Dejiny slovenského jazyka

Dejiny slovenského jazyka je rozsiahla štvorzväzková (v piatich dieloch) monografia Jána Stanislava. Vyšla v rokoch 1956 – 1973 vo Vydavateľstve SAV. Jedno zo základných diel slovenskej jazykovedy. Autor používa metódu historicko-porovnávajúcej jazykovedy.[1]

Ján Stanislav uvažoval o vydaní práce o dejinách slovenského jazyka v podstate už od práce na diele Československá mluvnica pre odborných učiteľov a vysokoškolákov. Práca a štúdium prameňov, ktoré viedli k dielu Slovenský juh v stredoveku tento záujem ešte prehĺbili.[2]:159 Po druhej svetovej vojne prednášal dejiny slovenského jazyka, ku ktorým napísal učebnicu Slovenská historická gramatika. Tá mu poslúžila aj ako osnova pre rozsiahlejšie dielo: Dejiny slovenského jazyka. Celkovo práca na nich Stanislavovi trvala 16 rokov.[2]:168

 1. zväzok Úvod a hláskoslovie vyšiel v roku 1956 (doplnené vydania v roku 1958 a 1967). Obsahuje úvodné kapitoly a tri základné časti: „Úvod do dejín slovenského jazyka“, „Hláskoslovie z predhistorickej doby do historickej“, „Historické zmeny“. Postupne sa venujú: prvá časť prameňom, periodízácii, vývinu slovnej zásoby, pravopisu, prehľad etnogenézy Slovanov, informácie o osídlení Slovanov a ich jazyky v Panónii a Nitriansku; druhá časť podáva výklad predhistorického systému slovanských hlások, zaniknutých hláskových skupinách a spoluhláskach; tretia časť podáva históriu vokálov, konsonantov a zmeny v prízvuku a kvantite. Náklad: 1. vyd.: 1150 ks, 2. vyd.: 2150 ks, 3. vyd.: 2000 ks.
 2. zväzok Tvaroslovie vyšiel v roku 1958 (2. dopl. vyd. v roku 1967). Obsahuje kapitoly „Skloňovanie“, „Časovanie“ a „Neohybné slová“. Náklad: 1. vyd.: 3150 ks, 2. vyd.: 1500 ks.
 3. zväzok Texty vyšiel v roku 1957 (2. dopl. vyd. v roku 1967). Obsahuje kapitoly „Správy o starých Slovanoch“, „Ukážky zo starej slovienčiny“, „Staré slovenské jazykové pamiatky“, „Zo staročeských pamiatok“, „Ukážky staroslovienskych hlaholských a cyrilských textov“. Náklad: 1. vyd.: 3150 ks, 2. vyd.: 1500 ks.
 4. zväzok Syntax vyšiel v dvoch dieloch v roku 1973. Prvý diel obsahuje kapitoly o pádovej syntaxi, druhý diel o vetách, súvetiach a niekoľko štúdii o dejinách slovenského jazyka a vzťahoch medzi slovenčinou a inými slovanskými jazykmi. Náklad: 1. diel 3000 ks, 2. diel ?.

Zdroj[1]

Hodnotenie

upraviť

„Práca šírkou spracovania dejín slovenského jazyka a miesta slovenčiny v rámci slovanských jazykov patrí k základným dielam slovenskej jazykovedy.“[1] Profesor Šimon Ondruš ho považuje za jedno zo Stanislavových „opera magna“.[3]

Referencie

upraviť
 1. a b c Dejiny slovenského jazyka. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 109.
 2. a b STANISLAV, Ivan. Život v slove : rozprávanie o profesorovi Jánovi Stanislavovi. 1. vyd. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1987.
 3. STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku. 2. vyd. Zväzok I. Bratislava : Národné literárne centrum-Dom slovenskej literatúry, 1999. 485 s. (Svedectvá; zv. 15.) ISBN 80-88878-49-7. S. 469.

Bibliografický odkaz

upraviť
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka I : Úvod a hláskoslovie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956. 590 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka I : Úvod a hláskoslovie. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1958. 631 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka I : Úvod a hláskoslovie. 3. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967. 707 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka II : Tvaroslovie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1958. 743 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka II : Tvaroslovie. 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967. 754 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka III : Texty. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1957. 326 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka III : Texty. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967. 512 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka IV : Syntax 1. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973. 415 s.
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka V : Syntax 2. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973. 666 s.