Postupnosť (matematika)

Postupnosť (symbol je alebo len (an) či {an} ) je ľubovoľná funkcia - f(n) - , ktorej definičný obor je podmnožina prirodzených čísel (n je teda prirodzené číslo). Konkrétnu hodnotu f(n) nazývame n-tý člen postupnosti a značíme an.

Konečná postupnosť je ľubovoľná funkcia s definičným oborom {1, 2, ..., m}, kde m je prirodzené číslo. Nekonečné postupnosti majú ako definičný obor celú množinu prirodzených čísel.

Ak sú členmi postupnosti čísla, hovoríme o číselnej postupnosti alebo postupnosti čísiel, ak sú členmi postupnosti funkcie, hovoríme o funkcionálnej postupnosti.[1]

Vlastnosti upraviť

Postupnosť je

 • neklesajúca, ak pre všetky i platí  ,
 • nerastúca, ak pre všetky i platí  ,
 • rastúca, ak pre všetky i platí  ,
 • klesajúca, ak pre všetky i platí  ,
 • zdola ohraničená v množine A, ak existuje také  , že pre všetky i platí  ,
 • zhora ohraničená v množine A, ak existuje také  , že pre všetky i platí  .

Ak je postupnosť nerastúca alebo neklesajúca, hovoríme, že je monotónna, ak je rastúca alebo klesajúca, je rýdzo monotónna.

Ak je postupnosť zároveň zdola aj zhora ohraničená, hovoríme, že je ohraničená.[2]


Limita upraviť

Hovoríme, že postupnosť

 • konverguje, ak má konečnú limitu (napr.   konverguje k 0),
 • diverguje, ak má nekonečnú limitu (napr.   diverguje k  ),
 • osciluje, ak limitu nemá (napr.  ).

Vybraná postupnosť upraviť

Ak je   postupnosť (všeobecne reálnych) čísiel a   rastúca postupnosť prirodzených čísiel, potom výraz   nazývame vybraná postupnosť (alebo čiastočná postupnosť) z   (inými slovami, z   vyškrtneme niektoré členy, napr. všetky nepárne).

Platí Bolzano-Weierstrassova veta: Ak je   ohraničená postupnosť v  , potom z nej možno vybrať postupnosť  , ktorá je konvergentná.[3][4]

Referencie upraviť

 1. K. M. DELVENTHAL, A. KISSNER, M. KULICK. Kompendium matematiky. Banská Bystrica: Compact Verlag, 2004, [cit. 2004-05-05]. ISBN 80-242-1227-7.
 2. P. HORÁK - Ľ. NIEPEL. Prehľad matematiky. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1982, [cit. 1982-05-05].
 3. F. JIRÁSEK, J. BENDA. Matematika pro bakalářské studium. Praha: Ekopress, s.r.o., 2006, [cit. 2006-05-05]. ISBN 80-86929-02-7. (český)
 4. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-05-05]. ISBN 80-8078-091-9.

Pozri aj upraviť