Šablóna:Citácia elektronického dokumentu


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna pre generovanie citácií elektronických dokumentov, databáz a počítačových programov podľa noriem STN ISO 690 a STN ISO 690-2.

Použitie

Všetky polia musia byť malými písmenami. Skopírujte prázdnu verziu na miesto použitia:

Plná verzia Zvyčajné použitie
{{Citácia elektronického dokumentu 
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | priezvisko2 = 
 | meno2 = 
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | priezvisko3 = 
 | meno3 = 
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | spoluautori = 
 | korporácia = 
 | odkaz na korporáciu = 
 | titul = 
 | odkaz na titul = 
 | dostupnosť = 
 | url = 
 | dostupnosť2 = 
 | url2 = 
 | dostupnosť3 = 
 | url3 = 
 | druh nosiča = 
 | editori = 
 | redaktori = 
 | prekladatelia = 
 | ilustrátori = 
 | ďalší = 
 | vydanie = 
 | typ vydania = 
 | vydavateľ = 
 | miesto = 
 | dátum vydania = 
 | dátum aktualizácie = 
 | dátum prístupu = 
 | edícia = 
 | subedícia = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly = 
 | url kapitoly = 
 | číslovanie = 
 | strany = 
 | lokácia = 
 | isbn = 
 | doi = 
 | id = 
 | url archívu =
 | dátum archivácie =
 | poznámka = 
 | jazyk = 
}} 
{{Citácia elektronického dokumentu
 | priezvisko = 
 | meno = 
 | odkaz na autora = 
 | titul = 
 | url = 
 | dátum vydania = 
 | dátum aktualizácie = 
 | dátum prístupu = 
 | vydavateľ = 
 | miesto = 
 | jazyk = 
}}

Parametre

Primárna zodpovednosť

Parametre určujúce hlavnú zodpovednosť za text, väčšinou ide o meno autora alebo autorov. Mená sa uvádzajú bez titulov a vedeckých hodností.

Parametre pre prvého autora sa vypĺňajú vždy, ak je uvedený aspoň jeden autor.

 • priezvisko – priezvisko 1. autora
 • meno – meno 1. autora
 • autor – použitie parametrov meno a priezvisko môže byť problematické v prípadoch autorov, u ktorých je zvykom priezvisko písať vždy ako prvé (ako je tomu napríklad v čínštine). V takom prípade by čiarka medzi menom a priezviskom pôsobila rušivo. Niekedy je tiež problém určiť presný rozsah priezviska. V tom prípade je lepšie parametre meno a priezvisko nepoužiť a vyplniť radšej pole autor pomocou zápisu „Hu Ku Jie“ podľa toho, ako je potrebné.
 • odkaz na autora – ak existuje na Wikipédii článok so životopisom, uvedie sa tu jeho názov

Parametre pre druhého autora sa vypĺňajú, ak sú uvedení práve dvaja alebo práve traja autori. Ak ich je uvedených viac (čo sa vyjadruje parametrom spoluautori(pozri ďalej), je na zvážení citujúceho, či uviesť konkrétne len jedného, dvoch alebo troch. Význam je analogický s parametrami pre 1. autora.

 • priezvisko2
 • meno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Parametre pre tretieho autora sa vypĺňajú, ak sú uvedení práve traja autori. Ak ich je uvedených viac (čo sa vyjadruje parametrom spoluautori(pozri ďalej), je na zvážení citujúceho, či uviesť konkrétne len jedného, dvoch alebo troch. Význam je analogický s parametrami pre 1. autora.

 • priezvisko3
 • meno3
 • autor3
 • odkaz na autora3

Nasledujúci parameter sa vypĺňa, len ak sú v dokumente uvedení viac ako traja autori.

 • spoluautori – do tohto poľa sa uvedie „et al.“ Alebo „ai.“ alebo „a kol.“ (Bodka na konci je povinná)

Nasledujúce parametre sa vypĺňajú len vtedy, ak nie sú uvedení autori a primárnu zodpovednosť nesie spoločnosť, ktorá však nie je vydavateľskou organizáciou (ak je zároveň vydavateľskou organizáciou, stačí ju uviesť v údajoch o vydaní).

