Sémantika je v jazykovede náuka o význame jazykových jednotiek a o zmenách významu.

Jazykové jednotky sú slová, spojenia slov, vety aj texty. Skúmajú sa aj vzťahy medzi jazykovými jednotkami: sémantické sústavy, synonymá, antonymá, homonymá, polysémia. Pri zmenách významu sa skúmajú jednak typy zmien (napr. prenášanie, rozširovanie významu) a jednak ich príčiny (jazykové aj mimojazykové).

Delenia

upraviť

Delenie 1:

Delenie 2:

  • lexikálna sémantika = skúma význam slov a spojení slov
  • vetná sémantika = skúma význam spojení slov (fráz) a viet
  • textová sémantika = skúma význam kombinácií viet
  • diskurzná sémantika = skúma význam textov rôznych osôb, ktoré sú v nejakom vzájomnom vzťahu (diskusia, rozhovor, vyučovacia hodina, stôl v pube).

Druhy:

Metódy sémantickej analýzy

upraviť

Najmä: