Entomológ

prírodovedec, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu

Entomológ je profesionálny alebo amatérsky prírodovedeczoológ, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzuentomológiou.

Nórsky entomológ Tor Helliesen pri vedecko-výskumnej činnosti v teréne (prelom 19. a 20. storočia)

Pod tento pojem zahrňujeme osoby, ktoré sa na jednej strane zaoberajú výskumom, systematikou a zberom hmyzu, ale na druhej strane sem patria aj zamestnanci podnikov, firiem a inštitúcií, zaoberajúcich sa reguláciou hmyzu a prostriedkami na boj s nim. V širšom slova zmysle sú istou špeciálnou skupinou entomológov aj včelári. Podobne špeciálne postavenie v entomológii majú zamestnanci múzeí, ktorí tu pracujú ako kustódi.

Entomológ sa zaoberá skúmaním morfológie, vývojových cyklov, bionómie, škodlivosti a iných vlastností hmyzu. Tiež sa zaoberá faunistikou a systematikou hmyzu. V rámci faunistických štúdií spracováva hmyz chránených území a iných významných oblastí a regiónov. Analyzuje populácie a spoločenstvá hmyzu a ich vzťahy k podmienkam prostredia, súvisiace s otázkami kvality životného prostredia, ochrany rastlín, človeka a zvierat. Skúma škodcov kultúrnych (poľnohospodársky významných) rastlín a lesných porastov, hmyzích škodcov v obývaných priestoroch, skladoch potravín, textílií, biologických zbierkach, v múzeách a pod.

V kriminalistike a karanténnej službe vykonáva všetky druhy prác súvisiacich s posudzovaním hodnoty a významu živočíchov a materiálu živočíšneho pôvodu. Uplatnenie entomológov v praxi je na špeciálnych pracoviskách entomologického zamerania, ale tiež na pracoviskách zameraných na ochranu rastlín. Pracujú aj v orgánoch štátnej správy a na pracoviskách ochrany prírody a v organizáciách zaoberajúcich sa dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou, v kriminalistike, v zoologických záhradách a v múzeách.