Obvinený je predpokladaný páchateľ trestného činu (do tej doby podozrivý) od momentu, keď je proti nemu vznesené obvinenie.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Obvinený je osoba, voči ktorej bolo vznesené obvinenie vydaním uznesenia o obvinení. Pred vznesením obvinenia je to podozrivá osoba. S procesným postavením obvineného sa spájajú práva obvineného, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Trestného poriadku a o ktorých musí byť orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom v každom štádiu konania, resp. pred každým procesným úkonom riadne poučený. Medzi najdôležitejšie práva obvineného patria:

- právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich,

- právo odmietnuť vypovedať,

- právo uvádzať okolnosti svedčiace v jeho prospech,

- právo navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy,

- právo robiť návrhy, podávať žiadosti a opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní a súdu,

- právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním aj počas úkonov, vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom, nemôže sa však radiť o odpovedi na už položenú otázku, má právo žiadať, aby bol obhajca prítomný pri jeho výsluchu, ako aj pri ďalších úkonoch,

- právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov (v súčasnosti sa toto právo rozširuje judikatúrou Najvyššieho súdu SR aj na výsluchy v prípravnom konaní, vykonávané po vznesení obvinenia)