Koprodukcia je inštitucionalizovaná a právne podložená produkcia filmového diela, na ktorej sa podieľajú dvaja alebo viacerí producenti (produkčné spoločnosti, produkčné organizácie),[1][2][3][4][5] príp. národné kinematografie.[6] Predstavuje teda spoločnú, združenú produkciu filmového diela,[7] ktorá môže mať medzinárodný aj vnútroštátny charakter a je založená na finančnej alebo tiež na tvorivej spoluúčasti.[1][2] Takto vyprodukované filmové dielo sa označuje ako koprodukčný film.[8]

Konkrétnu podobu vzťahov medzi produkčnými partnermi upravuje zmluva, ktorá obsahuje ustanovenia o ich (finančnom, pracovnom, tvorivom, technickom, technologickom ap.) podiele na realizácii diela, rozsahu práv, ktoré sa majú získať, podielov z distribúcie atď.[1]

Hoci sa koprodukcia vyskytuje predovšetkým v kinematografii, takýto model produkcie sa môže týkať aj divadelného, rozhlasového ap. diela.[4]

Referencie

upraviť
  1. a b c Blech, Richard, ed. (1993), „koprodukcia“, Encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 427, ISBN 80-215-0219-3 
  2. a b Blech, Richard, ed. (1974), „koprodukcia“, Malá encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 305 
  3. Serafínová, Danuša; et al. (1989), „116 koprodukcia“, Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky, Bratislava: Alfa, str. 97, ISBN 80-05-00107-X 
  4. a b Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „koprodukcia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  5. „koprodukcia“, Malá slovenská encyklopédia, Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, 1993, str. 355, ISBN 80-85584-12-3 
  6. „koprodukce“, Malá československá encyklopedie, III. svazek, I – L (1. vyd.), Praha: Academia, 1986, str. 524 
  7. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „koprodukcia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
  8. Serafínová, Danuša; et al. (1989), „117 koprodukčný film“, Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky, Bratislava: Alfa, str. 97, ISBN 80-05-00107-X