Ján Martin Novacký

Prof. RNDr.Ján Martin Novacký (* 11. november 1899, Tvrdošín, Slovensko – † 19. august 1956, Sliač, Slovensko) – významný prírodovedec, vedecký pracovník a ochranár, priekopník slovenskej vedeckej terminológie, profesor a prvý rektor Vysokej školy lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva v Košiciach. Univerzitný profesor, RNDr., geobotanik a entomológ, ktorý má význam hlavne ako vedecký pracovník – botanik, ale i člen prvej „Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline“.

Biografia

upraviť

Ján Martin Novacký sa narodil v Tvrdošíne na Orave. Svoje žiacke a gymnaziálne roky prežil v Prievidzi, a preto sa nemožno čudovať, že si veľmi zamiloval tamojšiu hornonitriansku prírodu a jej vedeckému bádaniu zasvätil veľkú časť života. Študoval na univerzitách v Budapešti a v Prahe, kde v roku 1925 ukončil svoje vysokoškolské štúdium. Až do konca II. sv. vojny pôsobil na mnohých miestach ako stredoškolský profesor na gymnáziách v Košiciach, Rimavskej Sobote, Břeclavi, Prievidzi, v Žiline a v Bratislave, kde pôsobil aj ako riaditeľ školy. Bol známy ako vynikajúci pedagóg, povestný svojou trpezlivosťou, láskavosťou, ale aj zásadovosťou. Po skončení vojny vstúpil do služieb SVŠT v Bratislave. Keď sa r. 1946 z tejto vysokej školy vyčlenilo štúdium poľnohospodárstva a lesníctva a bola ustanovená samostatná Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, začal na nej pôsobiť ako univerzitný profesor (docentom bol menovaný r. 1945). Tu bol aj ustanovený ako prvý rektor ku dňu 1. decembra 1946 a v tejto funkcii zotrval do r. 1948. Od r. 1947 pôsobil aj na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Tu sa popri náročnej organizačnej práci spojenej s budovaním prvej samostatnej vysokej školy tohto zamerania, venoval aj budovaniu Ústavu botaniky ako jeho prvý vedúci. V roku 1950 sa stal riaditeľom Botanickej záhrady Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Následne prechádza na Pedagogickú fakultu a nasledujúci rok (1951) na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Dňa 11. 3. 1955 sa konala ustanovujúca schôdza Československej botanickej spoločnosti na Slovensku. Na predsedu bol navrhnutý Ján Martin Novacký. Význam životného diela profesora Novackého znásobuje skutočnosť, že v období keď začal pôsobiť ako stredoškolský profesor, bolo na Slovensku len málo slovenských profesorov. O to väčší význam mala jeho uvedomelá pedagogická práca medzi mládežou. Zaujímal sa o flóru územia Slovenska. V roku 1946 vydal samostatnú prácu „Fytogeografický obraz hornej Nitry“, spracoval geobotanické pomery Jurského Šúru, okolia Šiah a ďalších oblastí Slovenska (Šúr pri sv. Juri 1942; Flóra Slovenska 1943, Ochrana prírody na Slovensku, Izabela Textorisová). Napísal tri učebnice botaniky pre gymnáziá, o. i. je spoluautorom ďalších jedenástich stredoškolských učebníc. Svoje bohaté floristické a geobotanické poznatky použil v príspevku do Slovenskej vlastivedy. Pripadla mu priekopnícka úloha vytvárať slovenskú botanickú terminológiu a botanické názvoslovie. Vydal Slovenskú botanickú nomenklatúru (1954) a počas svojho vysokoškolského pôsobenia prednášky z botaniky, zo všeobecnej botaniky, z anatómie a morfológie rastlín, zo systematickej botaniky výtrusných rastlín. Bol členom viacerých stavovských organizácií a odborných komisií. Pôsobil napríklad ako predseda Československej botanickej spoločnosti na Slovensku, predseda Terminologickej komisie SAV, Vedeckej rady Geobotanického laboratória SAV a tiež ako zakladajúci člen Muzeálnej spoločnosti v Turčianskom sv. Martine. Niektoré svoje krátke články publikoval i v časopise Príroda, ktorého bol redaktorom.

Profesor Novacký zomrel náhle 19. augusta 1956 v Sliači. Pochovaný je v Prievidzi.

Entomologické aktivity

upraviť

Profesor Novacký je uvedený medzi zakladajúcimi členmi Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline na jej prvom – zakladajúcom zasadnutí v roku 1941. Aj v „Zozname členov“ z roku 1945 (na poslednom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 19. 10. 1945) je uvedený ako jej člen. Pri založení spoločnosti bol menovaný do funkcie podpredsedu a túto funkciu vykonával až do konca jej činnosti. Viac ako entomológii sa však venoval botanike. Niektoré svoje odborné články publikoval v časopise Príroda, ktorý bol vydávaný Maticou Slovenskou v Martine v prvých rokoch po skončení druhej svetovej vojny.

Bibliografia

upraviť
  • Novacký, M. J.: 1942, Šúr pri Svätom Jure. Výr. Zpr. Štát. Slov. Cvič. Gymn. Bratislava 7 (1941 – 1942). Sep., p. 1 – 12.
  • Novacký, M. J.: 1946, Fytogeografický obraz Hornej Nitry.
  • Novacký, M. J.: 1948, Vegetačné pomery Revana a Kľaku v Malej Fatre.
  • Novacký, M. J.: 1949, Rastlinopis pre II. triedu stredných škôl. Štát. nakl. Bratislava, 153 pp.

Zdroje informácií o autorovi

upraviť
  • Žitavský, A. S.: 1937, Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka, II. Bratislava, heslo: (Novacký Ján Martin + portrét, 447).
  • Smutný, A. E.: 1941 – 1945, Zápisnice z prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline.
  • Hanuška, L.: 1957, Univ. prof. Dr. Ján M. Novacký †. Živa, 5[XLIII.](2), p. 80.
  • Okáli, I., Országh, I., Matoušek, B., Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Bratislava, Stimul, 138 pp.: (heslo: Novacký Ján Martin, 86).
  • Liday, I.: 1999, Náš prvý rektor. 100 rokov od narodenia prof. Jána Martina Novackého, prvého rektora VŠPLI v Košiciach: (internet).
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Novacký Ján Martin“.