Ročenka

seriálová publikácia vydávaná raz ročne

Ročenka je akákoľvek seriálová publikácia vydávaná raz ročne alebo len seriálová publikácia vydávaná raz ročne obsahujúca prehľadné informácie o určitej oblasti (najmä určitom odbore) najmä za uplynulý rok. Podrobnosti o definícii pozri nižšie.

Definície upraviť

V literatúre sa vyskytujú nasledujúce definície:

 • v širšom zmysle: Ročenka je seriálová publikácia (tlačovina) vydávaná raz ročne (zahŕňa napríklad aj ročne vychádzajúce časopisy)[1][2][3][4][5][6][7][8]
 • v užšom zmysle (nasledujúce tri definície sa z veľkej časti prelínajú):
  • Ročenka je seriálová publikácia (často zborníkovej formy) vydávaná raz ročne, ktorá obsahuje prehľadné informácie (vrátane napr. fotografií) o určitej oblasti - spravidla o určitom odbore, ale podľa niektorých definícií alternatívne o určitej krajine, určitom regióne, určitej inštitúcii alebo určitom predmete alebo aj zo všetkých oblastí spoločenského a hospodárskeho života (vrátane ročeniek ako doplnkových zväzkov encyklopédií). V užšom zmysle sa informácie vzťahujú len na uplynulý rok, v širšom zmysle sa môžu vzťahovať alternatívne aj na nasledujúci rok (roky).[9][10][2][4][11][12][13][14][15][16][17][18]. Niekedy sú prehľadné informácie doplnené článkami zábavného či poučného obsahu[19]a/alebo kalendár(i)om[10][20]. Prehľadné informácie môžu byť aj len prehľad významných udalostí roka[20][6][21].
  • Ročenka (angl. yearbook. fr. annuaire) je seriálová publikácia obsahujúca „príručkový“ materiál [reference material] určený na revidovanie v ročných intervaloch (ČSN ISO 5127-2003, ISO 5127:2001, BSI-DD 247:1998)[2][22]
  • Ročenka je ročne vydávaný zborník správ (alebo dát) z nejakej oblasti (najmä nejakej inštitúcie alebo nejakého odboru) alebo zábavných a poučných článkov-[23][24][25][pozn 1]
 • v najužšom zmysle:
  • Ročenka je astronomická ročenka[9][7]
  • Ročenka je (pôvodne najmä v USA) kniha pripomínajúca na (najmä vysokej alebo strednej) škole školský rok alebo absolventskú triedu pomocou fotografií a/alebo pripomínajúca udalosti roka[16][18][26]

Niektoré zdroje viac či menej stotožňujú ročenku s almanachom[27][28][25], v skutočnosti však -pri mnohých definíciách almanachu a ročenky- nie každý almanach je ročenka a nie každá ročenka je almanach – porov. aj článok almanach a tu nižšie uvedený citát z Masarykovho slovníka naučného.

V anglickej jazykovej oblasti sa rozlišuje „annual“ (ročenka v širšom zmysle) a „yearbook“ (ročenka v užšom zmysle alebo ročenka ako album školy)[2][1], ale definície týchto výrazov sa v praxi sčasti prelínajú[17]. V nemeckej jazykovej oblasti je „Jahrbuch“ (staršie aj „Jahr(e)sbuch“) nielen ročenka, ale aj (a zhruba do polovice 19. storočia len) letopis, a to v oboch dnešných slovenských významoch tohto slova, teda ako synonymum pre anály aj ako súčasť názvov rôznych seriálových publikácií (aj keď vychádzajú častejšie než raz za rok)[29][30][21][31][7].

V slovenčine je ročenka slovo pomerne nové, nenachádza sa ani v Historickom slovníku slovenského jazyka, ani v Bernolákovom slovníku (nemecké slovo Jahrbuch je v ňom preložené len ako letopis)[32][33][34][35], nemá ani heslo v Ottovom slovníku naučnom a v Kartotéke novočeského lexikálního archivu sa vyskytuje prvýkrát, zdá sa, k roku 1826 (explicitne vo význame Taschenbuch, t.j. vreckový almanach)[36]. Masarykův slovník naučný zo začiatku 20. storočia v hesle ročenka poznamenáva: „Bol to najprv kalendár..., potom almanach..., dnes vôbec každá publikácia vydávaná pravidelne v ročných lehotách“[15].

