Theotokos je tiež typ ikony: tu je jedna z najslávnejších, znázorňujúcich Máriu ako bohorodičku – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. storočie

Pojem Theotokos, grécky θεοτόκος (rusky Богородица, Bogorodica) znamená „nositeľka Boha“ či „Božia rodička“, Bohorodička. Ide o titul, ktorý cirkev už v staroveku pripisovala Ježišovej matke Márii a ktorý bol schválený Efezským koncilom roku 431 ako dogma.

Pojem bol v 5. storočí teologicky veľmi dôležitý, pretože stručne vyjadroval, že Máriin syn Ježiš bol úplný Boh a úplný človek, že teda dve prirodzenosti – božská a ľudská – boli zjednotené v jedinej osobe Ježiša Krista. Proti tomuto poňatiu stál Nestóriov pojem Χριστοτόκος (christotokos rodička Krista, "Kristorodička"), ktorý obmedzoval Máriinu úlohu na matku Ježišovho ľudstva.

Efezský koncil odsúdil nestoriánstvo ako herézu, pretože v Ježišovi Kristovi predpokladalo dve samostatné osoby – jednu ľudskú a jednu božiu. Koncil tak definoval, že aj keď Ježiš bol úplný Boh i úplný človek, jeho božstvo a ľudstvo boli večne spojené v jednej osobe, a to v osobe božej večného Syna, ako druhej osoby Najsvätejšej Trojice, a preto Márii prináleží pomenovanie Bohorodička. Na Západe sa grécke θεοτόκος prekladalo latinsky Mater Dei, Matka Božia.

Toto pomenovanie Márie nikdy nemalo označovať, že bola súvečná s Bohom, že by existovala skôr ako Boh, alebo že by bola zdrojom Ježišovho božstva. Východná liturgia túto náuku vyjadruje v jednom zo svojich hymnov: „Ten, ktorého nemohol poňať celý vesmír, bol obsiahnutý v tvojom lone, Theotokos!“

Pozri ajUpraviť