Placentovce (lat. Eutheria, Placentalia; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) sú najväčší monofyletický taxón cicavcov. Patria do podtriedy živorodce. Najbližšími žijúcimi príbuznými sú vačkovce.

O rozdiele medzi názvami Eutheria a Placentalia pozri kapitolu Systematika.

Väčšina dnes žijúcich cicavcov patrí práve medzi placentovce. Zvyšné dve skupiny žijúcich cicavcov sú taxóny vačkovce a taxón vtákozobce.

To, že má tento taxón v názve slovo placenta, je trochu zavádzajúce, lebo placentu majú okrem placentovcov aj niektoré vačkovce[1] (napr. bandikuty a koala).

Slovenské názvy

upraviť

Slovenské názvy tohto taxónu sú: placentovce[2][3], placentálovce[4], cicavce s placentou[5], zriedkavo: placentály[6], vyššie cicavce[7][8], [ako nadrad aj] placentálovcovidné[9] ; skôr mimo taxonómie: placentárne/placentálne/placentové cicavce[10][11], placentálie[12][13][14], pravé cicavce[15][16][17][18].

Vedecké názvy a ich pôvod

upraviť

Vedecké názvy tohto taxónu sú: Eutheria, Pan-Placentalia, Placentalia, Placentaria; staršie názvy: Placentata, Monodelphia, Choriata, Mammalia choriata a Epitheria.[1][19][20][21]

Názov Monodelphia, ktorý sa dnes už nepoužíva, bol najstarší. Zaviedol ho De Blainville v roku 1816 vo francúzskej podobe Monodelphes, ktorá bola neskôr (najneskôr v roku 1851[22]) inými autormi polatinčená na Monodelphia. Slovo Monodelphia znamená doslova "jednomaternicové", pretože mono- znamená jedno- a delphia je polatinčenie starogréckeho slova delphys, ktoré znamená maternica. Opakom bol v tom istom texte názov Didelphes (u neskorších autorov: Didelphia, doslova "dvojmaternicové"), ktorý zahŕňal vačkovce a vajcorodce, a ktorý ten istý autor v roku 1834 zúžil na vačkovce, zatiaľ čo vajcorodce označil novým názvom Ornithodelphes (u neskorších autorov: Ornithodelphia).

Slová Placentaria (prvý výskyt: Fleming 1822), Placentalia (prvý výskyt: Owen 1837, podľa iných údajov: Bonaparte 1838) a Placentata (prvý výskyt: Turnbull 1971) sú utvorené od slova placenta (po slovensky aj: plodový koláč).

Slovo Eutheria vytvoril Gill v roku 1872. V texte z roku 1872 a u mnohých autorov aj neskôr Eutheria zahŕňalo aj vačkovce, čiže zodpovedalo dnešnému pojmu živorodce, zatiaľ čo dnes väčšinou (prvýkrát v roku 1880) zahŕňa len placentovce. "Eu-" znamená pravé a "theria" je umelé polatinčenie gréckeho slova thérion, ktoré v starogréčtine znamená buď divé (najmä lovené) zviera (najmä divý cicavec) alebo zviera všeobecne, ale v Gillovom texte implicitne znamenalo cicavce (keďže Gill taxón Mammalia rozdelil na Eutheria a Prototheria). To znamená, že Eutheria doslova znamená "pravé cicavce". Umelé slovo theria sa v biologickej taxonómii začalo následne popri slove Eutheria používať aj v názvoch viacerých väčších taxónov cicavcov, konkrétne najmä: Prototheria (prvý výskyt v roku 1872 spolu so spomínaným Eutheria; po slovensky prvocicavce alebo vajcorodce), Metatheria (prvý výskyt 1880; po slovensky vačkovce), Hypotheria (prvý výskyt 1880; hypotetický taxón pre úplne prvé cicavce), Allotheria (prvý výskyt 1880; = Multituberculata), Epitheria (prvý výskyt 1889; = placentovce bez slabozubcov), Microbiotheria (prvý výskyt 1889; po slovensky kolokolo), Mesotheria (prvý výskyt na konci 19. stor.; rôzne významy) a Theria (prvý výskyt 1897; po slovensky [v jednom z významov] živorodce). Haeckel na konci 19. stor. slovo theria používal v názvoch veľmi často, napr. Chelotheria (=kopytníky), Acmatheria (=primáty), Mallotheria (=najstaršie placentovce), Bradytheria (=slabozubce) a podobne. V 20. storočí pribudlo slovo theria do názvov Miotheria (prvý výskyt 1911; ≈ Metatheria) a viacerých ďalších od roku 1975 dodnes (napr. Gondwanatheria, Holotheria, Cladotheria, Zatheria atď.).

