Predslav[1] alebo Preslav[2]:386 (9. storočie) bol pravdepodobne tretí syn veľkomoravského panovníka Svätopluka I.[1]

Primárny zdroj, ktorý o ňom informuje je Cividalský evanjeliár[3]. Ten ho uvádza v tvare „predezlaus“[4] alebo „Predeslaus“[5]. Nepriama zmienka sa nachádza v spise byzantského cisára Konštantína VII. O spravovaní ríše (starogr. Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν, lat. De Administrando Imperio).[6]:398[7][8][9]

Predpokladá sa, že Predslav bol najstarší syn[10][11]:348 Svätopluka I. (a jeho manželky Svätožizne) a že zomrel pred rokom 894 alebo sa stal kňazom.[1] Iná možnosť je, že meno Predslav je iba skomolenina mena Slavomír.[1]

Predslavovo meno by sa mohlo odrážať v mene mesta Bratislava[11]:23, ale tento názor nie je úplne jednoznačne prijímaný[12].

ZdrojeUpraviť

 1. a b c d Predslav. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok IV. N – Q. Bratislava : Veda, 1980. 600 s. S. 517 – 518.
 2. SVÄTOPLUK I. In: Slovenský biografický slovník. Zväzok V. R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992. 560 s. ISBN 80-7090-216-7. S. 386 – 387.
 3. 44. CIVIDALSKÉ EVANJELIUM. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 86 – 87.
 4. STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. 2. dopl. vyd. Zväzok III : Texty. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967. 512 s. S. 115.
 5. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Ed. Peter Ratkoš. 2. opr. a rozš. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1968. 532 s. (Odkazy našej minulosti; zv. 4.) S. 134.
 6. Magnae Moraviae fontes historici. Ed. Lubomír Emil Havlík et al. Vyd. 1. Zväzok III : Diplomata, epistolae, textus historici varii. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně – filosofická fakulta, 1969. 470 s. (Spisy filosofické fakulty; zv. 134.) S. 398.
 7. 71. KONSTANTÍNOS VII. PORFYROGENNÉTOS. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 115 – 117.
 8. HAVLÍK, Lubomír E. Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Brno : Jota, 1994. 129 s. ISBN 80-85617-19-6. S. 64 – 65.
 9. HAVLÍK, Lubomír E. Kronika o Velké Moravě. 2. dopl. a upr. vyd. V Brně : Jota, 2013. 400 s. ISBN 978-80-8561-706-1. S. 268 – 270.
 10. Dejiny Slovenska. Ed. Samuel Cambel. Vyd. 1. Zväzok I : (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986. 534 s. S. 139.
 11. a b MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. 1. vyd. Zväzok II. Praha : Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1.
 12. STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo : počiatky stredovekého Slovenska. 2. preprac. a dopl. vyd. Budmerice : Rak, 2016. 594 s. ISBN 978-80-85501-64-3. S. 361 – 362.