Centrálne Západné Karpaty

Centrálne Západné Karpaty, niekedy označované ako slovakidy[1]geologická oblasť Západných Karpát, v koncepciách rôznych autorov zahŕňa pásmo jadrových pohorí, veporské a gemerské pásmo[2][1] niektorí k nemu zaraďujú aj bradlové pásmo[3]. Paleogeograficky zodpovedajú oblasti, ktorá bola od mezozoika vymedzená zo severu Váhickým a z juhu Meliatskym oceánom. V mnohých zjednodušených geologických[4] a geomorfologických[5] členeniach sa jednotky zaraďované do Centrálnych Západných Karpát priraďujú k Vnútorným Západným Karpatom.

Vývoj upraviť

Najstarší vývoj Centrálnych Západných Karpát možno sledovať v kryštalinických horninách tatrika, veporika a gemeriku. Tieto oblasti poskytujú dôkazy o staršej hercýnskej prípadne i kaledónskej orogenéze. Pozícia týchto celkov bola v období vrchného paleozoika však odlišná od dnešnej. Pôvodne sa nachádzali viac na západ (približne v oblasti dnešného Švajčiarska) a na východ pozdĺžne prechádzali do oblasti oravika, ktoré tvorilo šelf Českého masívu. Do dnešnej pozície sa dostali v priebehu terciéru po uzavretí Valaiského oceánu a následnom zvrásnení bradlového a flyšového pásma v závere alpínskej orogenézy. Pri týchto procesoch došlo k rotácii bloku Alcapy na niektorých miestach až o 90° proti smeru hodinových ručičiek. Extenzia spojená so subdukciou Valaiského oceánu spôsobila vznik neogénnych kotlín a karpatských vulkanitov.

Referencie upraviť

  1. a b Maheľ, M., 1986: Geologická stavba československých Karpát. Paleoalpínske jednotky 1. Veda, Bratislava, 503 s.
  2. Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1984: Historická a stratigrafická geológia. SPN, Bratislava, 541 s.
  3. Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M., Hovorka, D., 1997: Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. in Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.) Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca - Monograph, Košice, s. 1 – 24
  4. Hók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001: Geológia Slovenska. Archivované 2011-07-19 na Wayback Machine Univerzita Komenského, Bratislava, 43 s.
  5. Mazúr, E., Lukniš, M., 1980: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. I. vydanie. Bratislava, Slovenská kartografia.