Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom v Ružomberku je „verejná vysoká škola s konfesijným charakterom“.[1] Katolícka univerzita v Ružomberku bola zriadená zákonom č. 167/2000 Z.z. z 10. mája 2000. Vznikla 1. júla 2000 a v roku 2020 si pripomenie 20. výročie svojho vzniku. Pôvodne bola zriadená ako neštátna, ale od NR SR 131/2002 o vysokých školách sa univerzita stala verejnou s konfesijným charakterom.[1] Rektorom univerzity je od 27. augusta 2018 doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.[2]

Katolícka univerzita v Ružomberku

Motto
formujeme myseľ a srdce
Základné informácie
SkratkaKU
Typverejná univerzita s konfesijným charakterom
Rok založenia2000
Vedenie
Rektordoc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
KvestorPaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Štatistické údaje
Počet fakúlt4
Počet študentov3 629
Doktorandi169
Ďalšie informácie
Školský časopisKuriér
Kontaktné údaje
MiestoRužomberok, Slovensko
AdresaHrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Telefón+421 44 430 46 93
Oficiálny webku.sk
Oficiálny e-mailinfo@ku.sk

Fakulty upraviť

Katolícka univerzita v Ružomberku má štyri fakulty:

Filozofická fakulta upraviť

Súčasným dekanom je od 22. decembra 2015 Marek Babic.[3][4] Filozofická fakulta KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra anglického jazyka a literatúry
 • Katedra filozofie
 • Katedra germanistiky
 • Katedra histórie
 • Katedra psychológie
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Katedra žurnalistiky

Pedagogická fakulta upraviť

Dekanom PF KU je od 22. decembra 2016 PaedDr. Peter Krška, PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra biológie a ekológie
 • Katedra cudzích jazykov
 • Katedra geografie
 • Katedra hudby
 • Katedra chémie
 • Katedra informatiky
 • Katedra katechetiky a praktickej teológie
 • Katedra liečebnej pedagogiky (detašované pracovisko fakulty v Levoči)
 • Katedra manažmentu (detašované pracovisko fakulty v Poprade)
 • Katedra matematiky
 • Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
 • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
 • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (detašované pracovisko fakulty v Levoči)
 • Katedra sociálnej práce
 • Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých (detašované pracovisko fakulty v Levoči)
 • Katedra telesnej výchovy a športu
 • Katedra výtvarnej výchovy

Teologická fakulta upraviť

Dekanom TF KU je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.[5] Teologická fakulta sídli na Hlavnej ul. 89 v Košiciach. Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra filozofie a histórie
 • Katedra systematickej teológie
 • Katedra praktickej teológie
 • Katedra spoločenských vied

Fakulta zdravotníctva upraviť

Dekanom FZ KU je od 1. augusta 2017 prof. MUDr. Anton Lacko CSc. Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra fyzioterapie
 • Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
 • Katedra ošetrovateľstva
 • Katedra rádiologickej techniky
 • Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Katedra verejného zdravotníctva

Univerzitná knižnica upraviť

 
Univerzitná knižnica

Dňa 25. septembra 2013 otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku modernú univerzitnú knižnicu.[6] Verejnosti bola sprístupnená po slávnostnej omši Veni Sancte v univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli.

Výstavba novej UK KU bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom projektov s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU a Dostavba a vybavenie budovy UK KU v rámci operačného programu Výskum a vývoj.[7] Investícia dosiahla spolu úroveň 10 miliónov eur a univerzita ju pokryla zo zdrojov EÚ, z vlastných zdrojov a z darov sponzorov.

Knižnica mala ku dňu 24. septembra 2013 (teda deň pred oficiálnym otvorením) spracovaných už viac ako 150 000 kníh, pričom ďalších viac ako dvojnásobok zväzkov je postupne pridávaných.[8] Odhadovaný počet kníh v UK KU je dnes už viac než 300 000 a stále sa zvyšuje, pričom táto knižnica obsahuje rôzne unikáty, ako napr. najťažšiu knihu na Slovensku, ručne vyrobenú o hmotnosti viac ako 45 kg s názvom Modern Art, ktorej hodnota je vyššia ako 6000 eur. [9]

Knižnica tiež obsahuje najväčšiu knihu na Slovensku, ktorú jej daroval bývalý rektor Tadeusz Zasępa a mnoho iných unikátov.[10] Knižnica je otvorená pre verejnosť. Veľkosťou ako aj počtom kníh sa univerzitná knižnica stala najväčšou knižnicou v regióne a jednou z najväčších a najzaujímavejších knižníc na Slovensku vôbec.

V roku 2019 sa v univerzitnej knižnici v Ružomberku natáčali dokrútky o Andrejovi Hlinkovi a Jánošíkovi do relácie verejnoprávnej televízie Najväčší Slovák.[11]

Dianie na univerzite upraviť

Rektorom KU v Ružomberku sa 27. augusta stal Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.,[12] ktorý dovtedy pôsobil na katedre biológie a ekológie a je autorom vôbec prvého patentu na KU.[13]

Od 18. septembra 2018 je KU signatárom Magny Charty Universitatum.[14]

Akademický senát KU schválil 25. septembra 2018 nový štatút univerzity, ktorý je základný vnútorným riadiacim predpisom.[15] Ako vyplýva zo štatútu, Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola a reprezentuje prítomnosť Katolíckej cirkvi v spoločnosti: nielen rešpektovaním katolíckej náuky, ale aj bádaním, službou Božiemu ľudu a dialógom s ľuďmi dobrej vôle. Cieľom je vychovať vzdelaného a mravného odborníka.[15]

Po prvom celouniverzitnom workshope[16] s prof. Jánom Košturiakom začala na KU pôsobiť dobrovoľná skupina inovátorov.[17]

Od 15. januára 2019 nesie aula teologickej fakulty v Košiciach názov po svätých košických mučeníkoch. „Tým väčšmi sa potvrdí prepojenosť s Ružomberkom, kde univerzitná aula nesie meno svätého Jána Pavla Druhého, ktorý v roku 1995 svätorečil Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého“, vyhlásil pri posvätení auly rektor J. Demko.[18]

Vždy poslednú januárovú nedeľu si Slováci pripomínajú Nedeľu Katolíckej univerzity.[19] Po prvýkrát sa listom na túto nedeľu prihovoril rektor J. Demko 27. januára 2019, ktorým sa obrátil na viac ako 33 tisíc absolventov KU, ktorí pôsobia doma i vo svete:

„Boli poslaní pomáhať budovať civilizáciu lásky. Verím, že naši absolventi toto jedinečné poslanie napĺňajú a všade tam, kde sú, vnášajú ducha pokoja, porozumenia a pokory. ... Na našej alma mater pripravujeme založenie klubu absolventov. Myslíme si, že dňom ukončenia štúdia by nemalo končiť ani štúdium, ani ďalšie vzdelávanie, a rovnako by sa promóciou nemal pretrhať vzťah medzi absolventmi a vysokou školou, ktorá ich vyštudovala a vychovala. Radi by sme s našimi absolventmi nadviazali a neskôr prehĺbili intenzívne vzájomné kontakty.“[20]

Začiatkom roka 2019 bola dokončená rekonštrukcia internátov, blok C.[21]

V marci 2019 si na KU pripomenuli 25. výročie smrti prof. Ladislava Hanusa, ktorý zomrel v Ružomberku v roku 1994 a bol mu ako prvému udelený doctor honoris causa na KU v Ružomberku.[22]

Univerzita organizuje viacero podujatí, napríklad sa zúčastňuje Týždňa vedy a techniky, Týždňa slovenských knižníc,[23] organizuje pravidelne Deň otvorených dverí,[24] sériu poznávacích prednášok Discover Slovakia[25] či podujatie Hosť na KU.

Na univerzite pôsobí aj Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka,[26] ktoré organizuje duchovné, ale aj športové a kultúrne aktivity nielen pre študentov. Kaplán UPaC Jozef Žvanda sa zúčastnil posledných Svetových dní mládeže v Paname 2019.[27]

KU v Ružomberku existuje od roku 2000, avšak snaha pritiahnuť do Ružomberka univerzitu má viac ako 80 rokov. Ružomberok sa mal stať sídlom Vysokej školy technickej založenej v Košiciach v roku 1937. Napokon sa „Slovenská technika“ presťahovala do Bratislavy a neskôr prijala názov Slovenská technická univerzita v Bratislave.[28]

Katolícka univerzita v Ružomberku je významným partnerom rozvoja mikrolokality Vlkolínec. KU je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: september 2017-jún 2019), ktorého cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to prírodného parku Mikulčický Luh a lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.[29]

V závere februára 2019 vzniklo na košickej teologickej fakulte Centrum na ochranu maloletých, ktorého cieľom je príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov. Malo by taktiež podporovať a realizovať interdisciplinárny výskum sexuálneho zneužívania detí a adolescentov.[30] Jeho prvým riaditeľom sa stal Andrej Kačmár.

Revitalizácia Vlkolínca upraviť

KU sa dohodla s Masarykovou univerzitou v Brne a ďalšími partnermi na potvrdení svojho ďalšieho záujmu vzájomne spolupracovať v oblasti zachovania tradičných hodnôt ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, realizácii pravidelných školiacich a vzdelávacích programov pre predstaviteľov miestnych samospráv a štátnej správy spravujúcich lokality UNESCO, v oblasti podpory tradičných foriem hospodárenia a podpory tradičných remeselných zručnosťou pri obnove a údržbe objektov ľudovej architektúry.[31]

Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracovala v rokoch 2017 až 2019 na dvoch medzinárodných projektoch INTERREG (Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov) a na projekte Horizont 2020 (SIMRA). Obidva projekty viedli k príprave návrhov revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec.[32]

Konzorcium univerzít upraviť

V utorok 22. októbra 2019 podpísal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko memorandum o spolupráci spolu s ďalšími ôsmimi slovenskými vysokými školami, ktorého cieľom je založiť konzorcium univerzít ako právnickú osobu. Konzorcium by malo zlepšiť postavenie členských univerzít v akademických rankingoch, v medzinárodnej spolupráci a pomôcť lepšej kooperácii medzi univerzitami navzájom. Plánované konzorcium, ktoré združí najmä univerzity na strednom a severnom Slovensku, zastupuje až 50-tisíc študentov a 4-tisíc zamestnancov.[33]

Koronavírus upraviť

Tak, ako aj ostatné slovenské univerzity, rovnako aj Katolícka univerzita v Ružomberku prerušila 10. marca 2020 kontaktnú formu výučby a prešla na dištančné online vzdelávanie.[34] Situácia sa postupne obnovila v máji obmedzeným otvorením univerzitnej knižnice.[35] Počas pandémie koronavírusu takpovediac v prvej línii pracovali ako dobrovoľníci aj študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce KU.[36] Na tejto fakulte, ktorá využila pri boji s novým vírusom aj termokameru,[37] pôsobí aj popredná odborníčka na infekcie a epidémie prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., ktorá v rozhovore pre univerzitný časopis Kuriér povedala:

"Pri liečbe tejto choroby sa zatiaľ musíme spoliehať predovšetkým na vlastný imunitný systém. I keď prichádzajú povzbudivé správy o možnom lieku z Austrálie a Japonska, ako aj o možnej vakcíne z Izraela, klinické testovanie potrvá aj v zrýchlenom režime ešte dlhé mesiace. Čo sa týka účinnosti kombinovaného použitia antivirotík je to problematika stále kontroverzná a všeobecne má nízku úroveň odporúčania. Dnes máme štyri lieky, o ktorých sa vie, že zaberajú aj na koronavírusy. Môžu sa použiť po schválení etickej komisie a zaradení pacienta do štúdiovej kohorty s remdesivirom sólo alebo do niektorého z viacerých klinických skúšaní kombinácie lopinavir/ritonavir alebo darunavir/lopinavir + niektoré z liečiv proti chrípke (baloxavir, marboxil alebo umifenovir) alebo iné štúdiové liečivá. Musí byť však zabezpečená možnosť prísneho klinického sledovania a lege artis participácie na klinickom skúšaní."[38]

