Útvar národného jazyka

Útvar národného jazyka (iné názvy: jazykový útvar, útvar (jazyka), varieta (jazyka), forma (jazyka), zriedkavejšie úroveň (jazyka)) je forma jestvovania národného jazyka, t. j. ustálený spôsob realizácie jazykového systému v danom národnom spoločenstve. Je dôsledkom územnej, sociálnej a/alebo komunikačnej diferenciácie spoločenstva. Členenie jazyka na útvary sa volá stratifikácia národného jazyka.

Stratifikácia národného jazyka podľa slovenských jazykovedcov upraviť

Encyklopédia jazykovedy (str. 467) ako prehľad rozlišuje:

Na konci hesla je poznámka: "Často sa popri spisovnej forme uplatňuje ako osobitný útvar bežný hovorený jazyk resp. hovor. forma spisovného jazyka".


Ján Horecký rozlišuje pre slovenčinu:

Ako špecifickú (prierezovú) kategóriu autor uvádza jazyk umeleckej literatúry.


Ivor Ripka rozlišuje pre slovenčinu:

(*Novšie, zdá sa, Ripka položku supradialekt uvádza ako totožnú so subštandardom. [1])


Slančová a Sokolová rozlišujú pre slovenčinu:


Ján Bosák (1995) uvádza pre slovenčinu "v pozícii štandardnej formy (bežnej variety)" hovorový jazyk.


KSSJ rozlišuje (s výhradou, že "nespisovné prostriedky zachytáva iba vo veľmi obmedzenej miere") pre slovenčinu:


Braňo Hochel rozlišuje (v texte zameranom na nespisovný jazyk):

Zdroje upraviť

  1. RIPKA, I. Slovenské miestne nárečia v súčasnosti. In: 29. zväzok zborníka Studia Academica Slovaca, 2000, [1]
  • Hochel, B.:Slovník slovenského slangu, 1993
  • útvary národného jazyka. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 467.
  • národný jazyk. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 291.
  • slovenský jazyk. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 399.
  • [2]
  • [3][nefunkčný odkaz]
  • [4]
  • BOSÁK: Stratifikácia slovenčiny podľa profesora Horeckého. In: ŠIMKOVA: Človek a jeho jazyk 3 - Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava: Veda, 2015 [5] S. 227