Štandardný elektródový potenciál

zoznamový článok projektov Wikimedia

Štandardný elektródový potenciál (E°) je hodnota potenciálu elektródy určitého kovu, ponoreného do roztoku jeho soli za štandardných podmienok (pri tlaku 101 325 Pa, teplote 25 °C a koncentrácii iónov v roztoku 1 mol/dm3). Hodnota štandardného elektródového potenciálu určuje schopnosť kovu prechádzať do iónového stavu v elektrolyte, na základe čoho sa dá predpokladať chemická aktivita daného kovu v roztokoch.

Absolútna hodnota štandardného eletródového potenciálu nie je zmerateľná, no je možné merať rozdiel potenciálov medzi párom elektród z rôznych kovov. Pokiaľ sa jedna elektróda z dvojice definuje ako referenčná, nameraný potenciál sa vzťahuje na takúto referenčnú elektródu. Konvenciou sa zaviedla štandardná vodíková elektróda (platinová elektróda nasýtená vodíkom pri parciálnom tlaku 101,325 kPa, ponorená do roztoku kyseliny s jednotkovou aktivitou oxóniových katiónov). Potenciál tejto elektródy je podľa dohody rovný nule, takže nameraná hodnota rozdielu potenciálov sústavy kov - vodíková elektróda je hodnota štandardného elektródového potenciálu príslušného kovu. Konvenciou sa taktiež zaviedlo, že hodnota štandardného elektródového potenciálu je hodnotou redoxného potenciálu. Zotriedené hodnoty E° predstavujú elektrochemický rad napätia kovov.

Čím negatívnejšia je hodnota štandardného potenciálu daného kovu, tým väčšia je jeho tendencia prechádzať do roztoku v podobe katiónov. Z uvedeného vyplýva, že kov s negatívnejším potenciálom, (menej ušľachtilý) redukuje z roztoku ióny kovu s pozitívnejším potenciálom (ušľachtilejšieho) a pritom sa sám oxiduje a prechádza do roztoku ako katión.

Štandardné elektródové potenciály niektorých kovov, prvkov a zlúčenín
katóda Elektrónový potenciál E° (V)
Li+(aq) + e- → Li(s) -3.04
Rb+ + e- → Rb (s) -2.98
K+(aq) + e- → K(s) -2.93
Cs+(aq) + e- → Cs(s) -2.92
Ba2+(aq) + 2e- → Ba(s) -2.91
Sr2+(aq) + 2e- → Sr(s) -2.89
Ca2+(aq) + 2e- → Ca(s) -2.76
Na+(aq) + e- → Na(s) -2.71
Mg2+(aq) + 2e- → Mg(s) -2.38
Al3+(aq) + 3e- → Al(s) -1.66
Mn2+(aq) + 2e- → Mn(s) -1.19
2H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2OH-(aq) -0.83
Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s) -0.76
Cr3+(aq) + 3e- → Cr(s) -0.74
Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s) -0.41
Cd2+(aq) + 2e- → Cd(s) -0.40
Co2+(aq) + 2e- → Co(s) -0.28
Ni2+(aq) + 2e- → Ni(s) -0.23
Sn2+(aq) + 2e- → Sn(s) -0.14
Pb2+(aq) + 2e- → Pb(s) -0.13
Fe3+(aq) + 3e- → Fe(s) -0.04
2H+(aq) + 2e- → H2(g) 0.00
Sn4+(aq) + 2e- → Sn2+(aq) 0.15
Cu2+(aq) + 2e- → Cu+(aq) 0.16
ClO4-(aq) + H2O(l) + 2e- → ClO3-(aq) + 2OH-(aq) 0.17
AgCl(s) + e- → Ag(s) + Cl-(aq) 0.22
Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) 0.34
ClO3-(aq) + H2O(l) + 2e- → ClO2-(aq) + 2OH-(aq) 0.35
IO-(aq) + H2O(l) + 2e- → I-(aq) + 2OH-(aq) 0.49
Cu+(aq) + e- → Cu(s) 0.52
I2(s) + 2e- → 2I-(aq) 0.54
ClO2-(aq) + H2O(l) + 2e- → ClO-(aq) + 2OH-(aq) 0.59
Fe3+(aq) + e- → Fe2+(aq) 0.77
Hg22+(aq) + 2e- → 2Hg(l) 0.80
Ag+(aq) + e- → Ag(s) 0.80
Hg2+(aq) + 2e- → Hg(l) 0.85
ClO-(aq) + H2O(l) + 2e- → Cl-(aq) + 2OH-(aq) 0.90
2Hg2+(aq) + 2e- → Hg22+(aq) 0.90
NO3-(aq) + 4H+(aq) + 3e- → NO(g) + 2H2O(l) 0.96
Br2(l) + 2e- → 2Br-(aq) 1.07
O2(g) + 4H+(aq) + 4e- → 2H2O(l) 1.23
Cr2O72-(aq) + 14H+(aq) + 6e- → 2Cr3+(aq) + 7H2O(l) 1.33
Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(aq) 1.36
Ce4+(aq) + e- → Ce3+(aq) 1.44
MnO4-(aq) + 8H+(aq) + 5e- → Mn2+(aq) + 4H2O(l) 1.49
H2O2(aq) + 2H+(aq) + 2e- → 2H2O(l) 1.78
Co3+(aq) + e- → Co2+(aq) 1.82
S2O82-(aq) + 2e- → 2SO42-(aq) 2.01
O3(g) + 2H+(aq) + 2e- → O2(g) + H2O(l) 2.07
F2(g) + 2e- → 2F-(aq) 2.87