 • korporácia – názov spoločnosti, ktorá nesie primárnu zodpovednosť. V prípade, že primárnu zodpovednosť nesie organizačná zložka, uvedie sa hierarchia zložiek s názvom spoločnosti ako prvým. Zložky sú oddelené bodkami.
 • odkaz na korporáciu – ak existuje na Wikipédii článok o spoločnosti, uvedie sa tu jeho názov

Celá sekcia primárna zodpovednosť sa vynechá len vtedy, ak:

 • Nie sú známi autori ani zodpovedná spoločnosť (napr. ide o text zákona) alebo
 • Nie sú známi autori a zodpovedná spoločnosť je zároveň vydavateľská.

Titul

 • Titul – názov dokumentu. Ak je zložený z viacerých častí, je potrebné ho formátovať podľa normy podľa nasledovných zásad:
  • Ak ide o názov a podnázov, je potrebné najprv uviesť názov, potom podnázov, podľa poradia na titulnej stránke. Musia byť oddelené dvojbodkou.
  • Ak je dokument súčasťou väčšieho celku, je potrebné uviesť všetky časti hierarchie od najvyššej úrovne až po náš dokument. Časti hierarchie je potrebné oddeliť bodkami.
  • U dokumentov medzinárodných organizácií sa môžeme stretnúť s viacejazyčnými názvami. Zapisujeme v poradí, ako sú na titulnej stránke, oddeľujeme znamienkom rovnosti.
 • odkaz na titul – ak existuje na Wikipédii článok o danom dokumente, uvedie sa tu jeho názov

Dostupnosť

 • druh nosiča – vypĺňa sa len ak je dokument dostupný na inom médiu alebo zložitejším spôsobom, ako jednoduchým zadaním URL na internete. Možnými hodnotami sú napríklad „online“, „CDROM“, „databáza online“, „PDF online“
 • dostupnosť – vypĺňa sa, ak je potrebné dostupnosť špecifikovať inou vetou ako „Dostupné na internete“. Napr. „Dostupné aj v Postcript verzii“ alebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url – URL dokumentu online.

Ak je dokument prístupný na viacerých miestach na Internete v rôznych formátoch, môžeme uviesť odkazy aj na ne. Popis parametrov je rovnaký ako u polí dostupnosť a url popísaných vyššie.

 • „dostupnosť2“
 • „url2“
 • „dostupnosť3“
 • „url3“

Sekundárna zodpovednosť

Do každého z týchto parametrov je možné zapísať maximálne tri osoby oddelené čiarkami v tvare „Meno Priezvisko“:

 • editori – zostavovatelia
 • redaktori
 • prekladatelia
 • ilustrátori
 • ďalší – v tomto parametri je potrebné uviesť najprv vec, ktorou daný človek prispel, až potom jeho meno napríklad „Prílohy Jan Novák“

Vydanie

 • vydanie – číslo vydania. Je veľmi dôležité, pretože dokument môže byť medzitým doplňovaný, upravovaný
 • typ vydania – možné hodnoty sú: aktualizované, autorizované, doplnené, prepracované, revidované, rozšírené, upravované, skrátené a pod.
 • vydavateľ – meno nakladateľa / vydavateľa. Možno ho uviesť v skrátenej forme, ak to nespôsobí nejasnosti. Ak nepôsobí viac vydavateľov rovnakého mena, možno vynechať iniciály. Ďalej sa vynechajú skratky obchodných organizácií typu „s.r.o.“, „a spol.“, „A syn“, „as“, „Inc.“, „Ltd.“ a pod. Nikdy sa nevynecháva výraz „Press“.
  • Problém viacerých vydavateľov zatiaľ šablóna nerieši.
  • Ak je vydavateľom korporácia s hierarchickou štruktúrou, môžeme buďto rozpísať štruktúru, kde jednotlivé zložky nahradíme bodkami „Univerzita Komenského. Matematicko-fyzikálna fakulta. Katedra fyziky“ alebo použiť vhodné rozlíšenie „Katedra fyziky (Matematicko-fyzikálna faktulta Univerzity Komenského, Bratislava)“.
  • Ak nie je vydavateľ známy, uvedie sa sieťová adresa, na ktorej bol dokument nájdený.
 • miesto – názov mesta, kde bol dokument vydaný. Zapisujeme ako je uvedené v dokumente, neposlovenčujeme, t.j. ak je uvedené „Paris“, nepíšeme „Paríž“.
  • V prípade možnej zámeny je dobré do zátvorky za názov mesta uviesť rozlišovací príznak. Napríklad „Oxford (Ohio)“, pretože uvedenie bez neho by zvádzalo k dojmu, že dokument bol vydaný v Spojenom kráľovstve.
  • V prípade, že je viac miest vydania, uvedieme len prvé alebo to, ktoré je v dokumente typograficky zvýraznené.
  • V prípade, že miesto nie je uvedené, ale sme si ním istí, uvedieme ho do hranatých zátvoriek, napríklad „[Bratislava]“. Ak si nie sme istí, doplníme na koniec otáznik – „[Praha?]“. Ak vôbec netušíme, parameter vynecháme.

