Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na starostlivosť o životné prostredie, rozvoj environmentalistiky, uplatňovanie týchto nástrojov environmentálnej politiky, zabezpečovanie prístupu k informáciám o životnom prostredí, environmentálnej informatiky, poradenstva, informovanosti, environmentálnej výchovy a vzdelávania, starostlivosti o krajinu, projektového riadenia a výkonu činnosti sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPŽP a OPKŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia
Právna formapríspevková organizácia[1]
Odvetviestarostlivosť o životné prostredie
Založená17. mája 1993
ZakladateľMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky
SídloBanská Bystrica, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieMichal Maco
generálny riaditeľ
VlastníkSlovenská republika
Webová stránkawww.sazp.sk

Od 10. marca 2021 je generálnym riaditeľom Michal Maco.[2]

Pôsobnosť Upraviť

Pôsobnosť agentúry zahŕňa tieto hlavné odvetvia starostlivosti o životné prostredie:

 • manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických látok a chemických zmesí a environmentálna bezpečnosť,
 • prevencia závažných priemyselných havárií,
 • environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
 • integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
 • environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
 • environmentálne manažérstvo a audit,
 • eliminácia environmentálnych záťaží,
 • odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
 • nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
 • hodnotenie environmentálnej situácie,
 • podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu,
 • environmentálna informatika a monitoring,
 • tvorba a prevádzka národného geoportálu,
 • starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
 • starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
 • krajinné plánovanie, integrácia a podpora budovania zelenej infraštruktúry, 
 • environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti o životné prostredie,
 • koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni,
 • programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
 • rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
 • hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
 • plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu,
 • poskytovanie poradenských a informačných služieb,
 • plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom,
 • zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Stredná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve,
 • zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Juhovýchodná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve.

Funkcie Upraviť

Hlavnými funkciami Slovenskej agentúry Životného prostredia sú:

 • plnenie požiadaviek za SR vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, ako aj plnenie reportingových aktivít za vybrané oblasti životného prostredia
 • Národný ohniskový bod za SR pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA). 
 • prevádzkovateľ národného uzla európskej siete EIONET (European Environment Information and Observation Network). 
 • Národný Kontaktný bod pre výmenu informácií podľa Štokholmského dohovoru
 • Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD) pre krajiny strednej a východnej Európy, 
 • Národný Ohniskový bod Bazilejského dohovoru
 • Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského dohovoru
 • výkonný sekretariát pre Program obnovy dediny
 • zastupovanie v Európskom pracovnom spoločenstve pre obnovu dediny a rozvoj vidieka
 • plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich pre SR z Európskeho dohovoru o krajine
 • Národné školiteľské centrum IPKZ
 • Národný kontaktný bod pre INSPIRE
 • členstvo v pracovných skupinách a štruktúrach OECD, UNEP, Európskej komisie a EEA
 • plnenie funkcie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia

Ďalšie zdroje Upraviť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Referencie Upraviť

 1. O SAŽP [online]. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, [cit. 2011-03-31]. Dostupné online.
 2. Novým generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia je Michal Maco. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2021-03-16. Dostupné online [cit. 2021-03-16]. ISSN 1339-844X.

Externé zdroje Upraviť

Súradnice: 48°44′25″S 19°07′43″V / 48,740274°S 19,128474°V / 48.740274; 19.128474