OBERT, Viliam; IVANOVÁ, Mária. Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. 2. (v OG 1.). vyd. Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana spol. s r.o, 2002. 219 s. ISBN 8089002544. S. 96-97.