Dátumy

Dátumy sa zadávajú v ISO 8601 YYYY-MM-DD formáte, napríklad 2006-02-17, prípadne je možné pridať aj presný čas, napríklad 2007-03-04 8:12 CEST. Pokiaľ je dátum prístupu alebo aktualizácie zadaný v štandardnom tvare 17.2.2006 bude automaticky prevedený na uvedený tvar takto 2.3.2010 → 2010-03-02. Automatický prevod nie je možné robiť s dátumom vydania, pretože môže obsahovať špeciálne znaky ako [] a ?.

 • dátum vydania – dátum vydania je dátum vytvorenia publikácie za účelom sprístupnenia. Ak nie je známy presne deň, ale napríklad len rok, uvádza sa len ten. Ak nie je uvedený rok vydania, môžeme uviesť odhad, pozri ďalej. Ak vôbec netušíme, parameter vynecháme.
  • Ak z iných zdrojov ako z dokumentu zistíme rok vydania, zapíšeme ho do hranatých zátvoriek, napríklad „[1992]“.
  • Ak je tento rok len pravdepodobný, dopĺňame otáznik, napr „[1992?]“.
  • Ak z iných zdrojov ako z dokumentu zistíme aspoň desaťročie, uvedieme miesto poslednej číslice spojovník, napríklad ak kniha vyšla v 90. rokoch 20. storočia, píšeme „[199-]“.
  • Ak poznáme aj ono desaťročie len pravdepodobne, dopĺňame otáznik, napr „[199-?]“.
 • dátum aktualizácie – časový údaj, kedy bol naposledy dokument modifikovaný (napr. opravované chyby, preklepy).
 • typ aktualizácie – uvádza sa len ak je potrebné naznačiť charakter aktualizácie. Ak nie je parameter vyplnený, berie sa ako hodnota „Rev.“.
 • dátum prístupu – okamih, kedy sme naposledy dokument skutočne videli a zisťovali z neho údaje. Je dôležitý preto, že najmä údaje z internetových stránok môžu byť neskôr presmerované alebo zrušené. Tento parameter je povinný a je potrebné ho uviesť minimálne s presnosťou na dni.

Edícia

 • edícia – názov edície. Edícia je súbor dokumentov vydaných rovnakým nakladateľom s podobnými prvkami. Dokumenty z rovnakej edície majú väčšinou podobnú grafickú podobu a sú očíslované. Slovo „edícia“ z jej názvu zvyčajne vynechávame, ak netvorí jeho integrálnu súčasť.
 • subedícia – podnázov edície, určujúci nejaký tematický okruh v jej rámci. Napríklad v edícii „Dejiny štátov“ môže byť subedícia „Dejiny Spojeného kráľovstva“.

Časť

Objasnenie časti diela, ktorá je predmetom nášho záujmu.

 • kapitola – názov časti alebo kapitoly dokumentu.
 • typ kapitoly – možné hodnoty sú napríklad „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ a iné
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, ak je prístupná online na inom URL.
 • číslovanie – iný typ číslovania častí v zdrojovom dokumente vrátane jeho špecifikácie, napr „číslo záznamu XF 2365“ alebo „prírastkové číslo 677-01“
 • strany – strany alebo rozsahy strán oddelené čiarkami (ak je číslovanie strán v dokumente znázornené), napr „128“ alebo „114 – 116“.
 • lokácia – iný typ lokalizácie časti alebo príspevku v rámci dokumentu (napr. „riadky 10 – 20“ alebo „3. odsek“).

