Vasilij Petrovský

Ing. Vasil Petrovský (Vasilij K. Petrovskij) (*nar. ? Rusko – † 1948 ?) bol entomológlepidopterológ ruského pôvodu, ktorý má význam hlavne ako autor výskumu fauny motýľov na území prvej česko-slovenskej republiky a prvej slovenskej republiky. Bol aj členom Prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline.

BiografiaUpraviť

Ing. Vasilij Petrovskij sa narodil v Rusku, ale bližšie miesto i dátum jeho narodenia nie sú známe. Bol stavebným inžinierom, ktorý emigroval do Česko-Slovenska a pôsobil spočiatku v Prahe. V tomto období býval na Bezejmené ulici č. 1237, Praha – Nusle. Neskôr pôsobil na viacerých miestach Česko-Slovenska.

V roku 1934 sa Petrovský stal členom Československé společnosti entomologické a pôsobil v skupine pražských entomológov, kde patrili napr.: František Gemperle, Gustav Grosse, Gustáv Hazucha (Hazuka), Bohuslav Matyaš, Ján Nezbeda, František Pokorný, Dr. Rudolf Schwarz, Arnošt Silbernagel, Ing. Antonín Straub, Ing. Sergej Šachovský, Bohumil Štícha, Edvard Troníček a Vilém Vlach.

Počas svojej aktívnej práce v Československé společnosti entomologické bol v rokoch 19371938 i členom výboru tejto spoločnosti a zastával v týchto rokoch funkciu knihovníka spoločnosti, ktorú vykonával až asi do začiatku roku 1939. V roku 1940 bol ešte uvedený v zozname členov České společnosti entomologické v Prahe.

Od roku 1941 žil Vasilij Petrovský v Bratislave, na Guyrikovičovej ulici č. 4. Pôsobil vtedy ako dobrovoľný pracovník v prírodovedeckom oddelení Bratislavského múzea. Spoločne s RNDr. Ladislavom Korbelom (1912 – 2006) a Vladimírom Deptom (1885 – 1963) vytvoril okruh entomológov, ktorí veľmi aktívne pracovali na pôde múzea. V rokoch 1941 – 1944 sa aktívne zapojil do výskumu Svätojurského šúru. Jeho entomologické zberateľské aktivity môžeme dnes posúdiť iba podľa jeho zberných protokolov, ktoré písal v ruskom jazyku. Zaznamenával sem poznámky zo svojich exkurzií, ale aj druhy motýľov, ktoré ulovil, alebo pozoroval. V Slovenskom národnom múzeu sú zachované jeho záznamy o rozšírení jednotlivých druhov, výsledky vlastných zberov a excerpcie z literatúry. Sú tam i krátke charakteristiky svojich kolegov – entomológov.

Po roku 1945 už nenachádzame po ňom stopy, ale podľa jeho posledného článku sa dá usudzovať, že ešte v roku 1948 bol zrejme na území Slovenska.

Počas svojho života napísal niekoľko prác, ktoré sa zaoberali hlavne otázkami výskytu motýľov na viacerých územiach Česko-Slovenska: napr. Jurského Šúru, Vysokých Tatier a Podkarpatskej Rusi.

Pre slovenskú entomológiu majú význam hlavne jeho práce pojednávajúce o motýľoch z územia Československa.

Je známy aj ako jeden z členov prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline, ktorej členom sa stal na riadnej členskej schôdzi tejto spoločnosti v hoteli Astória dňa 30.11.1941. V tento deň prišiel osobne na schôdzu spoločnosti a priniesol so sebou i entomologický materiál – motýľov na výmenu. Oficiálne bol prijatý za člena od 1. januára 1942 spoločne s Jozefom Veselým z Liptovského Mikuláša. Entomologická spoločnosť skonštatovala, že v Petrovskom získali dobrého odborníka. Pôsobil tiež ako člen výboru tejto spoločnosti. Počas svojho členstva sa zapojil aktívne do organizovania entomologickej] výstavy, ktorú spoločnosť poriadala v dňoch 14. júna až 24. júna 1943. Dňa 3. marca 1943 na dvanástej riadnej členskej schôdzi spoločnosti v hoteli „Astória“ bol spoločnosťou poverený k prieskumu hmyzu Vysokých Tatier v sezóne 1943.

Zomrel, resp. je „nezvestný“ za dosiaľ nevyjasnených okolností asi od roku 1948.

Jeho zbierka hmyzu – (prevažne motýľov) v počte 4941 kusov (1750 ks Lepidoptera) je uložená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, ako „coll. Petrovskij“, vrátane jeho pozostalosti – (pracovné denníky).

BibliografiaUpraviť

 • Skupina pražských lepidopterologů: 1935. I. příspěvek k poznání fauny Lepidopter Československa. Čas. Čs. spol. ent., 32: p. 63 – 65.
 • Petrovský, V.: 1935. Rhyacia sigma Schiff. ab. nubila Esp., nová aberrace pro Čechy a příspěvek k oekológii můry Rhyacia sigma Schiff. Čas. Čs. spol. ent., 32: p. 135 – 136.
 • Petrovský, V.: 1935. Drobné zprávy. Vnadění v lednu. Čas. Čs. spol. ent., 32: p. 218.
 • Petrovský, V.: 1936. Drobné zprávy. Saturnia pyri Schiff. Čas. Čs. spol. ent., 33: p. 189.
 • Petrovský, V.: 1937. Lepidopterologické poznámky z Podkarpatské Rusi. Čas. Čs. spol. ent., 34: p. 32 – 37.
 • Skupina pražských lepidopterologů: 1937. II. příspěvek k poznání fauny Lepidopter Československa. Čas. Čs. spol. ent., 34: p. 39 – 40.
 • Petrovský, V.: 1941. Nový druh motýle pro Slovensko – Agrotis lucernea L. Čas. Čs. spol. ent., 38: p. 71.
 • Petrovský, V.: 1941. O motýľoch (Macrolepidoptera) Svätojurského šúru. Prírodoved. príloha Techn. obzoru slov., 2: p. 114.
 • Petrovský, V.: 1943. Lepidoptera – Motýle, 424 – 427: (In: Babor, J. F.: 1943, Slovenská Fauna, 401 – 463 + XVI. tab.). Slovenská vlastiveda I., Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení, 463 pp.
 • V. P. (– Petrovský, V.): 1948. Zoznam motýľov (Macrolepidoptera) zistených v r. 1941 – 1944 vo Svätojurskom šúri, Prírodoved. sborník, 3: p. 52 – 58, 117 – 127.

Zdroje informácií o PetrovskomUpraviť

 • Smutný, A. E.: 1941 – 1945. Zápisnice z činnosti „Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline“.
 • Moucha, J. & Ujčík, J. & Okáli, I. & Varga, J.: 1971. Súpis entomologických zbierok v československých múzeách. Bratislava, p. 13.
 • Koleška, Z.: 1998. Petrovský Vasilij, Ing., p. 190, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) – I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1 – 238.
 • Okáli, I.: 2001. Dejiny a entomológia: Kto bol…? Ing. Vasilij Petrovský. In: Entomologický magazín HMYZ II./3, Bratislava, p. 55.
 • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001. Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Petrovsky Vasil“: (internet).
 • Skuhravá, M. & kol.: 2004. Česká společnost entomologická – 100. výročí založení. Klapalekiana, 40 (3 – 4): 179 – 312: (Petrovský: p. 222, 292).
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006. Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e.V.: „Petrovsky Vasil“: (internet).