Zdroje predchádzajúcich troch odsekov:[23][24][25][26][27][28][29][30][21]

Názov Mammalia choriata, teda doslova "choriónové cicavce" (teda cicavce majúce chorión), zaviedol Kölliker v roku 1876[31][32]. Tento názov bol čoskoro skrátený na Choriata[31][33] a občas sa používa dodnes[34].

Názov Epitheria zaviedol Cope v roku 1889 a pôvodne znamenal placentovce okrem slabozubcov (Xenarthra)[30]. Čoskoro na to ho však Haeckel v roku 1891 používa ako úplné synonymum placentovcov[35]. Od roku 1975 dodnes názov Epitheria znova väčšinou označuje len placentovce bez slabozubcov[36], i keď sa naďalej možno stretnúť aj s Haeckelovou definíciou[1]. Názov je zložený z epi- (význam: nad, na, po, pri, vonkajší, povrchový a pod.[37]) a theria (o theria pozri vyššie), čiže znamená niečo ako "vrchné cicavce".

Názov Pan-Placentalia sa prvýkrát objavuje okolo roku 2013, ale je utvorený systematickým spôsobom známym už od roku 1989, podľa ktorého názov (akejkoľvej) celkovej skupiny organizmov pozostáva z predpony pan- a názvu korunovej skupiny týchto organizmov (v našom prípade je názov korunovej skupiny Placentalia [v užšom zmysle]).[38][20][39]

Charakteristika

upraviť

Hlavným znakom odlišujúcim placentovce od ostatných cicavcov je výživa plodu pomocou placenty počas tehotenstva (pričom ale primitívnu placentu majú aj niektoré vačkovce). Placentu majú iba samice. Vďaka placente, cez ktorú je plod v priebehu vývoja vyživovaný, je mláďa v čase pôrodu oveľa lepšie vyvinuté ako novonarodené mláďa vačkovcov. Placentovce ovládli krajinu na všetkých kontinentoch, okrem Austrálie, ktorá sa oddelila od ostatných kontinentov ešte pred ich rozšírením.[40]

Systematika

upraviť

Pojmy Eutheria a Placentalia

upraviť

Eutheria (pozri aj Eutheria):

 • Eutheria v širšom zmysle (prvé použitie pojmu: v roku 1872) je taxón dnes väčšinou označovaný ako Theria (po slovensky živorodce), ktorý pozostáva z taxónov Metatheria (vačkovce), Eutheria v užšom zmysle a v širšom ponímaní aj z niektorých ďalších (vyhynutých) taxónov. O tomto taxóne pozri v článku živorodé (Metatheria a Eutheria).
 • Eutheria v užšom zmysle (prvé použitie pojmu: v roku 1880) sú dnes žijúce placentovce a všetky príbuzné vyhynuté taxóny (presnejšie: všetky tie príbuzné taxóny, ktoré sú viac príbuzné s dnes žijúcimi placentovcami než s vačkovcami). O tomto taxóne je tento článok.

Placentalia [variantný zápis: Placentaria]:

 • Placentalia v širšom zmysle je alternatívny názov (čiže úplné synonymum) vyššie spomínaných Eutheria v užšom zmysle. Ďalší alternatívny názov je Pan-Placentalia.
 • Placentalia v užšom zmysle je len časť (presnejšie: len korunová skupina) taxónu Eutheria v užšom zmysle (Poznámka: "Korunová skupina" nejakého taxónu znamená: všetky dnes žijúce druhy toho taxónu plus všetky vyhynuté druhy, ktoré sú s dnes žijúcimi druhmi najviac príbuzné.)

Placentalia v širšom zmysle je sesterský taxón taxónu Metatheria (vačkovce).

