Väzba (právo)

procesný úkon, ktorým sa závažne zasahuje do osobnej slobody podľa príslušných zákonných predpisov

Väzba je procesný úkon, ktorým sa závažne zasahuje do osobnej slobody podľa príslušných zákonných predpisov. Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu je upravený v Trestnom poriadku, podmienky výkonu väzby upravuje osobitný zákon.

Dôvody pre vzatie obvineného do väzby sú upravené v ustanovení § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Dôvodom pre vzatie obvineného do väzby je:

  • a) obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu (úteková väzba);
  • b) obava, že bude pôsobiť na spoluobvinených alebo na svedkov, alebo mariť dôkazy (kolúzna väzba);
  • c) obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, že dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorým hrozil (preventívna väzba).

Väzba je závažný zásah do občianskych slobôd, možno ju použiť iba po splnení predpísaných podmienok. Rozhodnutie o vzatí do väzby v prípravnom konaní robí sudca na návrh prokurátora, v súdnom konaní rozhoduje senát, resp. samosudca. Policajt, prokurátor aj súd sú povinní v každom štádiu konania skúmať, či dôvody väzby trvajú alebo sa zmenili.

Trvanie väzby je časovo obmedzené, základná lehota väzby v prípravnom konaní je 7 mesiacov. V prípade prečinov nie je možné ju v prípravnom konaní predlžovať a obžaloba musí byť podaná najneskôr dvadsať pracovných dní pred skončením trvania väzby. Celková lehota väzby pri prečinoch nesmie presiahnuť dvanásť mesiacov. Pri zločinoch môže väzba trvať maximálne 36 mesiacov, z toho najviac 19 mesiacov v prípravnom konaní, pri obzvlášť závažných zločinoch je to až 48 mesiacov, z toho 25 mesiacov pre prípravné konanie. Obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie z väzby na slobodu; ak prokurátor tejto jeho žiadosti v prípravnom konaní nevyhovie, musí ju bezodkladne so svojím stanoviskom predložiť na rozhodnutie súdu.

Väzbu možno nahradiť zárukou, sľubom alebo peňažnou zárukou.