Pandémiu koronavírusu komentoval aj rektor KU Jaroslav Demko v májovom vydaní časopisu Kuriér Archivované 2020-07-17 na Wayback Machine:

"Najväčšie nebezpečie súčasnej epidémie nevidím len v následkoch na zdravie či životy, ale predovšetkým sa obávam, že sa jeden druhého začneme strániť, báť sa a navzájom sa vyhýbať. Popri všetkých smutných faktoch, ktoré sa ešte o novom ochorení covid-19 dozvieme, by do dôsledkov vzatá sociálna izolácia bola tou najsmutnejšou tragédiou. Nedopusťme ju. (...) Epidémia zasiahla aj Katolícku univerzitu v Ružomberku – museli sme prerušiť prezenčnú výučbu a odložiť konanie festivalu UNIUM Archivované 2020-07-17 na Wayback Machine. Verím však, že život sa čoskoro vráti do normálnych koľají a budeme si o to viacej vážiť, že ako ľudia môžeme byť pospolu. Prajem si, aby sme o to silnejšie a intenzívnejšie oslávili 20. výročie nášho založenia. Modlím sa, aby sa vydarilo a aby sme sa všetci na ňom zišli živí a zdraví. Nech sa toto výročie stane oslavou solidarity a víťazstvom Života!"[39]

Dištančná metóda štúdia bola príkazom rektora ukončená k 1. júnu 2020.[40]

Dvadsiate výročie KU upraviť

V roku 2020 si Katolícka univerzita v Ružomberku pripomína 20. výročie svojho založenia. Bohatý program 20. výročia, ktorý zahŕňa odborné, vedecké, ale i kultúrne a spoločenské aktivity, musela univerzita odročiť pre koronavírus. Začiatkom roka 2020 sa však uskutočnil ples univerzity a premiéra dokumentárneho filmu Made in Ružomberok o histórii školstva v Ružomberku. Na jeseň 2020 sú naplánované centrálne oslavy, vydanie monografie i vedecké konferencie či adventný koncert.[41] Rovnako by sa mal uskutočniť multižánrový akademický festival UNIUM.[42]

V rozhovore pre TKKBS na otázku, čo sa ako prvé vám vybaví pri predstave dvadsaťročnej KU, rektor Jaroslav Demko odpovedal:

"Žartom by som povedal, že Katolícka univerzita je moje štvrté – a najmladšie – dieťa. Skutočne, vyžaduje si „otcovskú“ lásku a starostlivosť a nič iné jej ani nechcem dávať. Opakujem to už veľakrát a poviem to aj teraz – je to nesmierny dar, možno až nezaslúžený pre Slovensko i Cirkev, že tu existuje Katolícka univerzita v Ružomberku. Nebolo ľahké ju vybudovať, nie je ľahké zabezpečiť jej existenciu, ale je dôležité, že ju máme ako najvyššiu katolícku vzdelávaciu inštitúciu. Je to mladá a perspektívna univerzita, ktorá chce robiť dobré meno svojmu zriaďovateľovi Konferencii biskupov Slovenska, ale chceme, aby bol na nás hrdý každý katolík na Slovensku. Vidím, že máme obrovský potenciál a priestor na rozvoj, takže nám neostáva nič iné, len ho využiť."[43]

Práve v deň 20. výročia založenia 1. júla 2020 sa na KU uskutočnila ďakovná bohoslužba Te Deum, udelenie čestného doktorátu profesorovi Štefanovi Kassayovi a čestného titulu profesor emeritus Eduardovi Bublincovi. Navyše v tento deň podpísala KU memorandum o spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom[44] a otvorila kabinet dejín.[45] „Myslím si, že budovať identitu a vzťah k univerzite treba cez historickú pamäť. Veci hmotné sa strácajú a môžu sa stratiť naveky. Aby sa tak nestalo, a aby sme budovali vzťah nielen nás učiteľov a pracovníkov, ale aj študentov, chceme, aby v centrálnom bode univerzity bol aj takýto kabinet, kde by smerovali kroky študentov aj návštev,“ povedal o zmysle vybudovania Kabinetu dejín rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko v Ružomberskom magazíne.[45] Počas slávnostného zasadnutia akademickej obce 1. júla 2020 povedal rektor Jaroslav Demko:

