Otvoriť hlavné menu

Obec (Slovensko)

slovenská správna jednotka

CharakteristikaUpraviť

Obec je tvorená jedným alebo viacerými sídlami. Jej územie je tvorené najmenej jedným katastrálnym územím. Združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. V Európe je v súčasnosti asi 140 000 obcí.

Niektoré obce na Slovensku majú postavenie mesta.

Väčšie obce sa delia na časti obcí, v mestách nazývané mestské časti, vo vidieckych sídlach miestne časti.

Počet obcí, miest, mestských častí a vojenských obvodovUpraviť

Počet obcí a mestských častí na Slovensku = 2927 (vrátane 17 mestských častí Bratislavy a 22 mestských častí Košíc).

Počet obcí bez mestských častí Bratislavy a Košíc, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku = 2890.

Počet miest na Slovensku = 140.

Počet vojenských obvodov = 3 (Lešť, Valaškovce, Záhorie). Vojenský obvod Javorina bol k 1. januáru 2011 zrušený.

Územná samosprávaUpraviť

Obce majú občanmi volené obecné a mestá mestské zastupiteľstvá. Na čele obce je starosta, na čele mesta primátor.

Bratislava a KošiceUpraviť

Postavenie miest Bratislava a Košice je riešené samostatnými zákonmi. Obe sú rozdelené na mestské časti, ktoré si volia aj vlastné zastupiteľstvá a starostov. Zároveň však majú aj mestské zastupiteľstvo a primátora.

Pôsobnosť obcíUpraviť

Do pôsobností obcí patrí najmä základné školstvo, správa miestnych komunikácií, stavebné konanie, správa majetku obce a iné.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:[1]

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

 • a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

ReferencieUpraviť

 1. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení [online]. Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-09-06, [cit. 2016-10-20]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť