Regionálny rozvoj vo všeobecnosti zahŕňa sociálne a ekonomické procesy, ktoré prebiehajú v prírodno-spoločenskom prostredí regiónu a ktoré by mali využívať, ale aj rešpektovať možnosti, osobitosti a predpoklady daného regiónu.[1]

Podľa praktického chápania je regionálnym rozvojom myslené cielené využívanie ako aj zvyšovanie potenciálu regiónu. To vzniká v dôsledku priestorového zabezpečenia čo najpriaznivejších podmienok socioekonomických aktivít a prírodných zdrojov. Zvyšovanie a cielené využívanie sa prejavuje lepšou konkurencieschopnosťou súkromného sektoru, životnou úrovňou, životným prostredím a inými javmi. Existujú ukazovatele, ktorými možno hodnotiť potenciál regiónu. Medzi tieto ukazovate patrí HDP, HDI, mzda, vzdelanostná štruktúra a infraštruktúra. Potenciál v oblasti fyzickej geografie možno hodnotiť množstvom nerastných surovín, stavom ovzdušia, pôd a vody. Takéto chápanie regionálneho rozvoja prevažuje v neakademických inštitúciách (napr. úradoch verejnej správy) a má úzke prepojenie na regionálnu politiku.[2]

Akademický prístup rozumie pod pojmom regionálny rozvoj aplikáciu vedných odborov, najmä ekonomiky, geografie a sociológie, pričom tieto javy a procesy riešia v regióne. Tieto javy a procesy sú ovplyvnené fyzicko-geografickými, ekonomickými a sociálnymi podmienkami v danom regióne. Hlavnou obsahovou stránkou je hľadanie zákonitostí pri rozmiestňovaní ekonomických činností, osídľovania územia a hľadanie nástrojov na ovplyvňovanie týchto procesov. Toto akademické chápanie regionálneho rozvoja býva nazývané regionalistika alebo regionálna veda. Toto pomenovanie však nie je správne, pretože regionalistika je len jedným zo smerov výskumu regionálneho rozvoja.[2]

Regionálny rozvoj je taktiež definovaný v Zákone o podpore regionálneho rozvoja a to nasledovne: "regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi."[3]

Referencie

upraviť
  1. Eva Rajčáková, 2005, Regionálny rozvoj a regionálna politika
  2. a b Damborský M. in: Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování, 2008, s. 11-12
  3. Zbierka zákonov č. 539/2008, § 2 Základné pojmy