Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru

Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru (ÚOU P PZ; prezývaný aj Kukláči alebo Lynx Commando[1]) je špeciálny protiteroristický útvar Policajného zboru.

Logo Útvaru osobitného určenia P PZ Lynx commando

ÚOU P PZ bol vytvorený tak, aby jeho sily mohli okamžite a samostatne operovať. Pôsobnosť útvaru je na území celého Slovenska. Kompetencie a úlohy útvaru sú dané zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, osobitnými predpismi, ako aj internými predpismi vydanými v pôsobnosti MV kde sú presne vymedzené prípady, kedy a na aké účely je možné tento útvar nasadiť. Veliteľa útvaru osobitného určenia priamo riadi prezident PZ.[2]

Útvar osobitného určenia P PZ Lynx Commando po dynamickej ukážke na Dni ministerstva vnútra SR (2023)

História

upraviť

Korene jednotky siahajú do útvaru URN – Československej jednotke a aktuálnej protiteroristickej jednotke Polície ČR. V bývalej ČSSR a potom i v ČSFR bol URN zodpovedný za boj proti terorizmu a na zákroky proti obzvlášť nebezpečným páchateľom. Členovia URN pochádzali z celej krajiny, pričom v roku 1993 po zániku Česko-Slovenska bola na Slovensku vytvorená vlastná zásahová jednotka SR. URN mal ako základne tri špeciálne jednotky krajských riaditeľstiev bývalých krajov. Slovenskí členovia týchto útvarov boli pridelení do novovznikajúcej jednotky. Nová jednotka musela čeliť vážnym prípadom už krátky čas po svojom vzniku. V roku 1993 boli niekoľkí ľudia zadržaní ako rukojemníci vo fabrike na výrobu nábytku v Bratislave. Situácia bola nakoniec vyriešená vyjednávaním, ale jednotka bola aj napriek tomu plne pripravená zasiahnuť. Ďalšia delikátna situácia sa stala v roku 1995, keď blízko obce Dunajská Lužná muž opásaný výbušninami (human bomb) vzal ako rukojemníkov pasažierov autobusu. Po vyjednávaní sa zistilo, že muž nemal žiadnu bombu. V roku 1996 na základe príslušných požiadaviek vzniká jednotka polície, ktorá sa špecializuje na protiteroristickú činnosť. Nasledujúci rok oficiálne vzniklo ÚOU – Útvar osobitného určenia dislokovaný v Bratislave.[3]

Útvar v rozsahu svojej pôsobnosti plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva služobné zákroky proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných obzvlášť závažných trestných činov,
 • podieľa sa na záchranných akciách, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách,
 • spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • spracúva a priebežne aktualizuje typové projekty postupného riešenia krízových situácií v súvislosti s možnými teroristickými útokmi proti objektom osobitnej dôležitosti (napr. atómové elektrárne, vodné diela, priemyselné podniky s orientáciou na chemickú výrobu, objekty významných štátnych úradov a inštitúcií, objekty verejnoprávnej televízie a rozhlasu a pod.),
 • sústreďuje dokumentáciu významnú z hľadiska zabezpečenia ochrany významných osôb s prepojením na medzinárodné systémy ochrany chránených osôb,
 • je gestorom špeciálnych druhov prípravy (činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou, parašutistická činnosť a pod.) v pôsobnosti Policajného zboru,
 • odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť na úseku krízového vyjednávania v podmienkach Policajného zboru; zabezpečuje formou odborných kurzov krízového vyjednávania výcvik vyjednávačov,
 • zabezpečuje po organizačnej a materiálno-technickej stránke spoločný výcvik s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov členských štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) na území Slovenska; zúčastňuje sa spoločného výcviku s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov organizovaného týmito štátmi na ich území,
 • organizuje a vykonáva policajné akcie pri poskytovaní ozbrojených sprievodov pri preprave finančných hotovostí a cenností,
 • zabezpečuje výberové konanie uchádzačov o službu na útvare osobitného určenia prezídia.

Organizácia

upraviť

O nasadení policajtov služby osobitného určenia rozhoduje prezident  Policajného zboru. Organizačná štruktúra ÚOU P PZ pozostáva z jednotky osobitného určenia (JOU), analyticko-dokumentačnej a výcvikovej skupiny, ako výkonnej časti útvaru a jednotky zahraničných činností a logistiky (JZČaL), ako servisnej časti útvaru. Štáb tvorí veliteľ ÚOU, jeho zástupca a súčasne veliteľ JZČaL, veliteľ JOU, zástupca veliteľa JZČaL, zástupca veliteľa JOU, velitelia čiat a prizvaní policajti a zamestnanci. Na podporu operatívnych úloh je k dispozícii dokumentarista a analytik

Samotná Jednotka osobitného určenia pozostáva z výkonných čiat, ktoré tvoria jadro ÚOU a analyticko-dokumentačnej a výcvikovej skupiny. Každá z čiat má svoje velenie a zásahové taktické tými, ktorých veľkosť je daná situáciou, ktorú treba riešiť. Výcviková skupina vedie výcvik a je zodpovedná za jeho zdokonaľovanie. V prípade prijímania nových uchádzačov o službu v ÚOU je vytvorená skupina skladajúca sa z inštruktora výcvikovej skupiny, psychológa, zástupcu veliteľa JOU, analytika-dokumentaristu a tzv. pozemného personálu, ktorý technicky tieto previerky zabezpečuje.

