Sufragán alebo sufragánny biskup (lat. suffraganeus, z lat. suffragium – hlas, hlasovacie právo) je v katolíckom[pozn. 1] a anglikánskom prostredí biskup stojaci na čele sufragánnej diecézy. Je podriadený metropolitovi cirkevnej provincie. Sufragánny biskup má v rámci svojej diecézy v zásade postavenie a právomoci diecézneho biskupa. Najstarší sufragán má okrem toho podľa univerzálneho kánonického práva Katolíckej cirkvi niektoré ďalšie právomoci (kánn. 395 §4; 415; 425 §3 CIC [1983]). Termín sufragán sa v cirkevnom prostredí vyskytuje od 8. storočia.[1] Historicky, najmä v nemeckých krajinách[2], tiež označoval biskupov auxiliárnych. Tento širší význam sa dodnes zachoval v Poľsku.[3] Termín v minulosti označoval aj iné duchovné osoby[4] s hlasovacím právom (ius sufragii) na cirkevných zhromaždeniach.

Poznámky upraviť

  1. Kódex kánonov východných cirkví pojem nepoužíva, predsa však býva neoficiálne používaný aj vo východnom prostredí, čo dokladá napr. predhovor emeritného košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura ku Kódexu.

Referencie upraviť

  1. MERNARD, Felix. Suffragan. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Ed. Michael Buchberger, Walter Kasper. 3., völlig neubearb. Aufl. Band Neunter. San bis Thomas. Freiburg, Basel, Rom, Wien : Verlag Herder, 2000. ISBN 3-451-22009-1. S. 1093 – 1094. (po nemecky)
  2. SUFFRAGANT. In: Dictionnaire de droit canonique. Tome Troisieme: O – Z. Paris : Hypolite Walzer, 1890. S. 559 – 560.
  3. sufragán. In: TRETERA, Jiří Rajmund; HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Praha : Grada Publishing, 2011. 147 s. ISBN 978-80-247-7178-6, 978-80-247-3614-3. S. 123 – 124.
  4. Suffragán. In: Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Díl Dvacátýčtvrtý: Staroženské – Śyl. Praha : J. Otto, 1906. S. 339. (po česky)