Makroevolúcia môže byť:

 • transšpecifická evolúcia, teda evolučný vznik a vývoj taxónov vyšších než druh [1]
 • transšpecifická evolúcia plus evolúcia vedúca k speciácii[2]
 • evolúcia vedúca k speciácii [3]
 • evolučné zmeny vyskytujúce sa v časovom rozpätí typickom pre geologické chronostratigraické tabuľky (t.j. spravidla minimálne 10 000 rokov), na rozdiel od mikroevolúcie, ktorá zahŕňa zmeny v časovom rozpätí ľudského života [4]
 • vznik nových systematických taxónov, najmä druhov [5]
 • veľké zmeny organizmickej formy [6]
 • "veľkorozmerné" vzorce a procesy v dejinách života, zahŕňajúce vznik nových organizmických podôb ("designs"),evolučné trendy, adaptívne radiácie a vyhynutia; vznik druhov a vetvenie evolučných línií tvorí rozhranie medzi makroevolúciou a mikroevolúciou, ktorá sa zaoberá dynamikou genetickej variácie v rámci populácii [7]

Posledné tri uvedené definície možno za istých okolností chápať ako varianty prvých uvedených definícií.[chýba zdroj]

Opakom (komplementárnym pojmom) je buď pojem mikroevolúcia alebo pojmy speciácia a mikroevolúcia.

Používanie pojmu v diskurze stvorenie-evolúcia upraviť

Termíny makroevolúcia a mikroevolúcia sa často používajú v diskurze viera v stvorenie - evolučná teória, pri makroevolúcii vo význame procesu, ktorý by mal umožniť jednému druhu, implicitne živočíšnemu alebo rastlinnému, sa vyvinúť pomocou biologickej evolúcie na iný.[8] Používanie týchto termínov je pritom zároveň kritizované mnohými predstaviteľmi oboch strán. Niektorí evoluční biológovia poukazujú na nejasne definované hranice medzi makroevolúciou a mikroevolúciou[9], zatiaľčo niekoľkí stúpenci z radov kreacionistov považujú používanie týchto termínov za odvádzanie pozornosti od kľúčového problému pri vymedzení postoja kreacionizmu k biologickej evolučnej teórii, za ktorý považujú prítomnosť informácie v živých organizmoch.[10] Z pohľadu týchto kreacionistov otázka malých a veľkých zmien druhov je irevelantná, pretože aj relatívne veľké zmeny jedincov môžu byť podľa nich spôsobené zmenou informácie riadiaceho génu, zato sa domnievajú, že nikdy nebol pozorovaný nárast informácie.[11] Ten kreacionisti považujú za nevyhnutný pre objavenie sa nových orgánov živočíšnych druhov v evolúcii od mikróbov po človeka. Popierajú, že evolúcia môže spôsobiť nárast informácie v živých organizmoch, ktorý by viedol k rozšíreniu biologických štruktúr o nové časti a orgány.[12][13] Problematickým sa kreacionistom javí taktiež použitie termínu druh (v angl. species) v definícii makroevolúcie, resp. mikroevolúcie. V prípade jednopohlavných živočíchov mnohí považujú za deliacu čiaru medzi druhmi prirodzenú schopnosť párenia sa členov jedného druhu navzájom, t.j. ich reprodukčné oddelenie od ostatných skupín živočíchov.[14]

