Číselná predpona

Číselná predpona alebo číselný prefix alebo numerický prefix je predpona označujúca číslo, ktoré je násobkom objektu s predponou. Číselné predpony sú obvykle odvodené zo slov pre čísla z rôznych jazykov - najviac sa používa gréčtina a latinčina.

Numerické prefixy sa vyskytujú v 5 súvislostiach:

  • Vyskytujú sa na minciach z 19., 20. a 21. storočia, ďalej termíny používané v súvislosti alebo ktoré sú názvy technologických inovácií ako napríklad "hexadecimálny" a "bicykel".
  • Vyskytujú sa v konštruovaných slovách ako sú systematické názvy, ktoré používajú číselné predpony odvodené z gréčtiny, s jednou principiálnou výnimkou "nona-".
  • Vyskytujú sa ako predpona jednotiek miery v systéme SI.
  • Vyskytujú sa ako predpony jednotiek počítačových dát. Pozri binárny prefix.
  • Vyskytujú sa v slovách v rovnakom jazyku ako pôvodné číselné slovo a jeho prípadné deriváty. (Niektoré z obvyklých citácií týchto výskytov v skutočnosti nie sú predpony, napríklad milénium nie je tvorené predponou "mili-", ale je odvodené z rovnakého latinského koreňa – "mile".)

Z dôvodu spoločného dedičstva gréckych a latinských koreňov v románskych jazykoch, importu väčšiny odvodených slov do nerománskych jazykov (ako napríklad do angličtiny cez francúzštinz), a preberania názvov mincí z 19. a 20. storočia do mnohých jazykov sa v mnohých jazykoch vyskytujú rovnaké číselné predpony.

Číselné predpony neoznačujú len celé čísla. Niektoré z prefixov SI označujú záporné mocniny 10, teda delenie násobkom čísla 10 a nie násobenie ním. Niektoré používané číselné predpony označujú jednoduché zlomky.

Slová obsahujúce číselné predpony sa obvykle bez pomlčky. Slová obsahujúce technické číselné predpony sú vždy bez pomlčky.

Niektoré technické číselné predpony nie sú odvodené zo slov pre čísla. (Napríklad "mega-" nie je odvodené z číselného slova.) Podobne sú niektoré odvodené len zo slov pre čísla, pretože sú slovná hračka. Napríklad "peta-" je slovná hračka pre "penta-".

Pôvodný jazyk číselnej predpony nemusí súvisieť s pôvodným jazykom slova, ktoré prefixuje. Niektoré slová obsahujúce číselné predpony sú hybridné slová.

V niektorých triedach systematických názvov je niekoľko ďalších výnimiek z pravidla pre použitie z gréčtiny odvodených číselných predpôn. Názvoslovie organickej chémie IUPAC napríklad používa číselné predpony odvodené z gréčtiny, s výnimkou predpony pre 9 (ako bolo spomenuté) a predpôn od 1 do 4 (met-, et-, prop- a but-), ktoré nie sú odvodené zo slov pre čísla. Tieto predpony zaviedla IUPAC ako odvodené z už existujúcich názvov niektorých zlúčenín, s cieľom zachovať ich v novom systéme: metán (cez metyl, čo zas pochádza z gréckeho slova pre víno), etán (z etyl, slova vymysleného autorom menom Justus von Liebig v roku 1834), propán (z proprionik, čo je odvodené z "pro-" a gréckeho slova pre tuk) a bután (z butyl, čo je odvodené z butyrik, čo je odvodené z latinského slova pre maslo).

Tabuľka netechnických číselných predpônUpraviť

Tabuľka obsahuje aj technické numerické prefixy používané v systematických názvoch. Tabuľky iných technických číselných predpisov pozri pod predpony SI a binárny prefix.
Číslo Odvodené z číselných slov v slovenčina
gréčtina latinčina stará angličtina sanskrit
¼ štvrť-
½ hemi- semi-/demi- polo-
1 mono- uni- eka- jedno-
½ sesqui- jeden a pol
2 di- duo-/bi- twi- dvi- dvoj-
3 tri- tre-/ter- tri- troj-
4 tetra-/tetr- quadri-/quadr- štvor-
5 penta-/pent- quinque-/quinqu- päť-
6 hexa-/hex- sexa-/sex- šesť-
7 hepta-/hept- septua- sedem-
8 octa-/octo-/oct- osem-
9 ennea- nona-/non- deväť-
10 deka-/deca- deci- desať-
11 hendeca- undec- jedenásť-
12 dodeca- duodec- dvanásť-
13 triskaideka- trinásť-
14 tetradeca- štrnásť-
15 pent(a)deca- pätnásť-
20 icosa- vigen- dvadsať-
100 hecto-/hect- centi- sto-
1000 chilia- milli- tisíc-
10000 myria- desaťtisíc-

PoznámkyUpraviť

  • Niekedy sa predpony uvádzajú, akoby to boli pôvodné slová samy osebe. Predpony odvodené z gréčtiny sú nie len v nesprávnej abecede, ale sa aj líšia od skutočných zodpovedajúcich gréckych slov. Pozri jednotlivé slovné etymológie pre skutočné číselné slová.
  • Predpony v tomto stĺpci sú aj neviazané morfémy.
  • Tieto číselné predpony sa najčastejšie používajú ako predpokladané Mendelejevove prvky.
  • Rozdiel medzi latinčinou a gréčtinou je nejasný v prípade čísla 8. Na rozdiel od ostatných čísel bola v slove pre 8 medzi latinčinou a gréčtinou malá odchýlka. Kým "okta-" je primárne odvodené z gréčtiny, "okto-" a "okt-" môže byť považované za odvodené z gréčtiny aj z latinčiny.