Obecná polícia

(Presmerované z Mestská polícia)

Obecná polícia je poriadkovým útvarom obce alebo mesta.

Obecná a mestská polícia na Slovensku

upraviť
 
Hliadkovacie vozidlo Škoda Fabia, Mestskej polície Zvolen
 
Komunikácia Mestskej polície Bratislava v Starom Meste s osobami bez domova.
 
Služobné vozidlo Škoda Yeti, Mestskej polície Štúrovo

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka (veliteľa) obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami mestská polícia. Činnosť obecnej polície upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.[1][2]

Medzi hlavné úlohy obecnej polície patrí:[2]

 1. zabezpečovať verejný poriadok v obci
 2. chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím
 3. dbať na ochranu životného prostredia v obci
 4. dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách alebo verejne dostupných miestach
 5. vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
 6. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky
 7. oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Výzbroj

upraviť

Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. môžu tvoriť výzbroj obecnej polície len pištole a revolvery. Ako služobné pištole sa používa najmä zbrane Glock 17[3] a Grandpower K100, ktoré postupne nahrádzajú staršie pištole Čz 75.[4][5]

Hodnosti

upraviť

Hodnosti a hodnostné označenie obecných a mestských polícií sa líši. Prevládajú najmä tieto hodnosti:[6][7][8]

 • kadet (uchádzač o prácu mestského policajta počas prípravného obdobia)
 • strážnik, strážny alebo konstábel (základná hodnosť)
 • strážmajster alebo seržant
 • inšpektor
 • poručík, komisár alebo intendant
 • kapitán, prefekt alebo superintendant

Referencie

upraviť
 1. Naša história [online]. Mestská polícia Námestovo, 2009, [cit. 2011-03-03]. Dostupné online. Archivované 2010-11-09 z originálu.
 2. a b Zákon SNR č. 564/1991 o obecnej polícii [online]. Mestská polícia Bratislava, 29.1.2009. Dostupné online.
 3. Výstroj a výzbroj [online]. Mesto Žarnovica. Dostupné online.
 4. Základné informácie [online]. Mesto Handlová, 2009. Dostupné online.
 5. HEGYI, Radovan. Rozhovor s náčelníkom mestskej polície Prievidza plk. JUDr. Mariánom Mikulom [online]. Strážnik.sk, 2010. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 6. MOČOH, Pavel. Mestská Polícia Piešťany [online]. uniforminsignia.org, 9.9.2010. Dostupné online.
 7. MOČOH, Pavel. Mestská Polícia Stará Turá [online]. uniforminsignia.org, 2.8.2010. Dostupné online.
 8. MOČOH, Pavel. Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy [online]. uniforminsignia.org, 9.9.2010. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť