Slovný druh

trieda slov vymedzená kritériami syntaktickými, tvaroslovnými a sémantickými

Slovný druh je trieda slov vymedzená kritériami syntaktickými, tvaroslovnými a sémantickými, t. j. súbor slov majúcich rovnaké využitie v stavbe vety, rovnaké gramatické kategórie a rovnaký všeobecný význam.

Slovné druhy sa podľa toho, či je možné ich skloňovať alebo časovať, delia na ohybné a neohybné. Okrem toho sa delia na plnovýznamové a neplnovýznamové.

V slovenčine existuje desať slovných druhov:

  1. podstatné mená
  2. prídavné mená
  3. zámená
  4. číslovky
  5. slovesá
  6. príslovky
  7. predložky
  8. spojky
  9. častice
  10. citoslovcia

Prvých 5 slovných druhov je ohybných, posledných 5 je neohybných.

Prvých 6 slovných druhov je plnovýznamových a posledné štyri sú neplnovýznamové.

Pozri aj

upraviť