Báza (vektorový priestor)

Báza vektorového priestoru je množina lineárne nezávislých vektorov, ktorých lineárnym obalom je priestor . Každý vektor z sa dá jednoznačne vyjadriť ako lineárna kombinácia bázových vektorov. Teda voľba bázy súčasne každému vektoru priraďuje súradnice - koeficienty takejto lineárnej kombinácie.

Definícia upraviť

Nech   je vektorový priestor nad poľom   a  .

 • Množina   je lineárne nezávislá, ak pre ľubovoľné vektory   z rovnosti   vyplýva  .
 • Množina   generuje priestor  , ak každý vektor   sa dá vyjadriť ako   pre nejaké  . Inak povedané, lineárny obal množiny   je celý priestor  , t.j.  .

Ak   je lineárne nezávislá množina a súčasne generuje priestor  , tak hovoríme, že   je báza priestoru  . Ekvivalentná podmienka je, že každý vektor   sa dá vyjadriť práve jedným spôsobom ako lineárna kombinácia konečne veľa vektorov z  . Koeficienty tejto lineárnej kombinácie voláme súradnice daného vektora vzhľadom na bázu  ,

V prípade, že   je konečná množina, tak sa uvedené definície dajú sformulovať o čosi jednoduchšie. Na miestach, kde sme v uvedených definíciách potrebovali vybrať konečnú podmnožinu z   môžeme zobrať priamo celú bázu. T.j. môžeme definície sformulovať tak, že   namiesto  .

Vlastnosti upraviť

 • Ak   je ľubovoľná lineárne nezávislá množina v priestore  , tak existuje báza   obsahujúca  .
 • Ak   je množina, ktorá generuje priestor  , tak existuje báza   taká, že  .
 • Ľubovoľné dve bázy daného priestoru   majú rovnakú kardinalitu. Túto kardinalitu nazývame dimenzia priestoru  .
 • Obrazy prvkov bázy jednoznačne určujú lineárne zobrazenie. T.j. ak máme bázu   priestoru   a zobrazenie  , kde   je vektorový priestor nad tým istým poľom, tak existuje práve jedno lineárne zobrazenie   také, že  . (Opäť, v konečnorozmernom prípade je formulácia o čosi zrozumiteľnejšia. Ak máme bázu pozostávajúcu z vektorov   a poznáme obrazy  , tak pre vektor   nutne musíme mať  . Dá sa overiť, že tento predpis skutočne definuje lineárne zobrazenie z   do  .)

Príklady bázy upraviť

Majme nejaký vektorový priestor   a podmnožinu   takú, že lineárny obal   tejto množiny je rovný priestoru  , teda platí:  .

Príklad 1.: nech   a  . Je zrejmé, že platí rovnosť  . Avšak vektory   sú lineárne závislé, pretože platí:  , naproti tomu, vektory   sú lineárne nezávislé, preto vektory   tvoria bázu vektorového priestoru   (samozrejme aj vektorového priestoru  ).

Príklad 2.: Nech je daný vektorový priestor  . Vektory   sú lineárne nezávislé a preto tvoria bázu vektorového priestoru  .[1]

Nekonečnorozmerný prípad upraviť

Niektorí autori používajú v nekonečnorozmernom prípade názov Hamelova báza, na odlíšenie od niektorých iných typov báz používaných pre nekonečnorozmerné priestory. (Napríkad Schauderova báza v Banachových priestoroch alebo ortonormálna báza v Hilbertových priestoroch.)[2] Niekedy sa však tento termín používa špecificky pre bázu   ako vektorového priestoru nad  .[3]

Najjednoduchší príklad nekonečnorozmerného priestoru je priestor dimenzie  . Takýto priestor môžeme dostať napríklad ako priestor  , pozostávajúci z postupností reálnych čísel, ktoré majú iba konečne veľa nenulových členov. Priestor   je vektorový priestor nad  , jeho báza pozostáva z postupností  ,  , kde   obsahuje jedinú jednotku na  -tom mieste. T.j.  ,  , atď.

Pre mnohé nekonečnorozmerné vektorové priestory nevieme explicitne popísať bázu. Tvrdenie, že každý vektorový priestor má bázu, je ekvivalentné s axiómou výberu.[4]

Ľubovoľný nekonečnorozmerný Banachov priestor má dimenziu aspoň  . Z toho napríklad vidíme, že ak má lineárny normovaný priestor spočítateľnú Hamelovu bázu, tak nemôže byť úplný.[5]

Referencie upraviť

 1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2020-03-30]. Dostupné online. Archivované 2020-12-02 z originálu. (český)
 2. Heil 2011, Section 4.1, s. 125
 3. Komjáth a Totik 2006, Chapter I.15, s. 67
 4. Halbeisen 2001, Theorem 5.4, s. 107
 5. Lacey 1973, s. 298

Literatúra upraviť

Pozri aj upraviť