"Dnešný deň je dôvodom na oslavu. Slávime 20. výročie nášho založenia. Ako osobný odkaz, ktorý by som rád zanechal jubilujúcej Katolíckej univerzite, mi napadá veta, ktorú poznáme z motivačných citátov: Celok je viac ako súčet jeho častí. Tento citát sa pravdepodobne nesprávne pripisuje Aristotelovi, ale nesie v sebe veľkú múdrosť. Keď k sebe spočítame ruky, nohy, srdce a mozog, hneď z nich nevznikne telo či organizmus a keď tieto orgány nevedia spolupracovať, nikdy ani nebudú efektívne fungovať. Preto platí, že celok je viac ako súčet jeho častí. Tento jav, ktorý sa vyskytuje prakticky všade, sa nazýva emergencia. Môžeme ju definovať ako fenomén, keď celok nesie vlastnosti či typy správania, ktoré jeho súčasti nemajú. Tieto vlastnosti má celok iba vtedy, keď jeho súčasti spolupracujú v synergii. Mojím osobným odkazom pre Katolícku univerzitu v Ružomberku sa dnes 1. júla 2020 stáva výzva k spolupráci a synergii: Pochopme, že Katolícka univerzita je celok. Volám po emergencii!"[46]

V júli 2020 KU informovala, že jej referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU opätovne získal financovanie na projekt Erasmus+ KA107 – spolupráca s krajinami mimo EÚ. Projekt potrvá tri roky a umožní zrealizovať 23 mobilít študentov a zamestnancov s dôrazom na prijímanie zahraničných kolegov.[47]

Taktiež v júli 2020 založila KU svoj alumni klub, teda klub absolventov a sympatizantov univerzity. Cieľom je prehlbovanie vzájomných vzťahov a udržiavanie kontaktov.[48]