Členenie

upraviť

Útvar osobitného určenia sa člení na:

 • jednotka osobitného určenia,
 • jednotka metodickej a technickej podpory,
 • jednotka zahraničných činností a logistiky

Výzbroj a výstroj

upraviť

Vzhľadom k tomu, že oficiálne komplexné údaje o rozsahu a druhu výzbroje a výstroja policajtov útvaru osobitného určenia, taktika  zákrokov, špeciálny výcvik policajtov a bezpečnostné akcie, ktorých  sa zúčastnia policajti podliehajú utajeniu stupňom utajenia  vyhradené  až dôverné, na tejto stránke nájdete len údaje, ktoré sú  verejne  dostupné.

Pištole Samopaly Útočné pušky Pušky Brokovnice Granátomety Zásahové výbušky Útočné nože
9 mm Luger Heckler&Koch MP5A5 Samopal vz. 58 SSG 3000 308 Magnum Winchester Defender 1300 Heckler&Koch GP69 P1 UTON vz. 75
Sig Sauer P226 Heckler&Koch MP5SD Sig Sauer 551 Benelli Nova Pump action P2
Glock Heckler&Koch G36K

Cvičenia a súťaže

upraviť

ATLAS COMMON CHALLENGE

upraviť

Medzinárodné európske protiteroristické cvičenie ATLAS Common Challenge, ktoré sa konalo 17. apríla v priestoroch strednej umeleckej školy v Kolárove, pod velením slovenského Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru,  sa vysielalo naživo do zriadeného situačného centra Európskej Komisie v Bruseli, ktoré plnilo koordinačnú a monitorovaciu funkciu. Zúčastnili sa ho predstavitelia a pozorovatelia Európskej únie, národných vlád členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

V predbežnej správe a poďakovaní, ktorú dnes dostal veliteľ útvaru osobitného určenia P PZ JUDr. Štefan Hamran, hodnotitelia vyzdvihli autenticitu zásahu a evakuáciu veľkého počtu rukojemníkov na cvičení na Slovensku. Komisia nazvala tieto zábery „výnimočnými“ a poukazujúcimi na reálny obraz možnej hrozby teroristického útoku. Hodnotitelia zároveň akcentovali vysokú profesionalitu prevedenia celého cvičenia, ktoré dávali za príklad ostatným členom zoskupenia ATLAS, ktoré predstavuje medzinárodnú sieť združujúcu policajné jednotky špecializované na boj proti terorizmu z 36 štátov, prevažne členských krajín Európskej únie.

Medzi tieto jednotky patrí aj útvar osobitného určenia Prezídia policajného zboru, známy tiež pod názvom Lynx Commando, ktorý je na Slovensku jediným elitným policajným zásahovým útvarom s celoštátnou pôsobnosťou. Námetom pre cvičenie  na území Slovenska bol mediálne známy teroristický útok na školu v ruskom meste Beslan z roku 2004. Aj v prípade cvičenia išlo o útok teroristov na budovu školy s cieľom dosiahnuť splnenie svojich požiadaviek prostredníctvom zadržiavania rukojemníkov, v tomto prípade 335 žiakov a učiteľov.

Cvičenie s názvom Atlas Common Challenge 2013 malo overiť a zlepšiť spoluprácu medzi osobitnými zásahovými jednotkami zoskupenia ATLAS v krízových situáciách, ktorých rozsah by si vyžadoval využitie pomoci iného členského štátu.

Podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák nie je pozitívnym hodnotením prekvapený, keďže už po samotnej akcii povedal, že „dopadla vynikajúco“. Šéf rezortu vnútra tiež skonštatoval, že "cvičenie preukázalo a potvrdilo našu pripravenosť reagovať aj na takéto teroristické ohrozenia kedykoľvek to bude nevyhnutné." Celá akcia splnila očakávania aj prezidenta policajného zboru SR Tibora Gašpara: "Myslím si, že sme pripravení na takej istej úrovni, ako mnohé iné zahraničné elitné jednotky".[4]

ATLAS COMMON CHALLENGE 2.0

upraviť

Vysokú profesionalitu prevedenia zásahu a celého medzinárodného protiteroristického cvičenia Atlas Common Challenge 2.0 ocenil v stredu 10. októbra 2018 v Komárne predseda vlády Peter Pellegrini. Priebeh podujatia zorganizovaného ministerstvom vnútra pod vedením slovenskej protiteroristickej jednotky Lynx Commando sledoval aj prezident SR Andrej Kiska.

"Mali sme možnosť vidieť, že aj slovenská špeciálna jednotka Lynx Commando je schopná medzinárodne kooperovať, skoordinovať svoju prácu aj s ostatnými medzinárodnými jednotkami," povedal premiér a dodal, že Lynx Commando je pripravené v prípade potreby zasiahnuť.

S pani ministerkou Sakovou  sme sa zhodli, že v prípade, že zo strany slovenského Lynx Commanda ešte vzídu požiadavky na personálne alebo technické vybavenie, ministerstvo financií a vláda sú kedykoľvek pripravené túto špeciálnu jednotku v maximálnej možnej miere podporiť, pretože ide o špičkový útvar, asi najlepší, ktorý v polícii SR máme. Preto si ho budeme pestovať a umožňovať mu, aby mohol cvičiť, aby mohol zvyšovať svoje schopnosti tak, aby, nedajbože, v prípade, že ho raz budeme potrebovať v ostrom zásahu, všetko dopadlo tak, ako sme videli dnes, že teroristi budú zneškodnení a všetci rukojemníci zdraví a živí zachránení," dodal  premiér Pellegrini.

Ministerka vnútra Denisa Saková zopakovala, že v Komárne cvičilo zhruba 200 policajtov zo šiestich krajín strednej Európy: z Rakúska, Česka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Slovenska.

Mali sme možnosť vidieť najväčšie spektrum protizásahovej techniky. Či to boli hydraulické plošiny, obrnené transportéry, zasahovali a pomáhali pri zásahu vrtuľníky, takže my očakávame ten prísľub pána premiéra, že skutočne budeme môcť to naše špeciálne komando vyzbrojiť podobnou technikou, aby sme v prípade potreby boli skutočne čo najšpičkovejšie vybavení," povedala šéfka rezortu vnútra.

Veliteľ maďarského Centra boja proti terorizmu (TEK) János Hajdu poznamenal, že TEK prišlo do Komárna po náročných dvoch dňoch zabezpečovania návštevy tureckého prezidenta v Budapešti, ktorú úspešne zvládlo.

"Sme tu ako účastníci série cvičení, ktoré sa začali už pred viacerými rokmi. K otázke spolupráce maďarských a slovenských špeciálnych policajných jednotiek môžem povedať, že s našimi slovenskými priateľmi sme už pred vyše 20 rokmi súťažili a robili sme spoločné operácie. Avšak cvičenia, akým je to dnešné alebo nácvik riešenia rukojemníckej akcie v budapeštianskom metre pred dvoma rokmi za účasti špeciálnych jednotiek polície krajín Vyšehradskej štvorky, sa konali iba v uplynulých rokoch," konštatoval János Hajdu.

Podľa jeho slov pri zohľadnení tendencií vo svete je potrebné osloviť s návrhom na spoluprácu minimálne susedné krajiny, ale TEK komunikuje aj so vzdialenejšími európskymi krajinami. "Vidíme, že teroristi vykonávajú dobre zorganizované útoky, preto sme sa spojili, aby sme sa spoločne zdokonaľovali vo výzbroji, v taktických procesoch či v spôsoboch velenia. Je obrovskou silou, že komandá všetkých krajín sú dobre technicky vybavené, takmer rovnako, líšime sa už iba označením príslušníkov týchto jednotiek," dodal veliteľ TEK.

Policajné útvary osobitého určenia viacerých európskych krajín vrátane SR sa v týchto dňoch podieľajú na nácviku koordinovaného postupu v prípade paralelného teroristického útoku v siedmich rôznych lokalitách starého kontinentu, to všetko pod patronátom Europolu. [5]

Vedenie

upraviť

Referencie

upraviť
 1. TASR. Policajný zbor dočasne povedie Štefan Hamran, šéf elitného Lynx commanda. Pravda (Bratislava: Perex), 2021-09-09. Dostupné online [cit. 2021-09-24]. ISSN 1336-197X.
 2. Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2021-09-23]. Dostupné online.
 3. Útvar osobitného určenia [online]. specialunits.sk, [cit. 2021-09-23]. Dostupné online.
 4. Slovenská jednotka LYNX Commando patrí medzi európsku špičku [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2021-09-23]. Dostupné online.
 5. ATLAS COMMON CHALLENGE 2.0: elitný útvar Lynx Commando je schopný medzinárodne kooperovať [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2021-09-23]. Dostupné online.
 6. Prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2021-09-24]. Dostupné online.