Cesta I. triedy 68 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 68 je cesta I. triedy na Slovensku v trase (Nowy Sącz-) Mníšek nad Popradom, št.hr.Stará ĽubovňaPrešov. V minulosti cesta pokračovala ďalej do Košíc a na hraničný priechod do Maďarska v smere na Miskolc.

Cesta I. triedy 68
  v prevádzke 
Základné údaje
Správca Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka 80,353 km 
v prevádzke 80,353 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj 
Objekty na trase

História

upraviť

Cesta I/68 pôvodne spájala Košice a Prešov.

V roku 1953 bola k ceste pričlenená dovtedajšia cesta II. triedy II/551 spájajúca Košice a hraničný priechod Milhosť do Maďarska. K pričlenení došlo po rozšírení a úprave povrchu cesty (asfaltový kryt) na danom úseku v rokoch 19521953 . Táto rekonštrukcia si vyžiadala aj úpravu trate dvoch ročníkov Medzinárodného maratónu mieru.

V 80-tych rokoch boli k ceste I/68 pričlenené úseky ciest II triedy:

K 1. augustu 2015 bola cesta I/68 rozdelená na tri samostatné cesty: úsek Milhosť, št. hr.Košice tvorí novú cestu I/17 a úsek KošicePrešov tvorí novú cestu I/20. Súčasťou cesty I/68 tak zostali len úseky pôvodných ciest II. triedy II/541 a II/543 v trase Mníšek nad Popradom, št.hr PLStará ĽubovňaPrešov. V roku 2020 bola k ceste pričlenená bývalá cesta I/80 k diaľničnému výjazdu Prešov-juh.

Od roku 2011 sa stavia nový hraničný most cez rieku Poprad, ktorý zlepší napojenie cesty v Poľsku a v pláne sú aj ďalšie preložky, z ktorých najvýznamnejšou bude obchvat Sabinova a Šarišských Michalian. Jeho realizácia sa očakáva v rokoch 2015 až 2019.

Priebeh

upraviť

Cesta I/68 sa na území Slovenska začína ako pokračovanie poľskej DK87, pokračuje cez okres Stará Ľubovňa a v obci Mníšek nad Popradom sa križuje s III/3127, v Starej Ľubovni s III/3152, III/3153, III/3149, III/3120 a spojí sa s I/77. Pokračuje križovatkami s III/3145, III/3144 do Plavnice, kde sa križuje s III/3171 a III/3138. Po opustení Plavnice sa I/68 križuje s III/3137, III/3151, vchádza do obce Plaveč, kde sa križuje s III/3156 a III/3150 a v Ľubotíne sa od nej odpája I/77, križuje sa s III/3136, III/3154, III/3135, III/3133 a III/3134 a prechádza do sabinovského okresu.

V okrese Sabinov sa I/68 križuje s III/3192 v Kamenici, s III/3193, III/3190, III/3189 v Lipanoch, mimo obce s III/3188 a III/3187 a vchádza do Červenice pri Sabinove. Tu sa križuje s III/3186 a III/3185, v Pečovskej Novej Vsi s III/3183, v Sabinove s III/3181, III/3177, III/3174. Po prechode cez Šarišské Michaľany, kde sa nachádza križovatka s III/3184, sa I/68 križuje s III/3452, III/3451 a III/3179, vchádza do Prešovského okresu.

V prešovskom okrese I/68 v Prešove križuje cestu I/18, pokračuje južným smerom ku križovatke s I/20 a v poslednom úseku ako privádzač k D1, kde končí na výjazde Prešov-juh.[1]

Obchvaty, plánované a pripravované stavby

upraviť

Obchvat Starej Ľubovne

upraviť

Obchvat Starej Ľubovne je úsek I/68, ktorý tvorí vonkajší obchvat Starej Ľubovne. Jeho celková dĺžka je 4 km, začína sa križovatkou s I/77 a končí mimoúrovňovou križovatkou s III/3120.

Obchvat Plavnice

upraviť

Prvou plánovanou preložkou v smere od štátnej hranice s Poľskom je 5,37 km dlhý obchvat obce Plavnica, ktorej súčasný prieťah je vďaka šírke cesty, či viacerým bodovým závadám nevyhovujúci. Cesta kategórie C 11,5/80 má viesť v súbehu s existujúcou železničnou traťou Stará Ľubovňa – Plaveč a riekou Poprad, vďaka čomu sa vybuduje niekoľko mostov vrátane dvoch cez samotnú rieku Poprad. Dlhší z nich by mal mať dĺžku 312 m a maximálne rozpätie polí až 85 m, zhotovený by mal byť technológiou letmej betonáže.

Na úsek je v súčasnosti hotová projektová dokumentácia a je aj vydané územné rozhodnutie, no kvôli nedostatku financií jeho príprava nepokračuje a s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude realizovať až po roku 2020. Odhadované náklady sú 31,3 mil. €.[2]


Obchvat obce Plavnica dňa 22.06.2023 slávnostne odovzdali do užívania motoristickej verejnosti. Celkové náklady na výstavbu dosiahli takmer 37 miliónov eur. Preloženie cesty si vyžiadalo presun inžinierskych sietí a úpravu potokov Ľubovnianka, Šambronka a Jasenok, reguláciu rieky Poprad a úpravu oboch jej brehov. Súčasťou novej komunikácie sú aj tri križovatky – Ľubovnianske kúpele, Hajtovka a Plavnica. Súčasťou stavby je tiež protihluková stena pri Plavnici.

Obchvat Lipian

upraviť

V rokoch 2006 až 2011 bol pozdĺž železničnej trate č. 188 vybudovaný čiastočný obchvat mesta Lipany, ktorý nahradil vedenie cesty po smerovo a hlavne šírkovo nevyhovujúcej Sabinovskej ulice. Súčasťou stavby boli 2 mostné objekty a 4 križovatky. Zhotoviteľom úseku dlhého 1,6 km bol HANT BA DS.

Úsek Lipany – Sabinov

upraviť

Ďalším pripravovaným úsekom je aj preložka cesty I/68 medzi mestami Lipany a Sabinov v kategórii C 11,5/80. Preferovaným variantom je vedenie preložky cesty východne od obcí Červenica a Pečovská Nová Ves v dĺžke 7,6 km. Príprava úseku však momentálne nepokračuje a zrejme jeho realizácia pripadá do úvahy až po roku 2020.

Úsek Sabinov – Šarišské Michaľany

upraviť

Na rozdiel od predošlých dvoch pripravovaných stavieb, tento príprava tohto úseku pokračuje a má aj zabezpečené financovanie z európskych fondov. Na úsek je vydané územné rozhodnutie, získanie stavebného povolenia a vypísanie tendra sa očakáva v priebehu roka 2015. Ide o úsek kategórie C 11,5/80 dlhý 9 986 m, súčasťou ktorého budú 3 mimoúrovňové križovatky, dočasné úrovňové napojenie na severe, ktoré sa pri realizácii predošlého úseku prebuduje na mimoúrovňovú križovatku a privádzač na pôvodnú cestu dlhý vyše 700 m. Taktiež sa vybuduje niekoľko mostných objektov, z ktorých najväčší bude Most cez údolie potoka Telek dĺžky 355 m. Odhadované náklady na výstavbu sú 54 mil. €.

Úsek Šarišské Michaľany – Prešov

upraviť

V blízkej budúcnosti sa ráta aj s rekonštrukciou súčasného úseku cesty medzi koncom plánovanej preložky Sabinov – Šarišské Michaľany a vstupom do mesta Prešov na štvorpruhovú, smerovo rozdelenú komunikáciu kategórie C 22,5/80 (zo súčasnej C 9,5/60). Dôvodom je najmä prekročená kapacita súčasnej cesty, kapacitne nepostačujúca križovatka Veľký Šariš, niekoľko nehodových miest či bodová porucha v križovatke Gregorovce. Počas rekonštrukcie dôjde k vybudovaniu novej obslužnej komunikácie pre priemyselný park Veľký Šariš, prestavbe úrovňových križovatiek Veľký Šariš a Gregorovce na mimoúrovňové, zrušeniu križovaní s poľnými cestami a menším smerovým úpravám. Pôvodne malo dôjsť aj k výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prešov – sever s Rýchlostnou cestou R4, tá však napokon bola presunutá do stavby tzv. severného obchvatu Prešova.

  • Slovenská správa ciest
  • Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR o usporiadaní cestnej siete s platnosťou od 1.8.2015.

Referencie

upraviť
  1. Mapy CDB [online]. [Cit. 2021-02-06]. Dostupné online.
  2. http://www.amberg.sk