Referencie upraviť

 1. a b Poslanie, hodnoty, vízia, súčasnosť a história [online]. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, rev. 2014-06-18, [cit. 2015-05-08]. Dostupné online. Archivované 2012-06-26 z originálu.
 2. Inaugurovali nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2018-09-30 z originálu.
 3. Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku 2015 [online]. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2016, [cit. 2016-06-07]. Dostupné online.
 4. Vedenie [online]. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2016, [cit. 2016-06-07]. Dostupné online. Archivované 2016-05-21 z originálu.
 5. Nový dekan Teologickej fakulty v Košiciach je Radoslav Lojan - Košická arcidiecéza [online]. www.ke-arcidieceza.sk, [cit. 2020-04-28]. Dostupné online.
 6. Katolícka univerzita otvorila novú univerzitnú knižnicu [online]. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 25.09.2013, [cit. 2015-05-08]. Dostupné online. Archivované 2015-05-18 z originálu.
 7. Otvorenie novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku [online]. http://dcza.sk/, 2013-10-19, [cit. 2013-10-19]. Dostupné online.
 8. Na začiatku akademického roka dostali študenti multifunkčný viacposchodový objekt knižnice. [online]. http://skolskyservis.teraz.sk/, 2013-9-24, [cit. 2013-09-24]. Dostupné online. Archivované 2013-09-30 z originálu.
 9. IVANČÁKOVÁ, Simona. Najdrahšia? Najväčšia? Najmenšia? Najhodnotnejšia? Aké knihy má svet? [online]. http://www.hlasludu.sk/, 2015-04-17, [cit. 2015-04-17]. Dostupné online. Archivované 2015-04-19 z originálu.
 10. Najväčia kniha na Slovensku je v Univerzitnej knižnici KU (2008) [online]. www.ku.sk, 2011-02-21, [cit. 2011-02-21]. Dostupné online.
 11. "Najväčší Slovák" sa bude natáčať aj v univerzitnej knižnici [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2019-01-26 z originálu.
 12. Jaroslav Demko dnes nastúpil do čela Katolíckej univerzity [online]. ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2019-01-11 z originálu.
 13. A.S, Petit Press. Slovenskú štatistiku v počte patentov vylepšil Ružomberčan [online]. myliptov.sme.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 14. Katolícka univerzita sa stala signatárom Magna Charta Universitatum [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2018-12-27 z originálu.
 15. a b Katolícka univerzita má nový štatút, je registrovaný už aj na ministerstve školstva [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 16. Na KU prichádza motivátor a inovátor Ján Košturiak [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 17. Úvodné stretnutie inovátorov univerzity [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2019-02-05 z originálu.
 18. DEMKO, Jaroslav. Rektor KU v Košiciach: Svätci sú nepodkupní [online]. www.ku.sk, 2019-01-15, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2019-03-27 z originálu.
 19. Katolicka cirkev na Slovensku [online]. www.kbs.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 20. DEMKO, Jaroslav. List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity [online]. Katolícka univerzita v Ružomberku, 2019-01-22, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. Archivované 2019-01-26 z originálu.
 21. Zrekonštruovali sme internát C na Hrabovskej ceste [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2019-03-27 z originálu.
 22. Prvý čestný doktor KU: Uplynulo štvrťstoročie od smrti Ladislava Hanusa [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 23. Týždeň slovenských knižníc: Študenti budú hľadať poklad a zažijú dobrodružstvo [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 24. Katolícka univerzita opäť otvorila svoje brány [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 25. Discover Slovakia: Objav Slovensko ešte v aktuálnom semestri [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 26. upac.sk
 27. Pozdrav zo záverečnej svätej omše na SDM Panama 2019 [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 28. V Ružomberku chceli pred 80 rokmi založiť technickú univerzitu. Mal pomôcť aj Andrej Hlinka [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. Archivované 2019-01-29 z originálu.
 29. 25. výročie od zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 30. Centrum na ochranu maloletých [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. Archivované 2019-04-03 z originálu.
 31. Memorandum o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-05-28]. Dostupné online. Archivované 2019-05-28 z originálu.
 32. Medzinárodné projekty INTERREG a SIMRA prispeli v príprave návrhov revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia vo Vlkolínci [online]. ku.sk, [cit. 2019-10-24]. Dostupné online. Archivované 2019-10-24 z originálu.
 33. KU v Ružomberku súčasťou pripravovaného Konzorcia slovenských univerzít [online]. ku.sk, [cit. 2019-10-24]. Dostupné online. Archivované 2019-10-24 z originálu.
 34. KU v Ružomberku prerušuje výučbu - aktualizované [online]. www.ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-18 z originálu.
 35. Univerzitná knižnica bude opäť otvorená. Služby bude poskytovať v špeciálnom režime [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-19 z originálu.
 36. Dobrovoľníkov FZ KU ocenili aj v zahraničí [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 37. FZ KU využíva v prevencii COVID-19 termokameru [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 38. O koronavíruse s profesorkou Lesňákovou [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 39. Epidémia ako zrkadlo? [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 40. KU v Ružomberku ukončuje dištančnú metódu štúdia (aktualizácia 26.5.2020) [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 41. Program [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 42. UNIUM 2020 [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 43. WWW.TKKBS.SK. Rektor Demko: Je to nesmierny dar, že tu existuje Katolícka univerzita [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online.
 44. KU v Ružomberku podpísala Memorandum o spolupráci s ŽSK [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 45. a b ZÁBOJNÍKOVÁ, Anna. rmagazín [online]. 2020-07-11, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online.
 46. Príhovor rektora KU v Ružomberku pri slávnosti 20. výročia univerzity [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 47. Aj tento rok sme uspeli v projekte Erasmus+ KA107 [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.
 48. Staň sa aj ty členom Alumni klubu KU v Ružomberku [online]. ku.sk, [cit. 2020-07-17]. Dostupné online. Archivované 2020-07-17 z originálu.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 49°04′59″S 19°16′51″V / 49,083032°S 19,280928°V / 49.083032; 19.280928