Referencie upraviť

 1. evolúcia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala). ; Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005, str. 632; Kompaktlexikon der Biologie http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/biok/11562; Všeobecný encyklopedický slovník A-F - česká verzia: http://leccos.com/index.php/clanky/evoluce Archivované 2011-10-16 na Wayback Machine; http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/paleonet/paleo21/mevolution.html
 2. http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/biol/kek/Vyuka/Vybrane-aspekty-evo-devo-05.pdfstr[nefunkčný odkaz]. 71, http://www.talkorigins.org/faqs/macroevolution.html, http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
 3. Wolpoff, M. H.: Paleoanthropology, 1999; Klein, R. G.: The Human Career, 1999; https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zTeLJ9AeAV4J:bezo.weby.uniag.sk/vsg/vsg12_gen_pop.pdf+makroevol%C3%BAcia&hl=sk&gl=sk&pid=bl&srcid=ADGEESiXDjapuPXFFLGs5OSC5NuO3TcH5em_ge_ti69Nt0K-xJPNJjwugvMLHjY4GwC30Aic3-d67KHiaZvMe7YcYzPaLiu_67dDDx7M1gEVOJgSOUTxfWvpvNRgnWtgp1tWErEOqQG6&sig=AHIEtbSEjHmmalrbTvKiL4luYawf9AYsOQ
 4. Gingerich, P. D. (1987). "Evolution and the fossil record: patterns, rates, and processes". Canadian Journal of Zoology 65 (5): 1053–1060
 5. Všeobecný encyklopedický slovník M-R - česká verzia: http://leccos.com/index.php/clanky/makroevoluce Archivované 2011-10-14 na Wayback Machine (podľa definície mikroevolúcie v tom istom zdroji sa však zrejme makroevolúciou myslí len transšpecifická evolúcia plus - najmä- evolúcia vedúca k speciácii, iná definícia je v článku evolúcia)
 6. Delson, E.: Encyclopedia of human evolution and prehistory, 2000, str. 256 (mikroevolúcia je definovaná ako malé zmeny génového obsahu a génovej frekvencie v prirodzených populáciách, uskutočňujúce sa postupne po generáciách)
 7. Allan Larson, "Macroevolution", in AccessScience@McGraw-Hill,http://www.mhest.com/spotlight/darwin/articles/Macroevolution.pdf[nefunkčný odkaz]; podobne http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_47
 8. Collins, F.S.. The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief. [s.l.] : Free Press, New York, 2006. "makroevolúcia - proces, ktorý by mal umožniť jednému druhu sa vyvinúť na iný, podstatná veľká zmena druhu; mikroevolúcia - postupná prírastková zmena v rámci jedného druhu";... "Rozdiel medzi makroevolúciou a mikroevolúciou sa preto považuje za pomerne voľne stanovený, väčšie zmeny ktoré vedú k novým druhom sú výsledkom sledu menších postupných prírastkových krokov.". ISBN 978-1-4165-4274-2. S. 172, 1. (po anglicky)
 9. HENDRY, A.P.; KINNISON, M.T.. An introduction to microevolution: rate, pattern, process. (Úvod do mikroevolúcie: tempo, vzorka, proces.) [online]. 1. vyd. London: Springer, Genetica, 2001, [cit. 2012-09-17]. (112-113.) S. 1-8. Dostupné online. DOI:10.1023/A:1013368628607 (po anglicky)[nefunkčný odkaz]
 10. Sarfati, J.. The greatest hoax on earth?. Brisbane : CBP, 2010. Dostupné online. ISBN 978-0-949906-73-1. Kapitola 3: Natural Selection: Information -real problem with evolution, s. 43. (po anglicky)
 11. Spetner, Lee. Not by chance. [s.l.] : The Judaica press, Inc., Brooklyn, New York, 1997. Dostupné online. ISBN 978-1-880582-24-4. S. 159-160. (po anglicky)
 12. T. Wallace. Five Major Evolutionist Misconceptions about Evolution: Evolution or Variation? [online]. The True.Origin archive, rev. 2007-04-02, [cit. 2011-10-06]. Dostupné online. (po anglicky)
 13. Roger Lewin (evolucionista). Evolutionary theory under fire [online]. 210(4472). vyd. Science, 21.november 1980, [cit. 2011-11-10]. S. 883. Dostupné online. DOI:10.1126/science.6107993 (po anglicky)
 14. ANDREWS, E.H.. Od ničoho k prírode. Bratislava : Creativpress, 1991. ISBN 80-7131-005-0. Kapitola 5. Darwinova teória: Podrobnejšie o modifikácii, s. 51.

Pozri aj upraviť