Slovenské mená motýľov

Slovenské mená motýľov je významná lepidopterologická práca, ktorá obsahuje zoznam všetkých druhov motýľov, ktoré boli z územia Slovenska v čase vydania tejto práce známe. Každý druh motýľa má v tejto práci priradený k existujúcemu latinského názvu (binomická nomenklatúra) svoj slovenský názov.

Autorom knihy je stredoškolský profesor Andrej Reiprich, významný slovenský entomológ, hlavne lepidopterológ. Kniha bola vydaná v roku 2000 v Spišskej Novej Vsi za finančného príspevku Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a viacerých ďalších sponzorov.

Práca má 180 strán. Slovenské názvy (mená) motýľov sú stanovené s veľkou presnosťou a logikou, lebo vychádzajú z ich latinského názvu, a ak nebolo možné stanoviť meno z latinského názvu jeho "poslovenčením", tak je názov vytvorený z hlavnej živnej rastliny húsenice. Autor pri vytvorení mien motýľov rešpektoval zabehnuté (vžité) slovenské mená motýľov, na ktoré je už entomologická komunita zvyknutá. Vychádzal aj z práce Oskára Ferianca a kol. "Slovenské mená hmyzu" a vytvoril toto veľmi významné dielo, akým sa môže pochváliť vo svete iba veľmi málo štátov. Kniha má úvod, kde autor vysvetlil zásady z ktorých vychádzal pri jej zostavení. V hlavnej časti knihy je uvedený zoznam latinských a slovenských mien cca 3521 druhov našich slovenských motýľov. V závere práce je register, kde je uvedený index vedeckých mien motýľov a register slovenských názvov čeľadí a rodov, ako aj zoznam použitej literatúry.