Charakteristika[37] upraviť

Podľa publikácie Využívanie informačných zdrojov sú ročenky definované nasledovne: “periodické [v širšom zmysle t.j. seriálové] publikácie, ktoré vychádzajú spravidla raz za rok a obsahujú prehľadné informácie o určitej oblasti, časovo viazané na príslušný rok. Môžu mať bilancujúci (retrospektívny) alebo perspektívny charakter a podľa toho sa ich informácie viažu na uplynulý alebo nasledujúci rok (roky)…Mnohé z nich budete využívať aj ako príručkové publikácie, t.j. na rýchle vyhľadanie konkrétnych údajov.“ Ako typické príklady ročeniek sú uvedené:

 • kalendáre: Ide o najstarší typ ročeniek. Mnohé tematické či odborné kalendáre sú vlastne zároveň kompendiá štatistických údajov a iných dôležitých faktov, obsahujú prehľadné tabuľky, kresby, registre a pod.
 • výročné správy: Uvádzajú súhrnné a prehľadné informácie o priebehu a výsledkoch činnosti určitej organizácie (podnika, škola, úrad, ústav a pod.) za uplynulý rok (kalendárny, školský či hospodársky rok). Majú stáročnú tradíciu.
 • štatistické ročenky
 • prehľadové ročenky: Bilancujú výsledky dosiahnuté v jednotlivých vedných odboroch alebo špecializáciách. V angličtine vychádzajú pod názvami typu Advances in …, Progress in…, Annual review of… a pod.

Poznámky upraviť

 1. Táto definícia je očividne pôvodne prevzatá z definície v Příručnom slovníku jazyka českého, ale s tým rozdielom, že pôvodná formulácia z PSČ hovoriaca, že ročenka je odborný zborník “doplnený niekedy“ aj zábavnými a poučnými článkami bola zmenená na formuláciu, že ročenka je buď odborný zborník „alebo“ zborník zábavných a poučných článkov (zrejme aby definícia jasnejšie vyjadrovala, že podľa autora hesla zahŕňa aj napr. literárny almanach). Inde než v menovaných slovníkoch sa však takto upravená definícia nevyskytuje.

Referencie upraviť

 1. a b annual [online]. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, [cit. 2015-12-12]. Dostupné online.
 2. a b c d MATUŠÍK, Zdeněk. ročenka. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit. 2015-12-10]. Dostupné online.
 3. Universum
 4. a b ročenka. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník III M – R. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 932.
 5. annual. In: The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition [online]. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, [cit. 2015-12-10]. Dostupné online.
 6. a b annual. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 7. a b c Brockhaus
 8. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/301/141747493_147180_28723_681
 9. a b ročenka. In: Malá československá encyklopedie V Pom – S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 384.
 10. a b ročenka. In: Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha: Odeon, 1993. 1253 s. ISBN 80-207-0438-8. s. 929.
 11. ročenka. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 12. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/1275/38295169_132852_29958_692
 13. ANNUAIRE [online]. Nancy Cedex: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [cit. 2015-12-14]. Dostupné online.
 14. Jahr­buch, das. In: Duden. dostupné online
 15. a b ročenka. In: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí díl 4. Ko – M. Praha : Československý kompas, 1929. s. 184.
 16. a b yearbook [online]. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, [cit. 2015-12-10]. Dostupné online.
 17. a b heslá annual a yearbook. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 18. a b yearbook. In: The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition [online]. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, [cit. 2015-12-10]. Dostupné online.
 19. ročenka. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 20. a b ANNUAIRE [online]. Nancy Cedex: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [cit. 2015-12-14]. Dostupné online.
 21. a b Jahrbücher. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens Band 10. 6., gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, 1907. dostupné online s. 151.
 22. ISO 5127:2001 - bod 2.2.1.25 (ako pôvodný zdroj definície je uvedená norma BSI-DD 247:1998)
 23. ročenka. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 24. ročenka. In: Slovník spisovné češtiny. [1] [treba klinkúť na odkaz SSČ]
 25. a b ročenka. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 623.
 26. yearbook. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 27. almanach. In: Malá československá encyklopedie I A – Č. 1. vyd. Praha: Academia, 1984. s. 115.
 28. almanach. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 172.
 29. letopis. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 297.
 30. Jahrbücher. In: Pierer's Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, Band 8 Hannover – Johannek. 4. Aufläge. Altenburg: Verlagsbuchhandlung von H. A. Pierer, 1859. dostupné online s. 718.
 31. ADELUNG, Johann Christoph. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart : Band 2. 2. vyd. Leipzig : [s.n.], 1796. Dostupné online. S. 1420.
 32. Jahrbuch in: Bernolákov slovník 6 diel https://archive.org/details/slowrslowenskes01berngoog
 33. letopis. In: BERNOlÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 34. Bernolákov slovník diel s písmenom R - str. 2730-2731
 35. Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 36. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/1275/39024422_90845_17807_573
 37. MATHAEIDESOVÁ, Marta, ed. Využívanie informačných zdrojov. 4. vyd. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 132 s. ISBN 80-85165-71-6. s. 34 – 36.