Identifikácia

 • isbnISBN číslo jednoznačne identifikujúce dokument. Zapisuje sa len číslo (aj sa spojovníkmi), nie písmená „ISBN“.
 • doiDOI číslo jednoznačne identifikujúce dokument.
 • id – iné identifikačné číslo vrátane jeho označenie.

Archivácia

 • url archívu – URL archívnej kópie pôvodného dokumentu
 • dátum archivácie – dátum archivácie v ISO formáte (napr. 2022-07-23)

Iné

 • poznámka – nejaké ďalšie podstatné informácie k dokumentu. Napríklad „Obsahuje registre k predchádzajúcim dielam“, „Prvé vydanie v slovenčine“, „Dôverný materiál“
 • jazyk – používa sa len u cudzojazyčných diel, ide o jazyk, v ktorom je napísaný dokument, napríklad „po anglicky, po nemecky, po grécky“.

Príklady použitia

Všeobecná citácia

 • {{Citácia elektronického dokumentu | url = http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/seznam_doporucenych_ukazatelu_scitani | titul = Zoznam odporúčaných ukazovateľov sčítania | miesto = Praha | vydavateľ = [[Český štatistický úrad]] | dátum aktualizácie = 2007-09-13 | dátum prístupu = 2007-09-16 | jazyk = po česky }}

Zoznam odporúčaných ukazovateľov sčítania [online]. Praha: Český štatistický úrad, rev. 2007-09-13, [cit. 2007-09-16]. Dostupné online. (po česky)

 • {{Citácia elektronického dokumentu | url = http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/seznam_doporucenych_ukazatelu_scitani | titul = Zoznam odporúčaných ukazovateľov sčítania | miesto = Praha | vydavateľ = [[Český štatistický úrad]] | dátum = [2007?] | dátum prístupu = 2007-09-16 | jazyk = po česky }}

Zoznam odporúčaných ukazovateľov sčítania [online]. Praha: Český štatistický úrad, [2007?], [cit. 2007-09-16]. Dostupné online. (po česky)

Citácia hesla v online encyklopédii

 • Bolometer. In: {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = [[Encyclopædia Britannica]] | url = https://www.britannica.com/technology/bolometer | vydavateľ = Encyclopædia Britannica | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-10-15 | miesto = | jazyk = }}

Bolometer. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2021-10-15]. Dostupné online.

 • a battuta. In: {{Citácia elektronického dokumentu | titul = [[Encyclopaedia Beliana]] | url = https://beliana.sav.sk/heslo/battuta | vydavateľ = Slovenská akadémia vied | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2020-07-11 | miesto = Bratislava}}

a battuta. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2020-07-11]. Dostupné online.

Citácia právneho predpisu zo Zbierky zákonov SR

Celý zákon
 • {{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/221/ | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1996-07-03 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-10-05 | miesto = Bratislava }}

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1996-07-03, [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.

Konkrétny paragraf a odsek
 • {{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky : § 9 : ods. 1 | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/221/#paragraf-9.odsek-1 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1996-07-03 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-10-05 | miesto = Bratislava }}

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky : § 9 : ods. 1 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1996-07-03, [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.

Citácia videa (prednáška, relácia, rozhovor)

Celé video
 • {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Černý | meno = Vladimír | titul = Ako k nám cez vesmír priletela iná Pytagorova veta | url = https://youtube.com/watch?v=9I-bRYip35I | druh nosiča = online video | lokácia = | vydavateľ = FMFI UK | dátum vydania = 2018-12-04 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-10-19 | miesto = Bratislava }}

ČERNÝ, Vladimír. Ako k nám cez vesmír priletela iná Pytagorova veta [online video]. Bratislava: FMFI UK, 2018-12-04, [cit. 2021-10-19]. Dostupné online.

