Prídavné meno

slovný druh

Prídavné meno alebo adjektívum je slovný druh, slovo pomenúvajúce statické príznaky veci. Statický príznak môže byť:

  • priama vlastnosť veci pozorovateľná na nej zmyslami (zelený list)
  • vlastnosť vyplývajúca zo vzťahu k iným veciam, dejom či okolnostiam (drevený dom, ovčia vlna)
  • vlastnosť z vlastníckeho vzťahu (Petrov kabát).

V slovenčine:

  • Je prídavné meno ohybný slovný druh (ale niektoré cudzie, napr. fajn, sú neohybné). Ohýbanie prídavných mien sa v slovenčine delí na skloňovanie (pekný, pekného, peknému...) a stupňovanie (pekný - krajší - najkrajší)
  • Má prídavné meno gramatické kategórie rod, číslo, pád, vzor a (niektoré aj) stupeň
  • Prídavné mená sa zhodujú v rode, čísle a páde s podstatným menom, na ktoré sa vzťahujú
  • Z hľadiska skladby môže byť prídavné meno prívlastok, menný prísudok alebo doplnok.

Delenie upraviť

Zdroj upraviť