Svetová banka (anglicky World Bank, skratka WB) je inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Tvoria ju dve inštitúcie, a to Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), ktorá pomáha v ekonomickom raste stredne bohatým a úveruschopným chudobnejším krajinám, a Medzinárodná asociácia pre rozvoj (International Development Association – IDA), ktorá sa snaží zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov pre najchudobnejšie krajiny sveta. Robí sa to formou nízko úročených pôžičiek a grantov do vzdelávania, zdravotníctva, infraštruktúry, komunikácií a ďalších oblastí týchto krajín.

Svetová banka
Svetová banka
OdvetvieMonetárna medzinárodná finančná organizácia
Založenájúl 1944
Sídlo1818 H Street NW,
Washington, DC, USA[1]
VedenieDavid Malpass
Prezident[2]
Philippe Le Houérou
Chief Executive Officer
[3]
Slogan spoločnostiWorking for a World Free of Poverty
Webwww.worldbank.org
Sídlo Svetovej banky vo Washingtone

Svetová banka je špecializovanou inštitúciou Organizácie spojených národov OSN, ale má nezávislé vedenie a štruktúru. Bola založená v roku 1944 45 krajinami vrátane Česko-Slovenska. Oficálne začala s činnosťou 27. decembra 1945. Pôvodne jej cieľom bola rekonštrukcia vojnou zničenej Európy a Japonska, ale v súčasnosti podporuje rozvojové snahy širokého okruhu krajín a patrí medzi najväčších poskytovateľov rozvojovej pomoci.

Svetová banka sa postupne rozšírila o ďalšie tri inštitúcie, ktorými sú Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes). Spolu tvoria zoskupenie nazývané Skupina Svetovej banky (anglicky The World Bank Group).

Prezidentom Svetovej banky je tradične zástupca z USA (v Medzinárodnom menovom fonde je to Európan). Súčasným (2019) prezidentom je David Malpass. Sídlo Svetovej banky sa nachádza v hlavnom meste USA, vo Washingtone D.C.

Svetová banka - fondy, pôžičky, granty a služby

upraviť

Dva veľmi úzko pričlenené subjekty Svetovej banky – Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD) a Medzinárodné rozvojové združenie (IDA) poskytujú pôžičky a fondy s nízkymi úrokmi až bez úrokov tým krajinám, ktoré majú znevýhodnený prístup k medzinárodnému úverovému trhu, prípadne žiaden prístup nemajú. Na rozdiel od iných finančných inštitúcií, ich účelom nie je dosahovanie zisku. IBRD však je založená na trhových princípoch a využíva svoj vysoký úverový rating nato, aby posunula svoj nízky úrok, za ktorý si požičiava sama peniaze svojim dlžníkom – rozvojovým krajinám. Platí za svoje vlastné operačné náklady, čiže nehľadá cudzie zdroje na financovanie týchto prevádzkových nákladov.

Vynára sa otázka, odkiaľ čerpá Svetová banka peniaze na výkon svojich činností a ako využíva fondy, aby mohla napĺňať svoje ciele?

Tvorba fondov

Pôžičky IBRD rozvojovým krajinám sú primárne financované predajom obligácii s ratingom AAA na svetových finančných trhoch. Kým IBRD zarába len malú maržu z týchto pôžičiek, väčšia proporcia jej príjmov pochádza z požičiavania jej vlastného kapitálu. Tento capital pozostáva z rezerv vytvátaných počas rokov a peňažných vkladov jej 185-ich členských krajín. Príjem IBRD sa využíva tiež na operačné výdavky, prispieva IDA a slúži na umorovanie dlhov.

IDA, najväčší svetový zdroj bezúročných pôžičiek a poskytovateľ fondov najchudobnejším krajinám, je doplňáné každé 3 roky 40-timi donorskými krajinami. Dodatočné fondy sú obnovované prostredníctvom splatenia základu bezúročných pôžičok poskytnutých na 35 až 40 rokov, ktoré sú následne poskytnuté na opätovné vypožičanie. IDA zodpovedá za takmer 40 % pôžičok Svetovej banky.

Pôžičky

Prostredníctvom IBRD a IDA, Svetová banka ponúka 2 základné druhy pôžičiek a úverov: investičné pôžičky a pôžičky pre rozvojovú politiku. Investičné pôžičky sú poskytované krajinám výmenou za potraviny, prácu a služby, ktoré majú podporiť hospodárske a sociálne rozvojové projekty spadajúce do širokého okruhu hospodárskeho a sociálneho sektora. Pôžičky pre rozvojovú politiku /predtým známe ako “adjustment loans”/ poskytujú rýchlo-vyplatiteľné financovanie na podporu štátnej politiky a inštitucionálnych reforiem. Pôžičky IDA sú bezúročné.

