Trhovištský potok (prítok Ondavy)

Trhovištský potok[1] je potok v regióne Dolný Zemplín, na území obcí Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Horovce v okrese Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina. Ústi do Ondavy. Má dĺžku 10,8 km. Rád toku V.

Trhovištský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Košický kraj
Okres Michalovce
Obce Moravany, Trhovište, Horovce, Rakovec nad Ondavou
začiatok Moravany, Rakovec nad Ondavou
 - poloha Pod Lúčom
 - výška 109 m
 - súradnice 48°45′25″S 21°46′30″V / 48,7570°S 21,7751°V / 48.7570; 21.7751
Ústie Ondava
 - poloha Horovce
 - výška 100 m
 - súradnice 48°41′28″S 21°46′39″V / 48,6910°S 21,7776°V / 48.6910; 21.7776
Dĺžka 10,8 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-30-10-667
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Začiatok

upraviť

Začína sa v 109 m n. m. v severnej časti územia obce Moravany na hranici s obcou Rakovec nad Ondavou medzi južným okrajom poľa Povrazy v Rakovci nad Ondavou a severným okrajom pasienka Pod Lúčom v Moravanoch[2].

Opis toku

upraviť

Od začiatku tečie Trhovištský potok územím obce Moravany juhovýchodným smerom cez poľnohospodársky extravilán, mení smer na juh až juhozápad, preteká cez pasienok Pod lúčom, v 108 m n. m. vteká do intravilánu obce Moravany, tečie západným okrajom intravilánu, v 106 m n. m. opúšťa intravilán, je lemovaný pásom príbrežnej vegetácie, mení smer na juhovýchod, v 105 m n. m. križuje (priberá) ľavostranný prítok Šarkan, v 105 m n. m. priteká na okraj intravilánu niekdajšej osady, dnes časti obce Lučkovce v obci Moravany a zároveň priteká na hranicu medzi obcami Moravany a Horovce, po ktorej tečie, od trojchotárnika v 105 m n. m. tečie po hranici medzi obcami Horovce a Trhovište, v 105 m n. m. opúšťa obecnú hranicu a preteká poľnohospodárskym extravilánom na území obce Trhovište, v 105 m n. m. vteká do intravilánu Trhovišťa, v 105 m n. m. vyteká z intravilánu a vteká do extravilánu, v 102 m n. m. priteká na hranicu obcí Trhovište a Horovce, opúšťa hranicu a záverečných 200 m svojho toku tečie cez územie Horovce a v 100 m n. m. ústi do Ondavy ako jej ľavostranný prítok[3].

Trhovištský potok patrí do okresu Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina v geomorfologickom podcelku Pozdišovský chrbát.[4][5] Má jeden významnejší prítok: vodný tok Šarkan.[6]

Pôvod názvu

upraviť

Názov vodného toku Trhovištský potok má pôvod v názve obce Trhovište, ktorej najstarší záznam sa viaže k roku 1220 Wasarhely, 1332 Fur, Locus Fori, Wasarhel, 1773 Tarhowisscže[7][8]. Trhovištský potok v dolnej časti svojho toku preteká územím obce Trhovište. Z toponyma Trhovište bolo po rozšírení o formant -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Trhovištský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[9]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1975[10]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Trhovištský potok nie je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-08.
  2. Geografické názvy okresu Michalovce A34. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-2406/1993 zo 17.11.1993. 89 s. S. 36, 46, 76, 79. ISBN 80-85672-07-3.
  3. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 15, 77. ISBN 80-85164-17-5.
  4. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-08]
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 147. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  6. Priebeh Trhovištského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-18]
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 532, 3. diel s. S. 186.
  8. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 303, 570.
  9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 132. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).


,