Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) so vznikom v roku 2013. Jeho poslaním je pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity a dosiahnuť tak synergický efekt vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu univerzity. Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline vzniklo v rámci rovnomenného projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov Európskej únie pod vedením prof. Ing. Branislava Hadzimu, PhD., ktorý bol zároveň prvým riaditeľom tejto organizačnej zložky.

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline
Právna formaOrganizačná zložka verejnej vysokej školy
OdvetvieVeda a výskum
Založená2013
SídloUniverzitná 8215/1
010 26 Žilina, Slovensko
VedenieIng. Filip Pastorek, PhD., riaditeľ vo funkcii od 1.4.2021, poverený rektorom Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD., riaditeľ VC UNIZA vo funkcii od 1.6.2013 do 31.3.2021
DivízieDivízia výskumu dopravnej infraštruktúry

Divízia výskumu materiálov pre dopravu Divízia výskumu inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií Inkubátor Výskumného centra UNIZA

Regionálne centrum Výskumného centra UNIZA
VlastníkŽilinská univerzita v Žiline
Slogan spoločnostiVýskum pre ľudí
Webová stránkawww.vyskumnecentrum.sk

Primárnym cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk UNIZA, rýchlu implementáciu a komercializáciu výsledkov výskumu čo má priamo prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky regiónu Žilinského samosprávneho kraja, Slovenska a euroregiónu Beskydy, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov typu spin-off, tvorbe nových pracovných miest v sektore vedy a výskumu predovšetkým pre mladých výskumníkov a postdoktorandov a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na ŽU. Úlohou Výskumného centra ŽU v Žiline nie je len realizácia výskumu v priemyselnej praxi, ale najmä realizácia výskumu s priamym dopadom na bežný život človeka.

Výskumné smeryUpraviť

Hlavnými výskumnými oblasťami, na ktoré sa VC ŽU v Žiline zameriava, sú oblasti, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline etablovaná na excelentnej úrovni v rámci EÚ a v celosvetovom meradle hrá významnú rolu. Sú to oblasti dopravy s dôrazom na riadenie, prevádzku, nové materiály, stavby a strojárstvo a inteligentných systémov – riadenie inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií.

Výskumné centrum ŽU v Žiline sa v rámci svojich aktivít zameriava na 3 nosné smery:

 • výskum a vývoj v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry
 • výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty a výrobu dopravných prostriedkov
 • výskum a vývoj v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií

Výskumné aktivity prebiehajú v špecializovaných pracoviskách:

Divízia výskumu dopravnej infraštruktúryUpraviť

 • Laboratórium diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a objektívne hodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty a výskum a vývoj komplexných nástrojov na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnej infraštruktúry.
 • Laboratórium na výskum minimalizácie degradácie vozoviek cestných komunikácií od ťažkej nákladnej dopravy.
 • Laboratórium na overenie aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu dopravnej infraštruktúry.


Divízia výskumu materiálov pre dopravuUpraviť

 • Laboratórium overovania pevnostných, deformačných a únavových charakteristík pri teplotách do 1200°C, zaťaženiach do 250 kN, pri vysokých frekvenciách do oblastí gigacyklov a rôznych parametroch zaťaženia, nevynímajúc otázky určovania tvrdosti betónov.
 • Laboratórium povrchových a objemových analýz materiálov na báze kovov, plastov, keramiky, vrátane otázok degradácie pri rôznych zaťažujúcich podmienkach.
 • Pracovisko simulovaných agresívnych prostredí na určenie degradácie materiálov pre dopravnú cestu a dopravné prostriedky.
 • Pracovisko podpory výskumu progresívnych materiálov v kontexte špecializovaných činností pre prípravu a uskladnenie vzoriek.

Zodpovednou osobou za divíziu je Ing. Libor Trško, PhD.

Divízia výskumu inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energiíUpraviť

 • Pracovisko pre výskum a vývoj v oblasti implementácie moderných nízkoenergetických konštrukcií a technológií pri výstavbe budov.
 • Laboratórium pre komplexný výskum obálky budov priamymi a vedeckými metódami
 • Laboratórium pre experimentálny výskum obalových konštrukcií budov vrátane klimatických miestností na simulovanie vonkajších a vnútorných okrajových podmienok a simulovanie životnosti obalových konštrukcií pasívnych budov v zrýchlenom režime starnutia.
 • Laboratórium analýzy palív pre vykurovanie
 • Laboratórium pre výskum zdrojov tepla na spaľovanie biomasy resp. fosílnych palív, zdrojov tepla a akumulácie tepla pre využívanie geotermálnej energie resp. slnečnej energie.
 • Laboratórium pre experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie tepla.
 • Laboratórium tepelnej pohody človeka.


Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 49°12′09″S 18°45′19″V / 49,20245°S 18,755143°V / 49.20245; 18.755143