Bakalárska práca alebo neformálne bakalárka je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky. Rozsah bakalárskej práce na Slovensku je spravidla v rozmedzí 25 – 50 normostrán.[1] Študent je povinný vypracovať bakalársku prácu samostatne, pričom má preukázať schopnosť zhromažďovať vedomosti, spracúvať informácie a pochopiť problematiku v danom vednom odbore. Predstavuje najjednoduchší druh záverečnej práce. Zvyčajne ide o kompilačnú prácu uvádzajúcu prehľad odbornej literatúry.[2] Bakalárska práca je spravidla prvou záverečnou prácou, ktorú študent pripravuje a v priebehu jej prípravy a obhajoby sa má naučiť jasne a stručne prezentovať svoj výskum písomnou aj ústnou formou.[3]

Študenti bakalárskeho štúdia si na Slovensku vyberajú tému bakalárskej práce zvyčajne v druhom alebo treťom ročníku štúdia (resp. 3. až 5. semestri). Bakalárska práca je obyčajne pripravovaná v slovenskom jazyku, avšak po súhlase vysokej školy môže byť pripravená aj v inom jazyku.[4] Vypracovanie práce zvyčajne trvá niekoľko mesiacov. Metodicky sa na jej príprave podieľa školiteľ (vedúci), ktorý by mal dohliadať na korektnosť prípravy. V priebehu písania práce by mal so študentom viesť konzultácie a priebežne čítať pripravované časti textu, pri čom by mal študenta upozorniť na prípadné nedostatky. Školiteľ by mal byť schopný odhaliť prípadné plagiátorstvo. Pred obhajobou sa práca dostáva do rúk oponenta, ktorého úlohou je zhodnotiť formálnu a obsahovú stránku práce, medzi inými aj fakt, či práca splnila svoje ciele. Oponent je zvyčajne odborník na problematiku, ktorou sa práca zaoberá. Prácu však zároveň hodnotí školiteľ, ktorého úlohou je zhodnotiť schopnosť samostatnej práce študenta a práce so zdrojmi.[5] Oponent aj školiteľ sú neskôr súčasťou komisie prijímajúcej prácu na obhajobu. Ústna časť obhajoby má spravidla formu premietanej obrazovej prezentácie.

Referencie

upraviť
  1. KIMLIČKA, Štefan. Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. 58 s. Dostupné online.
  2. Vnútorný predpis č. 12/2013 : Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave : o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, [cit. 2020-06-23]. Dostupné online.
  3. Department of Economics : Guidelines for writing Bachelor’s Thesis [online]. Espoo: Aalto University. Dostupné online. (po anglicky)[nefunkčný odkaz]
  4. Zákon č. 175/2008 Z. z. o vysokých školách [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2020-06-23]. Dostupné online.
  5. MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan, a kol. Akademická príručka. 1. slov. vyd. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. S. 200 – 202.