Každý návrh projektu zo strany klientov je ohodnotený za účelom zistenia, či daný projekt je ekonomicky, finančne, sociálne a environmentálne uskutočniteľný. Počas rokovaní o pôžičke, sa Banka a klient dohodnú na rozvojových cieľoch, výsledkoch, ukazovateľoch výkonu a plánoch na realizáciu, ako aj rozpis vyplácania pôžičky. Kým Svetová banka dohliada na realizáciu každej pôžičky a hodnotí jej výsledky, klient postupne realizuje projekt alebo program podľa dohodnutých termínov. Takmer 30 % zamestnancov pôsobí v pobočkách rozmiestnených v 100 krajinách po celom svete, ¾ poskytnutých pôžičiek spravujú riaditelia pre určitú krajinu, ktorí sú situovaní mimo sídla Svetovej banky vo Washinghtine.

Dlhodobé pôžičky (úvery) IDA sú bezúročné, ale prirátava sa k nim malý servisný poplatok (service charge) vo výške 0,75 % výšky vyplateného fondu. Poplatok za viazanosť (commitment fee) sa pohybuje od 0 po 0,5 % z nečerpaného zostatku úveru, na finančný rok 2006 boli stanovené vo výške 0,30 %. Ďalšie informácie sa dajú získať na stránke World Bank Treasury. Treasury je v IBRD centrom pre vypožičiavanie a požičiavanie fondov.

Granty

Granty sú narhnuté na podporu rozvojových projektov prostredníctvom inovácií a spolupráce medzi organizáciami a miestnymi spoločníkmi, ktorí participujú na projekte. V posledných rokoch granty IDA, ktoré sú financované buď priamo alebo riadené cez partnerstvá, boli použité na:

 • Znížiť dlhové zaťaženie veľmi zadĺžených chudobných krajín.
 • Zlepšiť sanitáciu a vodné zásoby
 • Podporiť vakcinačné a imunizačné programy na zníženie výskytu nákazlivých chorôb ako malária
 • Bojovať proti pandémii HIV/AIDS
 • Podporiť organizácie pre občiansku spoločnosť
 • Vytvoriť iniciatívy na zníženie emisií skleníkových plynov
Analytické a poradenské služby

Pokým je Svetová banka známa najmä ako poskytovateľ financií, ďalšou z jej úloh je poskytovať analýzy, rady a informácie členským krajinám, nato aby bolo možné zabezpečiť trvalé ekonomické a sociálne zlepšenia, ktoré ich ľudia potrebujú. Robí tak prostredníctvom ekonomického výskumu (economic research) zameraného na životné prostredie, chudobu, obchod, globalizáciu, a taktiež prostredníctvom hospodárskej a sektorovej práce zameranej na konkrétnu krajinu. (country-specific economic and sector work), kde hodnotí ekonomické vyhliadky krajiny skúmaním jej bankového systému a finančných trhov, ako aj obchodu, infraštruktúry, chudoby a systému sociálneho zabezpečenia.

Svetová banka tiež stavia na jej zdrojoch ako “banka vedomostí” a vzdeláva klientov, aby sami boli schopní riešiť ich rozvojové problémy a podporovať ekonomický rast. Bankou vedomostí sa myslí bohatosť kontaktov, vedomostí, informácií a skúseností, ktoré Svetová banka v priebehu rokov nazbierala v krajine za krajinou a v projekte za projektom v jej rozvojovej činnosti. Jej hlavným cieľom je napomôcť vedomostnej revolúcii v rozvojových krajinách.

Tu sú len niektoré spôsoby analýz, rád a vedomostí, ktoré boli sprístupnené členským krajinám, ich vládam, odborníkom pre rozvoj a verejnosti.

 • Hodnotenie miery chudoby
 • Prehľad verejných výdavkov
 • Hospodárske memorandum krajiny
 • Ekonomický a štrukturálny prehľad
 • Sektorové správy
 • Rozvojové témy
Tvorba kapacít

Ďalšou z kľúčových funkcií banky je zvýšiť schopnosti jej zamestnancov, partnerov a ľudí v rozvojových krajinách – pomôcť im získavať vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú na poskytovanie technickej asistencie, zlepšiť výkon vlády a podporiť ekonomický rast spolu s programami na zníženie chudoby. Prepojenia v sieti zdieľaných informácií (pozri dolu uvedené) boli zriadené bankou za účelom adresovania obrovského množstva informácií a dialógu o rozvoji.

 • Poradenské služby a Opýtaj sa nás fóra robia informácie dostupnými podľa témy prostredníctvom telefónu, faxu, emailu alebo webu. Banka sprostredkúva viac než 25 poradenských služieb. Zamestnanci, ktorí rýchlo zodpovedajú nastolené otázky sú často prvým a jediným kontaktom, ktorý má verejnosť a ľudia v rozvojových krajinách s bankou.
 • Globálne rozvojové siete vzdelávania je rozsiahla sieť centier diaľkového učenia, ktoré využíva moderné informačné a komunikačné technológie, aby spájali ľudí pracujúcich pre rozvoj na celom svete.
 • Inštitút Svetovej banky a Globálne a regionálne programy spájajú online a priamo vedúcich rozvojových praktikantov a slúžia na výmenu skúseností a rovoj zručností.
 • B-SPAN webcasting služba je širokopásmová stanica, ktorá uvádza semináre Svetovej banky, workshopy a konferencie zamerané na udržateľný rozvoj a zníženie chudoby.

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť