Tvárnenie

Tvárnenie je technologický proces spracovania materiálu, pri ktorom dochádza k zmene jeho tvaru, bez porušenia materiálu. Pri tvárnení kovov sa musí prekročiť medza pružnosti, ale nesmie sa prekročiť medza pevnosti . Na tvárnenie sú vhodné tvárne materiály, t. j. tie, ktoré majú vyššie spomenuté medze dostatočne od seba vzdialené.

Plošné tvárnenie - ohýbanie

RozdelenieUpraviť

Podľa charakteru tvárniacih síl:

  • pôsobením pokojných síl - napríklad valcovanie.
  • pôsobením prudkých síl - napríklad kovanie.

Podľa teploty, pri ktorej k tvárneniu dochádza:

  • tvárnenie za tepla - ohrevom materiálu nad 0,7 tavnej teploty sa zlepšuje tvárniteľnosť.
  • tvárnenie za poloohrevu - tvárnenie pri teplote 0,3 až 0,7 tavnej teploty.
  • tvárnenie za studena - materiál sa tvárni pri bežnej teplote.

Ďalšie delenie napríklad podľa geometrických charakteristík:

ZdrojeUpraviť

  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977.