Adolf Jurášek

Prof. Ing. Adolf Jurášek, DrSc.(* 20. december 1931, Poiana Micului, Rumunsko – † 20. júl 1989, Bratislava) bol vysokoškolský profesor na Katedre organickej chémie CHTF SVŠT v Bratislave.

Adolf Jurášek
slovenský chemik
Narodenie20. december 1931
Poiana Micului, Rumunsko
Úmrtie20. júl 1989 (57 rokov)
Bratislava, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1949 – 1953). Bol uznávaný odborník v oblasti organickej syntézy, heterocyklickej chémie a nových zlúčenín furánu. Autor monografie, množstva vedeckých a odborných prác publikovaných v československých a zahraničných časopisoch. Autor československých patentov a osvedčení.

Vzdelanie:

 • 1939 – 1945 – ľudová škola v Rumunsku
 • 1947 – 1949 – meštianska škola v Turčianskych Tepliciach
 • 1949 – 1953 – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, ukončené maturitou
 • 1953 – 1958 – Chemická fakulta na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave – Ing.
 • 1964 – obhájenie kandidátskej dizertačnej práce – CSc.
 • 1967 – obhájenie habilitačnej práce – Doc.
 • 1984 – obhájenie doktorskej práce – DrSc.
 • 1988 – menovaný za profesora – Prof.

Jazyky – aktívne: anglický, ruský a rumunský; pasívne: nemecký, francúzsky a poľský.

ČinnosťUpraviť

Vedecko-výskumnáUpraviť

 • heterocyklická chémia, najmä chémia furánu a niektoré dusíkaté heterocykly
 • syntéza organických zlúčenín, nové postupy prípravy neznámych typov látok (popísal syntézu vyše 200 nových zlúčenín)
 • fyzikálna organická chémia – štúdie o stabilite karbiónov, prenos efektov substituentov, štúdium cykloadičných reakcií a mechanizmu ich priebehu
 • stereochémia – objasnenie priestorovej stavby nových organických zlúčenín, napr. trisubstituovaných etylénov, cyklopropánov, cyklobuténov...
 • vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou ako aj biologických účinkov novosyntetizovaných látok

Rozsiahlu vedeckovýskumnú činnosť profesora Juráška možno zhrnúť nasledovne:

- Syntetizoval nové biologicky vysokoúčinné deriváty 5-nitrofuránu

- Pripravil nové CH-kyseliny 5-nitrofuránového radu

- Syntetizoval nové ketosulfóny 5-nitrofuránového radu, ktoré existujú len v oxoforme ako veľmi silné CH-kyseliny

- Pripravil nové typy etylénov, obsahujúce nitroskupinu na násobnej väzbe

- Syntetizoval nový typ veľmi účinných odpojovačov SH skupín, ktoré umožňujú reguláciu bioenergetických procesov bunky a našiel nový spôsob adície diazometánu na silne polarizované násobné väzby, umožňujúci syntézu nových cyklopropánových derivátov

Referoval na 50 domácich a zahraničných konferenciách – účasť mu bola umožnená len v krajinách východného bloku.

PedagogickáUpraviť

 • prednášky z organickej chémie a mechanizmov organických reakcií
 • dlhoročné školiteľstvo ašpirantov a diplomantov
 • fakultné a celoštátne súťaže študentov
 • vedenie študentov v ŠVOČ

Počas svojho pedagogického pôsobenia na katedre organickej chémie pôsobil ako asistent, odborný asistent, docent a profesor. Viedol laboratórne cvičenia, semináre a prednášky, základný kurz organickej chémie pre denné štúdium i štúdium popri zamestnaní. Už na začiatku svojej pedagogickej dráhy prejavil starostlivosť o dostatok učebných textov a preložil s kolektívom Teoretické základy organickej chémie od T. I. Temnikovej a Katalýza v organickej chémii od B. M. Dolgova. So spolupracovníkmi katedry vydal mnohé návody do cvičení z organickej chémie a vysokoškolské učebnice: Mechanizmy organických reakciíFyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií. V týchto učebniciach vedie čitateľa od základných princípov až po tie najzložitejšie, využívajúc najnovšie svetové poznatky a samozrejme aj svoje výsledky z bohatej výskumnej činnosti. Profesor Jurášek bol uznávaný vysokoškolský učiteľ, u ktorého sa vzácne spájala vysoká znalosť chémie s prirodzeným prístupom logického vysvetľovania daných dejov. Úspešne viedol študentov v ŠVOČ, 30 diplomových prác a vychoval piatich kandidátov vied.

TvorbaUpraviť

- 130 pôvodných vedeckých prác v renomovaných odborných časopisoch
- 37 patentov a autorských osvedčení
- 5 vysokoškolských skrípt
- preklady vysokoškolských učebníc a odborných textov z ruštiny a rumunčiny

Monografie:
Adolf Jurášek: Fyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií, Bratislava: Veda, 1989. – 370 s. ISBN 80-224-0074-2.
Adolf Jurášek a kol.: Základy organickej syntézy, ALFA Bratislava a SNTL Praha, 1975.

Spoluautor (vypracoval všetky heslá týkajúce sa organickej chémie):
Jaroslav Bína (zostavovateľ): Malá encyklopédia chémie, Obzor Bratislava, 1981.

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť