Prevodový mechanizmus

zariadenie určené na premenu (prevod) pohybov

Prevodový mechanizmus, skrátene aj prevod je zariadenie určené na premenu (prevod) pohybov a v súvislosti s tým aj premenu síl a momentov. Prevodový mechanizmus sa skladá najmenej z troch členov, pričom jeden člen je skriňa, rám alebo stojan. Tento člen zachytáva reakčné sily, alebo momenty, ktoré pri premene pohybov vznikajú. Člen, ktorý poháňa prevodový mechanizmus sa nazýva hnací, alebo vstupný. Počet hnacích členov je rovný počtu stupňov voľnosti mechanizmu. Všetky ostatné pohyblivé členy mechanizmu sú hnané. Hnaný člen, ktorý vykonáva výsledný žiadaný pohyb sa nazýva výstupný člen.

Rozdelenie Upraviť

Funkčná závislosť pohybu výstupného člena na pohybe vstupného člena sa nazýva prevod. Podľa jej priebehu sa rozdeľujú prevodové mechanizmy do dvoch základných skupín.

Prevodové mechanizmy so stálym prevodom Upraviť

Tieto mechanizmy sa označujú aj ako mechanizmy s rovnomerne odprevodovaným prevodom alebo s konštantným prevodom. Ich prevod je lineárna funkcia. Sem patria napríklad prevodové mechanizmy s ozubenými kolesami, hydrostatické a hydrodynamické prevody.

Prevodové mechanizmy s premenlivým prevodom Upraviť

Tieto mechanizmy sa označujú aj ako mechanizmy s nerovnomerne odprevodovaným prevodom alebo s nekonštantným prevodom. Ich prevod nie je lineárny. Ide napríklad o prevody s neokrúhlym kotúčom, kľukové mechanizmy, kulisové mechanizmy, výstredníkové mechanizmy a prevody s prerušovaným pohybom.

Pozri aj Upraviť

Zdroje Upraviť

  • Ikrinský A.: Mechanické a hydraulické prevody. Vydavateľstvo STU v Bratislave. 1994.
  • Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II - Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.