Slovenské názvy na placen... (napr. placentovce, placentálovcovidné atď.), ktoré sú uvedené vyššie v kapitole Názvy, sa v literatúre uvádzajú ako označenie pre Eutheria v užšom zmysle (=Placentalia v širšom zmysle).

Ak zhrnieme vyššie uvedené, dostaneme takýto (zjednodušený) systém:

živorodce (Theria, = Eutheria v širšom zmysle):

 • vyhynuté taxóny
 • vačkovce (Metatheria, ≈Marsupialiformes, =Marsupialia v širšom zmysle, =Pan-Marsupialia)
 • placentovce (Eutheria v užšom zmysle, = Placentalia v širšom zmysle, =Pan-Placentalia)
  • vyhynuté (druhohorné) taxóny
  • Placentalia v užšom zmysle - sem patria okrem iného všetky dnes žijúce placentovce

Zdroje tejto kapitoly:[41][42][43][44][45]

Vnútorná systematika

upraviť

Pozri v článku Systém cicavcov

Najstaršie nálezy/druhy

upraviť

Najstaršie známe nálezy placentovcov (Eutheria v užšom zmysle) sú druhy:

Druh Pappotherium pattersoni (112 miliónov rokov; USA - Texas) sa niekedy zaraďuje do Eutheria v užšom zmysle, ale dnes už sa väčšinou zaraďuje do Metatheria. [46][45][47][48][49]

