prof. Dr. techn. Gabriel Čeněk (* 21. jún 1900, Tábor – † 6. júl 1956, Bratislava) bol český matematik a pedagóg.

Gabriel Čeněk
český matematik a pedagóg
Narodenie26. jún 1900
Tabor, Česko
Úmrtie6. júl 1956 (56 rokov)
Bratislava, Slovensko

Narodil sa v českom Tábore (otec Hynek Čeněk, matka Angelína rod. Benešová). Po maturite na českej štátnej reálke v Prahe študoval v rokoch 1918 – 1920 na Českom vysokom učení technickom v Prahe odbor stavebného inžinierstva. Po zložení I. štátnej skúšky prešiel na Karlovu univerzitu, kde v rokoch 1920 – 1924 vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie. Od r. 1922 vyučoval ako výpomocný učiteľ na živnostenských školách v Prahe, po skončení štúdia pôsobil od r. 1924 na stredných školách v Čechách a na Slovensku (Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou, štátny učiteľský ústav v Modre, v Banskej Bystrici (1927 – 1929) a znovu v Modre). Od r. 1936 bol definitívnym štátnym profesorom štátnej priemyselnej školy v Bratislave. Po odchode prof. J. Klapku zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave prevzal od mája 1939 suplovanie prednášok z deskriptívnej geometrie na tejto škole a od nasledujúceho roku bol ako prednosta poverený vedením ústavu deskriptívnej geometrie a stereotómie. R. 1941 získal doktorát technických vied. Po potlačení Slovenského národného povstania bol vystavený politickej a národnostnej diskriminácii.

Na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) pôsobil od jej vzniku ako bezplatný učiteľ, v rokoch 1944 – 1950 ako vedúci ústavu geometrie. Mal hlavný podiel na výchove učiteľov deskriptívnej geometrie.

V apríli 1945 mu boli zrušené diskriminačné opatrenia, bol poverený funkciou dekana odboru špeciálnych náuk a s účinnosťou od 1. novembra 1945 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora. V nasledujúcich rokoch zastával významné akademické funkcie: v rokoch 1946/49, 1950/51 bol dekanom odboru (fakulty) špeciálnych náuk SVŠT, v školskom roku 1951/52 bol dekanom baníckej fakulty a školských rokoch 1952/53 a 1955/56 dekanom fakulty architektúry a pozemného staviteľstva.

Zomrel 6. júla 1956 v Bratislave.

Prof. Čeněk bol priekopníkom moderných metód vyučovania deskriptívnej geometrie na slovenských vysokých školách, zakladateľom a prvým organizátorom vedeckej práce v tejto disciplíne na Slovensku. Zaslúžil sa najmä o rozvoj tých oblastí deskriptívnej geometrie, ktoré sú významné pre aplikácie. Na SVŠT prednášal deskriptívnu geometriu a kinematiku, na Prírodovedeckej fakulte väčšinu geometrických disciplín (diferenciálnu, projektívnu a deskriptívnu geometriu). Vo vedeckej práci sa venoval skúmaniu kriviek a plôch syntetickými metódami a využitiu výsledkov v rozličných oblastiach deskriptívnej geometrie a jej aplikácií. Spolupracoval s pracovníkmi rôznych odvetví techniky najmä pri príprave projektovej dokumentácie niektorých významných stavebných diel. Z jeho početných učebných textov z deskriptívnej geometrie, kinematickej geometrie, fotogrametrie, geometrickej kartografie, stereotómie a technického osvetľovania sú najvýznamnejšie Technické osvetlenie a dvojdielna učebnica Kurz deskriptívnej geometrie pre technikov, napísaná v spolupráci s prof. Medekom, ktorá bola prvou slovenskou vysokoškolskou učebnicou deskriptívnej geometrie.

V rokoch po 2. svetovej vojne sa pod vedením prof. Čeněka schádzal geometrický seminár, z ktorého vyrástlo niekoľko významných osobností slovenskej geometrie a špeciálne deskriptívnej geom etrie. Dielo prof. Čeněka má svoje trvalé miesto v dejinách slovenskej geometrie. Aj pre svoje osobné vlastnosti, kultivované spoločenské vystupovanie a šírku záujmov zostáva výraznou postavou začiatkov povojnového rozvoja tejto matematickej disciplíny na Slovensku.

Publikácie

upraviť
  • Úvod do štúdia deskriptívnej geometrie, Bratislava, 1943
  • Geometrická kinematika, Bratislava 1956
  • Zobrazovacie metódy, Bratislava, 1956 (spoluautor)

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.
  • Regionálne osobnosti VKMK – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.