Časť videa
 • {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Černý | meno = Vladimír | titul = Ako k nám cez vesmír priletela iná Pytagorova veta | url = https://youtube.com/watch?v=9I-bRYip35I&t=2190 | druh nosiča = online video | lokácia = čas 36:30{{--}}36:50 | vydavateľ = FMFI UK | dátum vydania = 2018-12-04 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-10-19 | miesto = Bratislava }}

ČERNÝ, Vladimír. Ako k nám cez vesmír priletela iná Pytagorova veta [online video]. Bratislava: FMFI UK, 2018-12-04, [cit. 2021-10-19]. Čas 36:30 – 36:50. Dostupné online.

Archivovaný dokument

 • {{Citácia elektronického dokumentu | titul = Vyhlásenie výsledkov súťaže „Strom roka 2004“ | url = http://www.zelen.sk/strom_archiv.htm | vydavateľ = REC Slovensko | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2011-10-26 | miesto = Bratislava | url archívu = http://web.archive.org/web/20070921110328/http://www.zelen.sk/strom_archiv.htm | dátum archivácie = 2007-09-21}}

Vyhlásenie výsledkov súťaže „Strom roka 2004“ [online]. Bratislava: REC Slovensko, [cit. 2011-10-26]. Dostupné online. Archivované 2007-09-21 z originálu.


Umožňuje citovať elektronické dokumenty, webové stránky, e-knihy a pod.

Parametre šablóny[Spravovať dokumentáciu šablóny]

Tato šablona má vlastní formátování.

ParameterPopisTypStav
priezviskopriezvisko

priezvisko autora elektronického dokumentu

Príklad
Judák, Cheney…
Neznámyodporúčaný
menomeno

meno autora elektronického dokumentu

Príklad
Juraj, David…
Neznámyodporúčaný
odkaz na autoraodkaz na autora

ak existuje o autorovi článok na Wikipédii, zadajte názov článku o ňom

Príklad
Brian Greene, Jaroslav Pelikan…
Neznámyvoliteľný
priezvisko2priezvisko2

priezvisko prípadného druhého autora

Neznámyvoliteľný
meno2meno2

meno prípadného druhého autora

Neznámyvoliteľný
odkaz na autora2odkaz na autora2

názov článku o prípadnom druhom autorovi

Neznámyvoliteľný
priezvisko3priezvisko3

priezvisko prípadného tretieho autora

Neznámyvoliteľný
meno3meno3

meno prípadného tretieho autora

Neznámyvoliteľný
odkaz na autora3odkaz na autora3

názov článku o prípadnom treťom autorovi

Neznámyvoliteľný
titultitul

názov elektronického dokumentu, nadpis článku z webovej stránky

Neznámypovinný
urlurl

URL adresa webovej stránky

Neznámypovinný
dátum vydaniadátum vydania

dátum zverejnenia dokumentu, článku, e-knihy a pod. (v tvare štandardne RRRR-MM-DD, RRRR-MM, alebo RRRR)

Príklad
2023-06-27
Dátumodporúčaný
dátum aktualizáciedátum aktualizácie

dátum prípadnej aktualizácie článku, dokumentu alebo e-knihy (v tvare RRRR-MM-DD)

Príklad
2023-06-27
Dátumvoliteľný
dátum prístupudátum prístupu

deň, kedy redaktor Wikipédie čerpal informácie zo stránky (v tvare RRRR-MM-DD)

Príklad
2023-06-27
Dátumpovinný
dátum archiváciedátum archivácie

dátum archivácie (v tvare RRRR-MM-DD)

Príklad
2023-06-27
Dátumodporúčaný
url archívuurl archívu

url archívu

Neznámyodporúčaný
edíciaedícia

názov edície

Neznámyvoliteľný
vydavateľvydavateľ

webová stránka, vydavateľstvo alebo iná inštitúcia, ktorá vydala dokument

Neznámyodporúčaný
miestomiesto

miesto vydania dokumentu

Neznámyvoliteľný
stranystrany

strany alebo rozsahy strán oddelené čiarkami

Neznámyvoliteľný
doidoi

Digital Object Identifier

Neznámyvoliteľný
poznámkapoznámka

prípadné ďalšie podstatné informácie k dokumentu

Neznámyvoliteľný
jazykjazyk

jazyk, v ktorom je dokument napísaný (ak v slovenčine, nevypĺňajte)

Neznámyvoliteľný


Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.