 1. a b c Eutheria. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 2. KRUMPÁL, Miroslav. Veľká kniha živočíchov : viac ako 1600 farebných ilustrácií. Prvé. vyd. Bratislava : Príroda, 2019. 344 s. ISBN 978-80-551-6883-8. S. 27.
 3. placentovce. In: Malá encyklopédia biológie, 1975, S. 370
 4. placentálovce. In: Pyramída
 5. cicavce. In: Encyklopédia Zeme 1983
 6. REICHHOLF, Josef. Cicavce. Bratislava : Ikar, 1996. 287 s. ISBN 80-7118-236-2. S. 10.
 7. cicavce. In: Encyklopédia Slovenska I. 1977, S. 319
 8. cicavce. In: Pyramída
 9. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 10. placentálny. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 944
 11. ORSZÁGHOVÁ, Z. et al. Slovník zoologických termínov a taxónov. 2010, S. 117, 328 (a iné strany)
 12. ORSZÁGHOVÁ, Zlatica; SCHLARMANNOVÁ, Janka, a kol. Slovník zoologických termínov a taxónov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. 343 s. ISBN 978-80-223-2903-3. S. 52.
 13. BALÁŽ, I., ČERVEŇÁKOVÁ, T. Teriológia efektívne a zaujímavo... alebo inšpiratívne formy edukácie teriologickej problematiky. In: Bulletin Slov. zool. spol. pri SAV 1/2019 [1]
 14. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2022-02-09]. Dostupné online.
 15. NOVÁK, Vladimír J. A.. Historický vývoj organismů (Fylogenese miroorganismů rostlin a živočichů). [s.l.] : Acedemia, t. Mír, 1969. 835 s. S. 720.
 16. WELSH, Jennifer. Skinny 'Shrew' Is Oldest True Mammal [online]. livescience.com, 2011-08-24, [cit. 2022-02-08]. Dostupné online.
 17. nhc.ed.ac.uk, [cit. 2022-02-09]. Dostupné online.
 18. ASHWELL, Ken. The Neurobiology of Australian Marsupials (Brain Evolution in the Other Mammalian Radiation). [s.l.] : Cambridge University Press, 2010. 491 s. ISBN 978-1-139-49284-3. S. 225.
 19. HAECKEL, Ernst. Systematische Phylogenie der Wirbelthiere (Vertebrata). [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019. 680 s. ISBN 978-3-11161909-5. S. 488.
 20. a b Averianov, Alexander & Lopatin, Alexey. (2014). High-level systematics of placental mammals: Current status of the problem. Biology Bulletin. 41. 801-816. 10.1134/S1062359014090039.
 21. a b McKENNA, M.C., BELL, S.K.. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York. 1997. S. 80
 22. RICHARDSON, George Fleming. An Introduction to Geology, and Its Associated Sciences, Mineralogy, Fossil Botany and Conchology and Palaeontology. [s.l.] : H.G. Bohn, 1851. 508 s. S. 314.
 23. Monodelphia. In: CHISHOLM, Hugh; GARVIN, James Louis. The Encyclopædia Britannica (A Dictionary of Arts, Sciences, Literature & General Information). [s.l.] : Encyclopædia Britannica Company, Limited, 1926. 2068 s. S. 730.
 24. SIMPSON, G. G. The principles of classification and a classification of mammals. Bulletin of the AMNH ; v. 85, NY, 1945, S. 47, 164
 25. GILL, Theodore. Arrangement of the Families of Mammals with Analytical Tables Prepared for the Smithsonian Institution by Theodore Gill. [s.l.] : Smithsonian Institution, 1874. 98 s. S. v..
 26. Eutherian; therio-; therian; Prototheria; Metatheria. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 27. Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940. [2]
 28. Brands, S.J. (ed.), 1989-present. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands. [3].
 29. HAECKEL, Ernst. Systematische Phylogenie: Wirbelthiere. [s.l.] : G. Reimer, 1895. 696 s. S. 490.
 30. a b JACKSON, Stephen; GROVES, Colin. Taxonomy of Australian Mammals. [s.l.] : Csiro Publishing, 2015. 536 s. ISBN 978-1-4863-0014-3.
 31. a b Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Memorie. [s.l.] : [s.n.], 1876. 736 s. Dostupné online.
 32. Albert von Kölliker. Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere (Mit 606 Fig. in Holzschnitt u. e. Sachreg). [s.l.] : Engelmann, 1879. 1033 s. Dostupné online. S. 352, 353.
 33. HOFFMANN, Christian Karl. Grondtrekken der vergelijkende ontwikkelingsgeschiedenis van de gewervelde dieren. [s.l.] : E.J. Brill, 1884. 332 s. S. 242.
 34. PFLUMM, W. Biologie der Säugetiere. 2., durchgesehene Auflage. 1996, S. 453 [4]
 35. HAECKEL, Ernst. Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen (Keimes- und Stammesgeschichte. Stammesgeschichte des Menschen : wissenschatliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Phylogenie). [s.l.] : Engelmann, 1891. 519 s.
 36. McKENNA, M.C., BELL, S.K.. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York. 1997. S. 102
 37. epi-. In: ŠALING, S. Veľký slovník cudzích slov. 2000, S. 331
 38. Rachel Veronica Simon. Cranial osteology of the long-beaked echidna, and the definition, diagnosis, and origin of Monotremata and its major subclades. Thesis presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Geological Sciences The University of Texas at Austin December 2013 [5]
 39. Lauterbach, K-E. Das Pan-Monophylum – ein Hilfsmittel für die Praxis der Phylogenetischen Systematik. In: Zoologischer Anzeiger, č. 223, 1989, str. 139–156.
 40. Preklad časti článku placentálové z českej wikipédie.
 41. KIELAN-JAWOROWSKA, Zofia. In Pursuit of Early Mammals [online]. Indiana University Press, 2013, [cit. 2013-07-01]. Dostupné online. ISBN 0253008247. (anglicky)
 42. [6], [7]
 43. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 556-558.
 44. Ji, Q., Luo, Z-X., Yuan, C-X.,Wible, J.R., Zhang, J-P. and Georgi, J.A.. The earliest known eutherian mammal. Nature, April 2002, s. 816–822. Dostupné online [cit. 2008-09-24]. DOI10.1038/416816a. PMID 11976675.
 45. a b LOPATIN, A. V., AVERIANOV, A. O. Drevnejšie placentarnyje ... Earliest Placentals: at the Dawn of Big Time. Priroda 2018 (4): 34-40.
 46. KIELAN-JAWOROWSKA, Zofia. In Pursuit of Early Mammals. [s.l.] : Indiana University Press, 2013. 281 s. ISBN 978-0-253-00824-4.
 47. https://paleobiodb.org/#/
 48. [8]
 49. ZACHOS, Frank; ASHER, Robert. Mammalian Evolution, Diversity and Systematics. [s.l.] : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2018. 392 s. ISBN 978-3-11034155-3. S. 276-277.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Placentovce
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Placentovce